Relaties

Hier definieert u een relatie tussen twee tabellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasebestandsvenster Extra - Relaties.


Notitiepictogram

Deze opties om bij te werken en te verwijderen zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door de gebruikte database.


Tabellen

Als u een nieuwe relatie creëert, kunt u één tabel uit elk van de keuzelijsten met invoervak in het bovenste deel van het dialoogvenster kiezen.

Als u het dialoogvenster Relaties opent voor een bestaande relatie door te dubbelklikken op de verbindingslijnen in het Relatievenster, dan kunnen de tabellen in de relatie hier niet meer worden gewijzigd.

Betrokken velden

Hier definieert u de sleutelvelden voor de relatie.

De namen van de tabellen die geselecteerd zijn voor de koppeling verschijnen hier als kolomnamen. Als u op een veld klikt, dan kunt u de pijlknop gebruiken om een veld uit de tabel te selecteren. Elke relatie wordt in een rij geschreven.

Bijwerkopties

Hier kunt u opties instellen die effect zullen hebben bij wijzigingen in een primair sleutelveld.

Geen handeling

Specificeert dat een wijziging in een primaire sleutel geen invloed heeft op andere externe sleutelvelden.

Trapsgewijs bijwerken

Werkt alle externe sleutelvelden bij als de waarde van de overeenkomstige primaire sleutel gewijzigd is (Trapsgewijs bijwerken).

Op nul instellen

Als de overeenkomstige primaire sleutel gewijzigd is, gebruik dan deze optie om de waarde "IS NULL" voor alle externe sleutelvelden in te stellen. IS NULL betekent dat het veld leeg is.

Op standaard instellen

Gebruik deze optie als de overeenkomstige primaire sleutel gewijzigd is om een standaardwaarde voor alle externe sleutelvelden in te stellen. Gedurende het maken van de overeenkomstige tabel, zal de standaardwaarde van een extern sleutelveld gedefinieerd worden wanneer u de veldeigenschappen toekent.

Verwijderopties

Hier kunt u opties selecteren die effectief zullen worden wanneer een primair sleutelveld verwijderd wordt.

Geen handeling

Specificeert dat de verwijdering van een primaire sleutel geen effect op andere externe sleutelvelden zal hebben.

Trapsgewijs verwijderen

Specificeert dat alle externe sleutelvelden verwijderd worden als u de overeenkomstige primaire sleutel verwijdert.

Waarschuwingspictogram

Merk op dat wanneer u een primair sleutelveld met Trapsgewijs verwijderen verwijdert, alle records van andere tabellen die deze sleutel als hun externe sleutel hebben ook verwijderd worden. Wees zeer voorzichtig met deze optie; in het slechtste geval kan het grootste gedeelte van de database worden verwijderd.


Op nul instellen

Als u de overeenkomstige primaire sleutel verwijdert, zal de waarde IS NULL toegewezen worden aan alle externe sleutelvelden.

Op standaard instellen

Als u de overeenkomstige primaire sleutel verwijdert, zal een opgegeven waarde worden ingesteld voor alle externe sleutelvelden.

Help ons, alstublieft!