Record zoeken

In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Het pictogram Record zoeken op de werkbalken Tabelgegevens en Formulierontwerp.

Pictogram Record zoeken

Record zoeken


Bij het zoeken in een tabel worden de gegevensvelden van de actuele tabel doorzocht. Bij het zoeken in het formulier worden de gegevensvelden van de tabel die gekoppeld is aan het formulier doorzocht.

tip

Het zoeken, zoals hier beschreven is, wordt uitgevoerd door LibreOffice. Als u de SQL-server wilt gebruiken om in een database te zoeken dan moet u het pictogram Op formulier gebaseerde filters werkbalk Formuliernavigatie gebruiken.


De zoekfunctie is ook beschikbaar voor tabelbesturingselementen. Bij het oproepen van de zoekfunctie kunt u, als een tabelcontroleveld is geselecteerd, in elke kolom van het tabelcontroleveld zoeken, overeenkomstig de databasekolommen van het gekoppelde databasetabel.

Zoeken naar

Hier kiest u waarnaar u wilt zoeken.

Tekst:

Voer de zoekterm in de keuzelijst met invoervak in of selecteer het uit de lijst. De tekst onder de cursor is al gekopieerd in de keuzelijst met invoervak Tekst. Let op: tijdens een zoekactie in een formulier kunnen tabs en regeleinden niet worden verwerkt.

Uw zoektermen worden opgeslagen zolang de tabel of het formulierdocument geopend is. Als u meer dan één zoekopdracht uitvoert en u wilt de zoekterm herhalen, dan kunt u een eerder gebruikte zoekterm selecteren in de keuzelijst.

Veldinhoud is NULL

Als deze optie is geselecteerd zal gezocht worden naar velden die geen inhoud hebben.

Veldinhoud is niet NULL

Als deze optie is geselecteerd zullen velden worden gevonden die gegevens bevatten.

Waar zoeken

U kunt in dit gebied de velden bepalen voor de zoekoperatie.

Formulier

Hier specificeert u het logische formulier waarin u wilt dat de zoekactie wordt uitgevoerd.

note

De keuzelijst met invoervak Formulier is alleen zichtbaar als het huidige document een formulierdocument is met meer dan één logisch formulier. Het zal niet verschijnen bij een zoekactie in tabellen of query's.


Formulierdocumenten kunnen meerdere logisch formulieren bevatten. Dit zijn individuele formuliercomponenten die elk zijn gekoppeld aan een tabel.

De keuzelijst met invoervak Formulier bevat de namen van alle logische formulieren waarvoor besturingselementen bestaan.

Alle velden

Zoekt door alle velden. If you are running a search in a table, all fields in the table will be searched. Als u een zoekactie in een formulier uitvoert zullen alle velden van het logische formulier (ingevoerd bij Formulier) worden doorzocht. Als u een zoekactie in een tabelcontroleveld uitvoert, worden alle kolommen, die aan een geldig databasetabelveld zijn gekoppeld, doorzocht.

Let er op dat de velden van het huidige logische formulier niet identiek hoeven te zijn aan de velden van het formulierdocument. Als het formulierdocument velden bevat die verwijzen naar meerdere gegevensbronnen (d.w.z. naar meervoudige logische formulieren), zal de optie Alle velden alleen zoeken naar de velden die gekoppeld zijn aan gegevensbronnen in het formulierdocument.

Eén veld

Zoekt in een opgegeven gegevensveld.

Instellingen

Hier kunt u een aantal instellingen maken om de zoekactie te beheren.

Positie

Voer de relatie tussen de zoekterm en de veldinhoud hier in. De volgende opties zijn beschikbaar:

overal in het veld

Geeft alle velden weer die de zoekterm bevatten, waar dan ook in het veld: aan het begin, aan het eind of in het midden van het veld.

begin van het veld

Geeft alle velden weer die de zoekterm bevatten aan het begin van het veld.

einde van het veld

Geeft alle velden weer die de zoekterm bevatten aan het einde van het veld.

gehele veld

Geeft alle velden weer die de zoekterm bevatten als een exacte overeenstemming met de inhoud van het veld.


note

Als het vakje Expressie met jokertekens is gemarkeerd, is deze functie niet beschikbaar.


Veldopmaak toepassen

Als u dit vakje markeert zal alle veldopmaak in aanmerking komen bij het zoeken in het huidige document. Veldopmaak is alle zichtbare opmaak die werd gemaakt met behulp van de volgende mogelijkheden:

  1. in tabelontwerp voor veldeigenschappen,

  2. in gegevensweergave in kolomopmaak,

  3. in formulieren op controleveldeigenschappen.

Als het vakje Veldopmaak toepassen is geselecteerd, wordt de gegevensbronweergave van de tabel of het formulier doorzocht aan de hand van de daar ingestelde opmaak. Is het vakje niet geselecteerd, dan wordt de database doorzocht met behulp van de in de database opgeslagen opmaak.

Bijvoorbeeld:

Stel u hebt een datumveld dat is opgeslagen in DD.MM.JJ-opmaak in de database (bijv. 17.02.65). De opmaak van de ingang wordt in de gegevensbronweergave gewijzigd in 'DD.MMM.JJJJ' (17 Feb 1965). Volgens dit voorbeeld wordt een record dat 17 februari bevat, alleen weergegeven wanneer de optie Veldopmaak toepassen als volgt is ingesteld:

Veldopmaak toepassen

Zoekpatroon

aan

'Feb' wordt weergegeven, maar niet "2".

uit

'2' wordt weergegeven, maar niet "Feb".


Het wordt aanbevolen dat u de zoekactie completeert met behulp van veldopmaak.

De volgende voorbeelden tonen mogelijke problemen bij het zoeken zonder veldopmaak. Deze problemen hangen af van de gebruikte database en komen alleen voor bij bepaalde interne standaardopmaak:

Zoekresultaten

Oorzaak

'5' retourneert "14:00:00" als een tijd.

Tijdvelden zijn niet gedefinieerd voor dBASE-databases en moeten worden gesimuleerd. Om intern de tijd "14:00:00" weer te geven, is een 5 nodig.

'00:00:00' retourneert alle records van een standaard datumveld.

De database slaat een datumwaarde intern op met behulp van een gecombineerd datum/tijdveld.

'45,79' retourneert niet "45,79" hoewel de optie Compleet veld is geselecteerd onder Positie.

De getoonde weergave zal niet overeenstemmen met wat intern is opgeslagen. Bijvoorbeeld, als waarde 45,789 is opgeslagen in de database als een veld van het type Nummer/Double en de getoonde opmaak is ingesteld om alleen twee cijfers, volgend op de decimale punt, te tonen, wordt "45,79" alleen geretourneerd in zoekacties met veldopmaak.


In dit geval is standaardopmaak de opmaak, die verwijst naar de intern opgeslagen gegevens. Deze zijn niet altijd zichtbaar voor de gebruiker - in het bijzonder als ze werden gebruikt voor het simuleren van gegevenstypes (bijvoorbeeld tijdvelden in dBASE-databases). Dit hangt af van de gebruikte database en het individuele gegevenstype. Zoeken met veldopmaak is van belang als u alleen maar wilt vinden wat feitelijk wordt weergegeven. Dit omvat velden van type Datum, Tijd, Datum/Tijd en Nummer/Decimaal.

Zoeken zonder Opmaak kan echter erg nuttig zijn voor grotere databases die geen opmaakproblemen hebben omdat de zoekactie sneller wordt uitgevoerd.

Als u zoekt naar waarden in keuzevakjes en Veldopmaak toepassen ingeschakeld is, zal een "1" geretourneerd worden voor gemarkeerde vakken, een "0" voor niet-gemarkeerde en een lege tekenreeks voor niet-gedefinieerde (in grijs). Als de zoekoperatie uitgevoerd is terwijl Veldopmaak toepassen niet ingeschakeld is, ziet u taal-afhankelijke standaardwaarden "TRUE (WAAR)" of "FALSE (ONWAAR)".

Als u Veldopmaak toepassen bij het zoeken in lijstvelden gebruikt zal de tekst in lijstvelden weergegeven worden. Als u Veldopmaak toepassen niet gebruikt zult u de inhoud vinden die overeen komt met de normale veldopmaak.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Bepaalt dat rekening wordt gehouden met het verschil tussen hoofd- en kleine letters tijdens de zoekactie.

Naar achteren

Markeer dit aankruisvakje om de richting van de zoekactie om te keren, van de laatste record naar de eerste record.

Van boven / Vanaf onder

Herstart de zoekactie. Een voorwaartse zoekactie start opnieuw met de eerste record. Een achterwaartse zoekactie met de laatste record.

Uitdrukking met jokertekens

U kunt de volgende jokertekens selecteren:

Jokertekens

Betekenis

Voorbeeld

?

voor precies één willekeurig teken

?loppy retourneert "Floppy"

M?ller retourneert bijv., Miller en Moller

*

voor 0 of meer willekeurige tekens

*-* retourneert "ZIP-Drive" en "CD-ROM"

M*er retourneert alle items die beginnen met een "M" en eindigen met "er" (bijv. Miller, Moller, Mather)


Als u naar de echte tekens ? of * wilt zoeken, toets ze dan in met een backslash ervoor: "\?" of "\*" (zonder aanhalingstekens). Dit is alleen nodig als Reguliere uitdrukkingen is ingeschakeld. Als deze optie niet is ingeschakeld worden de jokertekens verwerkt als normale tekens.

Reguliere expressie

Zoekacties met reguliere uitdrukkingen. Dezelfde reguliere uitdrukkingen die hier worden ondersteund worden ook ondersteund in het LibreOfficedialoogvenster Zoeken en vervangen.

Zoeken naar reguliere expressies biedt meer opties dan zoeken met jokertekens. Als u met reguliere expressies zoekt komen de volgende tekens overeen met die welke gebruikt worden in zoekacties met jokertekens:

Zoeken met jokertekens

Zoeken met reguliere expressies

?

.

*

.*


Overeenkomsten zoeken

De termen zoeken die lijken op de tekst in Zoeken. Selecteer dit vakje en klik vervolgens op de knop ... om de gewenste opties te specificeren.

Identieke tekenbreedte (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

Maakt onderscheid tussen halve breedte en volle breedte tekenvormen.

Overeenkomstige schrijfwijze (Japans) (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

Hiermee kunt u de zoekopties specificeren voor soortgelijke opmaak die in Japanse tekst wordt gebruikt. Schakel dit selectievakje in en klik vervolgens op de knop Geluiden om de zoekopties op te geven.

Stelt de zoekopties in voor vergelijkbare opmaak die in Japanse tekst wordt gebruikt.

Gelijkwaardig behandelen

Hier selecteert u de optie die als gelijkwaardig moeten worden behandeld in een zoekvraag.

Negeren

Geeft de tekens die genegeerd moeten worden.

Status

De Statusregel toont het actuele record dat werd teruggegeven door de zoekactie. Als de zoekactie het einde (of het begin) van de tabel bereikt, wordt de zoekactie automatisch voortgezet aan het andere einde.

In erg grote databases kan het vinden van de record in omgekeerde zoekvolgorde langer duren. In dit geval informeert de statusbalk u dat de records nog steeds worden geteld.

Zoeken / Annuleren

Als de zoekactie succesvol is voltooid, wordt het overeenkomende veld in de tabel geaccentueerd. U kunt doorgaan met zoeken door opnieuw op de knop Zoeken te drukken. U kunt een zoekproces annuleren door op de knop Annuleren te klikken.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster. De instellingen van de laatste zoekactie zullen worden bewaard totdat u LibreOffice beëindigt.

Als verschillende tabellen of formulieren geopend zijn kunt u individuele zoekopties instellen voor ieder document. Als u de documenten sluit worden alleen de opties voor de zoekacties van het laatst gesloten document opgeslagen.

Help ons, alstublieft!