Algemeen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van een geselecteerd formulierelement - kies tabblad Formuliereigenschappen - Algemeen.

Open de werkbalk Formulierontwerp en klik op het pictogram Formuliereigenschappen, tabblad - Algemeen.


Een formulier is een tekstdocument of werkblad met verschillende besturingselementen voor formulieren. Als u een formulier voor een webpagina maakt, kan de gebruiker gegevens in het formulier invoeren en dit via internet verzenden. De gegevens van de formulierbesturingselementen worden verzonden naar een server door een URL te specificeren en kunnen op de server worden verwerkt.

Naam

Een naam voor het formulier invoeren. Deze naam wordt gebruikt om het formulier aan te duiden in de Formulier-navigator.

URL

De URL waarnaar de gegevens van het voltooide formulier moeten worden verzonden.

Frame

In dit veld definieert u het doelframe waarin de geladen URL moet verschijnen.

Als u op het veld klikt, kunt u een optie selecteren in de lijst om aan te geven in welk frame het volgende document moet worden geladen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Item

Betekenis

_blank

Het volgende document wordt in een nieuw, leeg frame gemaakt.

_parent

Het volgende document wordt in een bovenliggend frame gemaakt. Als er geen bovenliggend frame bestaat, wordt het document in hetzelfde frame gemaakt.

_self

Het volgende document wordt in hetzelfde frame gemaakt.

_top

Het volgende document wordt gemaakt in een venster op het hoogste niveau (in het hoogste frame van de structuur). Als het huidige frame zich al op het hoogste niveau bevindt, wordt het document in het huidige frame gemaakt.


Indieningstype

De methode opgeven voor het overdragen van de voltooide formuliergegevens.

Met de Get-methode worden de gegevens van elk besturingselement verzonden als een omgevingsvariabele. Deze worden aan de URL gehangen in de vorm '?Control1=Inhoud1&Control2=Inhoud2&...'; de tekenreeks wordt geanalyseerd door een programma op de ontvangende server.

In geval van de "Post"-methode, wordt een document gemaakt van de inhoud van het formulier dat is verzonden naar de opgegeven URL.

Codering bij de indiening

Het coderingstype opgeven voor de gegevensoverdracht.

Gegevensoverdracht van besturingselement-informatie

Bij het verzenden van een formulier worden alle besturingselementen die beschikbaar zijn in LibreOffice in overweging genomen. De naam van het besturingselement en de overeenkomstige waarde, indien beschikbaar, worden verzonden.

Welke waarden worden verzonden, hangt per geval af van het respectievelijke besturingselement. Voor tekstvelden worden de zichtbare items verzonden; voor keuzelijsten wordt het geselecteerde item verzonden, voor keuzevakjes en optievelden worden de geassocieerde referentiewaarden verzonden als deze velden zijn geactiveerd.

Hoe deze informatie wordt verzonden, hangt af van de geselecteerde overdrachtsmethode (Get of Post) en de codering (URL of multipart). Als de Get-methode en URL-codering bijvoorbeeld worden geselecteerd, worden waardenparen in de vorm <Naam>=<Waarde> verzonden.

Behalve de besturingselementen die worden herkend in HTML, bevat LibreOffice andere besturingselementen. Het is belangrijk te weten dat voor velden met een specifieke numerieke opmaak de zichtbare waarden niet worden verstuurd, maar in plaats daarvan vaste standaardopmaak wordt gebruikt. De volgende tabel toont hoe de gegevens van de specifieke besturingselementen in LibreOffice worden verzonden:

Besturingselement

Waardenpaar

Numeriek veld, valutaveld

Een decimaal scheidingsteken wordt altijd weergegeven als een punt.

Datumveld

De datumopmaak wordt verzonden in een vaste opmaak (MM-DD-JJJJ), zonder te letten op de landinstellingen van de gebruiker.

Tijdveld

De tijdopmaak wordt verzonden in een vaste opmaak (UU:MM:SS), zonder te letten op de landinstellingen van de gebruiker.

Patroonveld

De waarden van patroonvelden worden verzonden als tekstvelden, dat wil zeggen dat de waarde die zichtbaar is in het formulier, wordt verzonden.

Tabelobject

Van het tabelobject worden de individuele kolommen altijd verstuurd. De naam van het besturingselement, de naam van de kolom en de waarde van de kolom worden verzonden. Met behulp van de Get-methode met URL-codering, vindt de verzending bijvoorbeeld plaats in de vorm <Naam van het tabelobject>.<Naam van de kolom>=<Waarde>, waarbij de waarde afhankelijk is van de kolom.


Help ons, alstublieft!