Kruisverwijzing

Dit is het punt waarop u de verwijzingen of velden waarnaar verwezen wordt, in het huidige document invoegt. Verwijzingen zijn velden waarnaar verwezen wordt binnen hetzelfde document of binnen subdocumenten van een hoofddocument.

Het invoeren van een kruisverwijzing als veld heeft als voordeel dat u de verwijzingen niet steeds handmatig hoeft aan te passen wanneer u het document wijzigt. U kunt de velden gewoon met F9 bijwerken, zodat de verwijzingen in het document ook worden bijgewerkt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tab Invoegen - Veld - Meer velden - Kruisverwijzingen

Kies Invoegen - Kruisverwijzing


Kruisverwijzingen invoegen

Type

Toont de beschikbare veldtypen. Om een veld in uw document in te voegen: op een veldtype klikken, op een veld in de lijst Selecteren klikken, en dan klikken op de knop Invoegen. De volgende velden zijn beschikbaar:

Type

Betekenis

Verwijzing instellen

Stel het doel voor een verwijzingsveld in. Voer onder Naam een naam voor de verwijzing in. Wanneer de verwijzing ingevoegd wordt, verschijnt de naam ter identificatie in de keuzelijst Selectie.

In een HTML-document worden verwijzingsvelden die op deze manier zijn ingevoerd, genegeerd. Voor het doel in HTML-documenten moet u een bladwijzer invoegen.

Verwijzing invoegen

Voegt een verwijzing naar een andere positie in het document in. De overeenkomstige tekstpositie moet eerst via "Verwijzing instellen" gedefinieerd worden. Anders is het niet mogelijk om een verwijzing in te voegen door een veldnaam te kiezen onder Selectie.

In hoofddocumenten kunt u ook verwijzen van het ene naar het andere subdocument. De verwijzingsnaam verschijnt niet in het selectieveld en moet "handmatig" ingevoerd worden.

In een HTML-document worden verwijzingsvelden die op deze manier zijn ingevoerd, genegeerd. Voor velden waarnaar verwezen wordt in HTML-documenten, moet u een hyperlink invoegen.

Koppen

Het vak Selectie toont een lijst van alle genummerde koppen en alinea's in volgorde van hun plaats in het document.

Genummerde alinea's

Het selectievak toont een lijst van alle geordende alinea's in de volgorde waarin ze in het document verschijnen. De lijst bevat:

  • Alinea's met een alinea-opmaakprofiel waaraan een nummeringsschema is toegewezen in het dialoogvenster Extra > Hoofdstuknummering

  • geordende lijstalinea's, opgemaakt met de werkbalk Opmaak of het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering

  • alinea's opgemaakt met een genummerd lijstopmaakprofiel

  • alinea's die zijn opgemaakt met een alinea-opmaakprofiel met een genummerde lijstopmaakprofiel toegepast op het tabblad Overzicht en Nummering.

Bladwijzers

Nadat u via Invoegen - Bladwijzer een bladwijzer in het document hebt ingevoegd, is het bladwijzeritem op het tabblad Verwijzingen beschikbaar. Bladwijzers worden gebruikt om bepaalde tekstpassages in een document te markeren. In een tekstdocument kunt u de bladwijzers bijvoorbeeld gebruiken om van de ene passage naar de andere te springen.

In een HTML-document worden deze bladwijzers ankers <Een naam>, die bijvoorbeeld het doel van hyperlinks bepalen.

Voetnoten

Als uw documenten een voetnoot bevatten kunt u het item Voetnoten kiezen. Een verwijzing naar een voetnoot geeft het nummer van de voetnoot weer.

(Ingevoegde objecten met bijschriften)

U kunt verwijzingen maken naar objecten met bijschriften. Voeg bijvoorbeeld een afbeelding in, rechts-klik op de afbeelding en kies Bijschrijft. Het object wordt nu in de lijst getoond als een genummerde "Afbeelding".


tip

Verwijzingen zijn velden. Verwijder het veld om een verwijzing te verwijderen. Als u een langere tekst als verwijzing hebt ingesteld en u wilt voorkomen dat u deze opnieuw moet invoeren na verwijdering van de verwijzing, selecteert u de tekst en kopieert u hem naar het klembord. U kunt de tekst vervolgens opnieuw op dezelfde positie invoegen als "tekst zonder opmaak" met behulp van de opdracht Bewerken - Plakken speciaal. De tekst blijft intact terwijl de verwijzing verwijderd wordt.


Selectie

Laat de beschikbare velden zien voor het veldtype dat is geselecteerd in de lijst Type. Om een veld in te voegen, klikt op het veld, selecteert u een indeling in de lijst "Soort verwijzing" en klikt u vervolgens op Invoegen.

tip

Houd ingedrukt en dubbelklik op het veld om snel een veld uit de lijst in te voegen.


Soort verwijzing

Selecteer de notatie die u wilt gebruiken voor het geselecteerde verwijzingsveld. U kunt kiezen uit de volgende notaties:

Opmaak

Betekenis

Pagina (niet opgemaakt)

Voegt het nummer in van de pagina die het verwijzingsdoel bevat.

Hoofdstuk

Voegt het kopnummer of lijstnummer van het referentiedoel in.

Verwijzing

Voegt de volledige referentiedoeltekst in. Voor voetnoten wordt het voetnootnummer ingevoegd. Bij bijschriften wordt het volledige bijschrift (categorie, nummer en tekst) ingevoegd.

Boven/onder

Voegt "boven" of "beneden" in, afhankelijk van de locatie van het verwijzingsdoel in relatie tot de positie van het verwijzingsveld.

Zoals pagina-opmaakprofiel

Hiermee wordt het nummer ingevoegd van de pagina die het verwijzingsdoel bevat met de opmaak die in de paginastijl gespecificeerd is.

Nummer

Voegt, afhankelijk van de context, het nummer in van de kop of de genummerde alinea, inclusief de bovenliggende niveau's. Zie de opmerking onder deze tabel voor meer informatie.

Getal (zonder context)

Voegt alleen het nummer van de kop of genummerde alinea in.

Getal (volledige context)

Voegt het nummer van de kop of de genummerde alinea in, inclusief alle bovenliggende niveau's.

Categorie en nummer

Voegt de categorie van het bijschrift en het nummer van het bijschrift in (of de naam en waarde van de nummerbereikvariabele). Alle tekst tussen de categorie en het nummer (of variabelenaam en waarde) wordt ook ingevoegd.

Deze optie is beschikbaar voor alle nummerbereikvariabelen, inclusief bijschriftnummers.

Bijschrifttekst

Voegt alle tekst in die volgt op de categorie van het bijschrift en het nummer van het bijschrift tot het einde van de alinea.

Deze optie is beschikbaar voor alle nummerbereikvariabelen, inclusief bijschriftnummers.

Nummer

Voegt het titelnummer (of de waarde van het nummerbereik) in.

Deze optie is beschikbaar voor alle nummerbereikvariabelen, inclusief bijschriftnummers.


note

Voor de indelingen "Hoofdstuk", "Getal", "Getal (geen context)" en "Getal (volledige context)" is het aantal weergegeven subniveaus voor de geselecteerde indeling afhankelijk van de instelling Subniveaus weergeven voor de relevante overzichtsniveaus in Extra - Hoofdstuknummering.


Naam

Typ de naam van het door het gebruiker gedefinieerde veld dat u wilt maken. Om een doel in te stellen, klikt u op "Verwijzing instellen" in de lijst Type, typ hier een naam in dit vak en klik vervolgens op Invoegen. Om naar het nieuwe doel te verwijzen, klikt u op de naam van het doel in de lijst Selecteer.

In een hoofddocument worden doelen die in verschillende subdocumenten staan, niet in de lijst Selectie weergegeven. Als u een verwijzing naar het doel wilt invoegen, moet u het pad en de naam in het vak Naam typen.

Waarde

Voer de inhoud in die u aan een door de gebruiker gedefinieerd veld wilt toevoegen.

Als u tekst in het document selecteert en dan een verwijzing invoegt, wordt de geselecteerde tekst de inhoud van het veld dat u invoegt.

Help ons, alstublieft!