Functies

Afhankelijk van het geselecteerde veldtype kunt u voorwaarden aan bepaalde functies toewijzen. Zo kunt u een veld definiëren dat een macro uitvoert wanneer u het veld in een document aanklikt, of een voorwaarde die, wanneer eraan voldaan wordt, een veld verbergt. U kunt ook velden met tijdelijke aanduidingen definiëren die afbeeldingen, tabellen, frames en andere objecten in uw document invoegen wanneer dit nodig is.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tab Invoegen - Veld - Meer velden - Functies


Type

Geeft een overzicht van de beschikbare veldtypen.

Type

Betekenis

Voorwaardelijke tekst

Voegt tekst in als er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt. Typ in het vak Voorwaarde bijvoorbeeld "sun eq 1", en dan in het vak Dan de tekst die u wilt invoegen wanneer de variabele "sun" gelijk is aan "1". Desgewenst kunt u in het vak Anders ook de tekst invoeren die weergegeven moet worden wanneer er niet aan deze voorwaarde voldaan wordt. Wilt u de variabele "sun" definiëren, dan klikt u op de tab Variabelen, selecteert u "Variabele instellen", en typt u "sun" in het vak Naam en de waarde in het vak Waarde.

Invoerlijst

Voegt een tekstveld in dat één item uit een lijst weergeeft. U kunt items toevoegen, bewerken en verwijderen en hun volgorde in de lijst wijzigen. Klik op het veld Lijst invoeren in uw document of druk op +Shift+F9 om het dialoogvenster Velden te tonen.

Invoerveld

Voegt een tekstveld in dat u kunt openen door erop te klikken in het document. U kunt de weergegeven tekst dan wijzigen.

Macro uitvoeren

Voegt een tekstveld in dat een macro uitvoert wanneer u op het veld in het document klikt. Klik op de knop Macro om een macro aan een veld toe te wijzen.

Tijdelijke aanduiding

Voegt een veld met een tijdelijke aanduiding in het document in, bijvoorbeeld voor afbeeldingen. Wanneer u op een dergelijk veld in het document klikt, wordt u gevraagd het ontbrekende item in te voegen.

Verborgen tekst

Voegt een tekstveld in dat verborgen is wanneer aan de door u opgegeven voorwaarde is voldaan. Om deze functie te gebruiken, kiest u - LibreOffice Writer - Beeld en schakel het selectievakje Verborgen tekst uit.

Verborgen alinea

Verbergt een alinea als aan de door u opgegeven voorwaarde is voldaan. Om deze functie te gebruiken, kiest u - LibreOffice Writer - Beeld en schakel het selectievakje Verborgen alinea's uit.

Tekens combineren

Combineert tot 6 tekens, zodat ze zich als één teken gedragen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Aziatische lettertypen ondersteund worden.


note

De volgende velden kunnen alleen worden ingevoegd als het overeenkomstige veldtype is geselecteerd in de lijst Type.


Indeling

Bij functievelden wordt het notatieveld alleen gebruikt voor velden met tijdelijke aanduidingen. De notatie bepaalt hier voor welk object de tijdelijke aanduiding staat.

Voorwaarde

Voer hier de criteria in voor velden die aan een voorwaarde gekoppeld zijn.

Dan, anders

Voer de tekst in die weergegeven moet worden wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde in het vak Dan, en de tekst die weergegeven moet worden wanneer dit niet gebeurt in het vak Anders.

U kunt ook databasevelden in de vakken Dan en Anders invoegen via de notatie "databasenaam.tabelnaam.veldnaam".

note

Als de tabel- of veldnaam niet in een gegevensbron staat, wordt er niets ingevoegd.


note

Als u de aanhalingstekens in "gegevensbronnaam.tabelnaam.veldnaam" opneemt, wordt de expressie als tekst ingevoegd.


Verwijzing

Typ de tekst die in het veld weergegeven moet worden. Als u een veld met een tijdelijke aanduiding invoegt, voer dan de tekst in die als Help-tip weergegeven moet worden wanneer u de muisaanwijzer op het veld zet.

Opmaak

Selecteer de macro die u wilt uitvoeren wanneer er op het veld geklikt wordt.

Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer.

Tijdelijke aanduiding

Typ de tekst die in het veld met een tijdelijke aanduiding weergegeven moet worden.

Verborgen tekst

Typ de tekst die u wilt verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Tekens

Voer de tekens in die u wilt samenvoegen . U kunt maximaal 6 tekens samenvoegen. Deze optie is alleen beschikbaar voor het veldtype Tekens combineren.

Waarde

Voer een waarde voor het geselecteerde veld in.

Macro

Opent de Macrokiezer waar u kunt bepalen welke macro uitgevoerd wordt wanneer u op het geselecteerde veld in het document klikt. Deze knop is alleen beschikbaar voor het functieveld "Macro uitvoeren".

De volgende besturingselementen worden voor de velden van de Invoerlijst weergegeven:

Item

Voer een nieuw item in.

Invoegen

Voegt het Item aan de lijst toe.

Items op de lijst

Toont de items. Het bovenste item wordt in het document weergegeven.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item uit de lijst.

Naar boven

Plaatst het geselecteerde item hoger in de lijst.

Naar beneden

Plaatst het geselecteerde item lager in de lijst.

Naam

Voer een unieke naam in voor de Invoerlijst.

Item kiezen

Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u op een veld Invoerlijst in het document klikt.

Kies het item dat in het document weergegeven moet worden, en klik dan op OK.

Bewerken

Toont het dialoogvenster Velden bewerken: Functies, waarin u de Invoerlijst kunt bewerken.

Volgende

Sluit de huidige Invoerlijst en toont de volgende, indien beschikbaar. U ziet deze knop wanneer u het dialoogvenster Velden opent met +Shift+F9.

Help ons, alstublieft!