Gebeurtenissen

Op de tabpagina Gebeurtenissen kunt u gebeurtenissen die kunnen voorkomen in een besturingselement van een formulier aan een macro koppelen.

Wanneer de gebeurtenis zich voordoet, zal de gekoppelde macro worden opgeroepen. Om een macro aan een gebeurtenis toe te wijzen, klikt u op de knop .... Het dialoogvenster Gebeurtenis toewijzen opent.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van het geselecteerde formulierelement en kies Besturingselement, tabblad Gebeurtenissen.

Open de werkbalk Besturingselementen of Formulierontwerp en klik op het pictogram Besturingselement. Klik vervolgens op het tabblad Gebeurtenissen.


Afhankelijk van het besturingselement zijn verschillende gebeurtenissen beschikbaar. Daarom worden alleen de gebeurtenissen die zinvol zijn voor het besturingselement en de geselecteerde context vermeld op het tabblad Gebeurtenissen.
De volgende gebeurtenissen zijn gedefinieerd:

Bij het oproepen

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Actie uitvoeren

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Gewijzigd

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Tekst gewijzigd

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Status gewijzigd

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Indien focus bereikt

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Bij focusverlies

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

Met ingedrukte toets

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

Toets losgelaten

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Muis binnen

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

Muisbeweging bij indrukken toets

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Muisbeweging

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

Muisknop ingedrukt

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Notitiepictogram

Onthoud dat deze gebeurtenis ook wordt gebruikt voor het aanroepen van een contextmenu op het besturingselement.


Muisknop losgelaten

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Muis buiten

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Vóór het bijwerken

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Na het bijwerken

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Voor het herstellen

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Een formulier wordt teruggezet als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De gebruiker drukt op een (HTML) knop die is gedefinieerd als een knop Terugzetten

  2. Een nieuwe en lege record wordt gemaakt in een formulier dat is gekoppeld aan een gegevensbron. In de laatste record kan bijvoorbeeld de knop Volgende record worden ingedrukt.

Na het herstellen

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Help ons, alstublieft!