Database

U kunt velden uit elke gegevensbron, bijvoorbeeld adresvelden, in uw document invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Overige - Database tabblad


Type

Geeft een overzicht van de beschikbare veldtypen.

Veldtype

Betekenis

Willekeurige record

Voegt de inhoud van het databaseveld dat u in het vak Recordnummer specificeert, als een standaardbriefveld in als de Voorwaarde die u invoert waar is. Alleen records die zijn geselecteerd door een meervoudige selectie in de gegevensbronweergave worden in aanmerking genomen.

Met dit veld kunt u de inhoud van verscheidene records op één pagina van een document invoegen. U kunt dit doen door een veld van het type Willekeurige record in te voegen vóór de standaardbriefvelden die een bepaald record moeten gebruiken.

Naam database

Voegt de naam in van de databasetabel die in het veld Selectie database geselecteerd is. Het veld "Naam database" bestaat alleen globaal, wat betekent dat als u er één verandert, ook alle eerder in het document ingevoegde velden "Naam database" worden bijgewerkt.

Recordnummer

Voegt de naam van een databaseveld in als een tijdelijke aanduiding, zodat u een standaardbrief kunt maken. De veldinhoud wordt automatisch ingevoegd tijdens het afdrukken van de standaardbrief.

Volgende record

Voegt de inhoud van het volgende standaardbriefveld in als aan de opgegeven voorwaarde is voldaan. De records die u wilt gebruiken moeten zijn geselecteerd in de gegevensbronweergave.

U kunt het veld "Volgende record" gebruiken om de inhoud van opeenvolgende records in de standaardbriefvelden in een document in te voegen.

Recordnummer

Voegt het nummer van het geselecteerde record in.


note

De volgende velden kunnen alleen worden ingevoegd als het overeenkomstige veldtype is geselecteerd in de lijst Type.


Selectie database

Selecteer de gegevensbrontabel of de gegevensbronquery waarnaar het veld moet verwijzen. U kunt velden uit meer dan één gegevensbron of query in een document opnemen.

Voorwaarde

Voer hier de criteria in voor velden die aan een voorwaarde gekoppeld zijn.

Als u dat wilt kunt u een voorwaarde toewijzen waaraan moet zijn voldaan voordat de inhoud van de velden Willekeurige record of Volgende record wordt ingevoegd. De standaard voorwaarde is TRUE, wat betekent dat de voorwaarde altijd waar is als u de tekst van de voorwaarde niet verandert.

Recordnummer

Voer het nummer in van de record die u wilt invoegen als aan de opgegeven voorwaarde is voldaan. Het recordnummer komt overeen met de huidige selectie in de gegevensbronweergave. Als u bijvoorbeeld de laatste 5 records in een database met 10 records hebt geselecteerd, zal het nummer van de eerste record 1 zijn en niet 6.

Notitiepictogram

Als u verwijst naar de velden van een andere database (of een andere tabel of query binnen dezelfde database), wordt door LibreOffice het recordnummer relatief aan de huidige selectie bepaald.


Opmaak

Selecteer de opmaak voor het veld dat u wilt invoegen. Deze optie is beschikbaar voor numerieke, Booleaanse, datum- en tijdvelden.

Uit database

Gebruikt de notatie die is gedefinieerd in de geselecteerde database.

Bladeren

Opent een dialoogvenster Bestand openen waarin u een databasebestand (*.odb) kunt selecteren. Het geselecteerde bestand wordt aan de lijst Selectie database toegevoegd.

Gebruikergedefinieerd

Past de notatie toe die u hebt geselecteerd in de lijst met gebruikergedefinieerde notaties.

Lijst met gebruikergedefinieerde notaties

Geeft de beschikbare door de gebruiker gedefinieerde indelingen weer.

Een standaardbrief afdrukken

Wanneer u een document met databasevelden afdrukt, verschijnt er een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt of u een standaardbrief wilt afdrukken. Antwoordt u met 'Ja', dan wordt het dialoogvenster Standaardbrief geopend waarin u de databaserecords kunt selecteren die afgedrukt moeten worden.

Help ons, alstublieft!