Algemeen

Via de tab Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een formuliersbesturingselement definiëren. Deze eigenschappen zijn verschillend, afhankelijk van het type besturingselement. De volgende eigenschappen zijn niet allemaal voor elk besturingselement beschikbaar.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van het geselecteerde formulierelement en kies Besturingselement, tabblad Algemeen.

Open de werkbalk Besturingselementen of Formulierontwerp en klik op het pictogram Besturingselement. Klik vervolgens op het tabblad Algemeen.


Notitiepictogram

Als u het huidige formulierdocument naar HTML-opmaak exporteert, worden de standaard controlewaarden geëxporteerd, niet de huidige controlewaarden. Standaardwaarden worden, afhankelijk van het controletype, door de Standaardwaarde (bijvoorbeeld in tekstvelden), Standaardstatus (voor selectievakjes en optievelden) en Standaardselectie (voor keuzelijsten) van de eigenschappen bepaald.


Aantal decimalen

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Aantal regels

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Achtergrondkleur

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Actie

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

In de volgende tabel worden de handelingen beschreven die u aan een knop kunt toewijzen:

Actie

Beschrijving

Geen

Er wordt geen handeling uitgevoerd.

Formulier indienen

Verzendt de gegevens die in andere velden in het besturingselement van het huidige formulier zijn ingevoerd, naar het adres dat is opgegeven in Formuliereigenschappen onder URL.

Typ de URL in het tekstvak "URL" van het formulier wanneer u naar een PDF-bestand exporteert.

Formulier herstellen

Stelt de instellingen in andere velden in het besturingselement terug naar de vooraf gedefinieerde standaardwaarden (Standaardstatus, Standaardselectie, Standaardwaarde).

Document/webpagina openen

Opent de URL die is gespecificeerd onder URL. U kunt Frame gebruiken om een doelframe te specificeren.

Eerste record

Naar de eerste record in het huidige formulier gaan.

Vorige record

Naar de vorige record in het huidige formulier gaan.

Volgende record

Naar de volgende record in het huidige formulier gaan.

Laatste record

Naar de laatste record in het huidige formulier gaan.

Record opslaan

Slaat de huidige record zo nodig op.

Gegevensinvoer ongedaan maken

Maakt de wijzigingen in de huidige record ongedaan.

Nieuwe record

Naar de invoerrij in het huidige formulier gaan.

Record verwijderen

Verwijdert de huidige record.

Formulier vernieuwen

Laadt de laatst opgeslagen versie van het huidige formulier.


Af te drukken

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Afbeeldingen

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Alleen-lezen

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Anker

Definieert waar het besturingselement zal worden verankerd.

Automatisch invullen

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Bewerkingsmasker

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

De lengte van het bewerkingsmasker bepaalt het aantal mogelijke invoerposities. Als de gebruiker tekens invoert die niet overeenkomen met het bewerkingsmasker, wordt de invoer na afloop gewist. U kunt de volgende tekens invoeren om het bewerkingsmasker te definiëren:

Teken

Betekenis

L

Een tekstconstante. Deze positie kan niet worden bewerkt. Het teken wordt weergegeven op de bijbehorende positie van het Tekenmasker.

a

De tekens a-z en A-Z kunnen worden ingevoerd. Hoofdletters worden niet omgezet in kleine letters.

A

De tekens A-Z kunnen worden ingevoerd. Als er een kleine letter wordt ingevoerd, wordt die automatisch naar een hoofdletter geconverteerd.

c

De tekens a-z, A-Z en 0-9 kunnen worden ingevoerd. Hoofdletters worden niet omgezet in kleine letters.

C

De tekens A-Z en 0-9 kunnen worden ingevoerd. Als er een kleine letter wordt ingevoerd, wordt die automatisch naar een hoofdletter geconverteerd.

N

Alleen de tekens 0-9 kunnen worden ingevoerd.

x

Alle afdrukbare tekens kunnen worden ingevoerd.

X

Alle afdrukbare tekens kunnen worden ingevoerd. Als er een kleine letter wordt gebruikt, wordt die automatisch naar een hoofdletter geconverteerd.


Voor bijvoorbeeld het tekenmasker "__.__.2000", definieer het invoervenster "NNLNNLLLLL" zodat de gebruiker alleen maar vier cijfers in kan voeren bij het invullen van een datum.

Breedte

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Breedte

>Definieert de breedte van het besturingselement.

Datum tot

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Datum van

Determines the earliest date that a user can enter.

Datumnotatie

With date fields you can determine the format for the date readout.

Notitiepictogram

Alle notatievelden (datum, tijd, valuta, numeriek) worden automatisch opgemaakt in de geselecteerde indeling zodra u het veld verlaat, ongeacht de manier waarop u de gegevens in het veld hebt ingevoerd.


Draaiknop

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Drievoudige status

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

Notitiepictogram

De eigenschap "Drievoudige status" is alleen gedefinieerd voor database formulieren, niet voor HTML formulieren.


Filteren/Sorteren

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Focus nemen bij klikken

Als u deze optie op ‘Ja’ instelt, krijgt de drukknop de focus wanneer u op de knop klikt.

Formaatcontrole

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Frame

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Als u op het veld klikt, kunt u een optie selecteren in de lijst om aan te geven in welk frame het volgende document moet worden geladen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Item

Betekenis

_blank

Het volgende document wordt in een nieuw, leeg frame gemaakt.

_parent

Het volgende document wordt in een bovenliggend frame gemaakt. Als er geen bovenliggend frame bestaat, wordt het document in hetzelfde frame gemaakt.

_self

Het volgende document wordt in hetzelfde frame gemaakt.

_top

Het volgende document wordt gemaakt in een venster op het hoogste niveau (in het hoogste frame van de structuur). Als het huidige frame zich al op het hoogste niveau bevindt, wordt het document in het huidige frame gemaakt.


Notitiepictogram

De eigenschap Frame is relevant voor HTML-formulieren, maar niet voor databaseformulieren.


Grote verandering

Specificeer de waarde die opgeteld of afgetrokken moet worden wanneer de gebruiker naast de schuifregelaar op de schuifbalk klikt.

Help-URL

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Help-tekst

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

Voor knoppen van het soort URL-type verschijnt de Help-tekst als uitgebreide tip in plaats van het URL-adres dat is ingevoerd onder URL.

Help-tekst

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Herhalen

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Hoogte

>Definieert de hoogte van het besturingselement.

Ingeschakeld

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Interval

Hiermee kunt u intervallen bepalen die, telkens wanneer de draaiknop geactiveerd wordt, opgeteld of afgetrokken worden.

Interval

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Kleine verandering

Specificeer de waarde die opgeteld of afgetrokken moet worden wanneer de gebruiker op het Pijl-pictogram op de schuifbalk klikt.

Label

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

Wanneer u een nieuw besturingselement maakt, wordt de beschrijving die vooraf is gedefinieerd in de eigenschap "Naam" gebruikt als standaard voor het labelen van het besturingselement. Het label bestaat uit de naam van het veld van het besturingselement en een geheel getal voor het nummeren van het besturingselement (bijvoorbeeld Knop1). Met de eigenschap "Titel" kunt u een andere beschrijving aan het besturingselement toewijzen zodat het label de functie van het besturingselement laat zien. Wijzig dit item om een betekenisvol label toe te wijzen aan het besturingselement welke zichtbaar is voor de gebruiker.

Om een meerregelige titel te maken, open het keuzevak mat invoer met de Pijl-knop. U kunt een regeleinde invoeren door op Shift++Enter te drukken.

Notitiepictogram

De eigenschap "Titel" wordt alleen gebruikt ter aanduiding van een formulierelement in de interface die zichtbaar is voor de gebruiker. Als u met macro's werkt, dient u erop te letten dat een besturingselement tijdens runtime altijd via de eigenschap "Naam" wordt geadresseerd.


Lettertype

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Lijstitems

Please note the tips referring to the keyboard controls.

De vooraf gedefinieerde standaard itemlijst wordt ingevoerd in het veld Standaardselectie.

Notitiepictogram

Onthoud dat de hier ingevoerde lijstitems slechts in het formulier worden opgenomen als op de tab Gegevens onder Type lijstinhoud, de optie "Waardenlijst" is geselecteerd.


Als u niet wilt dat de lijstitems worden weggeschreven naar de database of worden verstuurd naar de ontvanger van het webformulier, maar liever toegewezen waarden die niet zichtbaar zijn in het formulier, dan kunt u de lijstitems toewijzen aan andere waarden in een waardenlijst. De waardenlijst wordt bepaald op de tab Gegevens. Selecteer de optie "Waardenlijst" onder Type lijstinhoud. Voer vervolgens de waarden in onder Lijstinhoud die zullen worden toegewezen aan de overeenkomende zichtbare lijstitems van het formulier. Voor de juiste toewijzing is de volgorde in de waardenlijst van belang.

Notitiepictogram

Voor HTML-documenten komt een item, ingevoerd op de tab Algemeen overeen met de HTML-tag <OPTION>; een item van de waardenlijst, ingevoerd op de tab Gegevens onder Lijstinhoud komt overeen met de tag <OPTION VALUE=...>.


Max tekstlengte

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

Als het besturingselement is gekoppeld aan een database en de tekstlengte moet worden geaccepteerd op basis van de velddefinitie in de database, moet u de tekstlengte niet hier intoetsen. De instellingen worden alleen geaccepteerd uit de database als de eigenschap van het besturingselement niet is gedefinieerd (status "Niet gedefinieerd").

Max. scrollwaarde

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Max. waarde

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Meervoudige selectie

Allows you to select more than one item in a list box.

Min. scrollwaarde

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Min. waarde

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Naam

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

Notitiepictogram

Als u met macro's werkt, moet u ervoor zorgen dat de namen van de besturingselementen uniek zijn.


De naam wordt ook gebruikt om verschillende besturingselementen te groeperen die functioneel bij elkaar horen, zoals keuzerondjes. Geef alle leden van de groep dezelfde naam om dit te doen: Besturingselementen met identieke namen vormen een groep. Gegroepeerde besturingselementen kunnen visueel worden weergegeven met een Groepsvak.

Navigatie

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Navigatiebalk

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Omschakelen

Deze eigenschap geeft aan of een drukknop zich als een schakelknop gedraagt. Als u Omschakelen op ‘Ja’ instelt, kunt u omschakelen tussen de status ‘Wel geselecteerd’ en ‘Niet geselecteerd’ wanneer u op de knop klikt of op de spatiebalk drukt terwijl het besturingselement de focus heeft. Een knop met de status ‘Wel geselecteerd’ lijkt ingedrukt.

Opmaak

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Opmaakprofiel

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Pictogramgrootte

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Plaatsing

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PositieX

Definieert de positie X van het besturingselement, relatief ten opzichte van het anker.

PositieY

Definieert de positie Y van het besturingselement, relatief ten opzichte van het anker.

Rand

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Randkleur

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Reageren op een record

Hiermee geeft u op of de actie-items in een geselecteerd besturingselement van een werkbalk Navigatie moeten worden weergegeven of verborgen. De actie-items zijn de volgende: Record opslaan, Ongedaan maken, Nieuwe record, Record verwijderen, Vernieuwen.

Recordmarkering

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Richting

Hiermee kunt u de horizontale of verticale richting van een schuifbalk of draaiknop opgeven.

Rijhoogte

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Schaal

Resizes the image to fit the size of the control.

Scheidingsteken voor duizendtallen

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Schuifbalk

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Scrollen muiswiel

Bepaalt of de waarde wijzigt als de gebruiker scrollt met het muiswiel. Nooit: Geen wijziging van de waarde. Indien Focus: (standaard) De waarde wijzigt als het besturingselement de focus heeft en naar het besturingselement wijst en aan het muiswiel wordt gedraaid. Altijd: De waarde wijzigt als de muisaanwijzer op het besturingselement staat en aan het muiswiel wordt gedraaid, of het besturingselement nu de focus heeft of niet.

Selectie verbergen

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Standaard scrollwaarde

Sets the default value for the scrollbar.

Standaarddatum

Hiermee kunt u de standaarddatum instellen.

Standaardknop

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

Notitiepictogram

Deze eigenschap mag slechts aan één knop binnen het document worden toegekend.


Als u formulieren voor webpagina's gebruikt komt u deze eigenschap misschien tegen in zoekmaskers. Dit zijn bewerkingsmaskers die een tekstveld bevatten en een knop van het type Uitvoeren. De zoekterm wordt ingevoerd in het tekstveld en de zoekactie wordt gestart door op de knop te klikken. Als de knop echter is gedefinieerd als standaardknop wordt het zoeken gestart door eenvoudigweg op Enter te drukken na het invoeren van de zoekterm.

Standaardselectie

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

Voor knoppen van het type Herstellen, definieert de invoer Standaardselectie van de keuzelijst of de herstelknop geactiveerd is door de gebruiker.

Voor een Keuzelijst met een aantal waarden kunt u op de knop ... klikken om het dialoogvenster Standaardselectie te openen.

In het dialoogvenster Standaardselectie selecteert u de items die u als geselecteerd wilt markeren wanneer u het formulier met de keuzelijst opent.

Standaardstatus

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

Voor knoppen van het hersteltype kunt u de status van het besturingselement definiëren als de herstelknop door de gebruiker wordt geactiveerd.

De status van de groepering die met de standaardinstelling overeenkomt, wordt voor gegroepeerde optievelden gedefinieerd door de eigenschap "Standaardwaarde".

Standaardtekst

Hiermee kunt u de standaardtekst opgeven voor een tekstvak of een keuzelijst met invoervak.

Standaardtijd

Hiermee kunt u de standaardtijd instellen.

Standaardwaarde

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

Voor knoppen van het type Herstellen wordt op basis van het item Standaardwaarde de status van het besturingselement gedefinieerd als de herstelknop door de gebruiker wordt geactiveerd.

Symboolkleur

Hiermee kunt u de kleur voor symbolen op besturingselementen opgeven, zoals de pijlen op een schuifbalk.

Tabstop

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Nee

Bij gebruik van de Tab-toets krijgt het veld van het besturingselement geen focus.

Ja

Het besturingselement kan met de Tab-toets worden geselecteerd.


Tabvolgorde

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

Notitiepictogram

De eigenschap "Tabvolgorde" is niet beschikbaar voor Onzichtbare besturingselementen. U kunt deze eigenschap desgewenst voor afbeeldingsknoppen en afbeeldingselementen instellen, zodat u deze besturingselementen met de Tab-toets kunt selecteren.


Bij het maken van een formulier wordt automatisch een index toegewezen aan de velden van de besturingselementen; elk toegevoegd veld van de besturingselementen wordt voorzien van een index, verhoogd met 1. Als u de index van een besturingselement wijzigt, worden de indices van de andere besturingselementen automatisch bijgewerkt. Aan de elementen waarop de focus niet kan worden geplaatst (Tabstop = Nee) wordt ook een waarde toegewezen. Deze besturingselementen worden tijdens het gebruik van de Tab-toets echter overgeslagen.

U kunt de indices van de verschillende besturingselementen op eenvoudige wijze definiëren in het dialoogvenster Tabvolgorde.

Tekenmasker

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

Notitiepictogram

De lengte van het tekenmasker moet altijd overeenkomen met de lengte van het bewerkingsmasker. Als dit niet het geval is, wordt het bewerkingsmasker afgebroken of opgevuld met lege ruimten tot de lengte van het bewerkingsmasker.


Tekstregels afsluiten met

Selecteer voor tekstvelden de regeleindecode die gebruikt moet worden wanneer er tekst in een databasekolom geschreven wordt.

Tijd tot

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Tijd vanaf

Determines the minimum time that a user can enter.

Tijdnotatie

You can define the desired format for the time display.

Titelveld

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

Als u een teken van het label als opdrachtletter wilt definiëren zodat de gebruiker het besturingselement kan gebruiken door op het desbetreffende teken op het toetsenbord te drukken, voegt u een tilde (~) in vóór het teken in het label.

Alleen de tekst van een groepskader kan worden gebruikt als het titelveld bij het gebruik van optievelden. Deze tekst heeft betrekking op alle knoppen van dezelfde groep.

Als u op de knop ... naast het tekstveld klikt, verschijnt het dialoogvenster Titelveldselectie. Selecteer een titel in de lijst.

Schakel het selectievakje Geen toewijzing in om de koppeling tussen het besturingselement en het toegewezen titelveld te verwijderen.

Type tekst

Staat gebruikers toe regeleinden en opmaak te gebruiken in velden van besturingselementen zoals tekstvakken of labels. Druk op Enter om handmatig een regeleinde in te voegen. Selecteer "Meerdere regels met opmaak" om opgemaakte tekst in te voeren.

Waarschuwingspictogram

Als u het teksttype "Meerdere regels met opmaak" selecteert, kunt u dit besturingselement niet aan een databaseveld binden.


Notitiepictogram

Dit besturingselement wordt aangeduid als ‘Meerdere regels’ voor een tekstkolom in een tabelobject.


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Als u de muis boven de knop beweegt in de gebruikersmodus, verschijnt de URL als uitgebreide Help, ervan uitgaande dat er geen andere Helptekst is ingevoerd.

Uitlijning/uitlijning afbeeldingen

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Titel van titelvelden,

  2. Inhoud van tekstvelden,

  3. Inhoud van tabelvelden in de kolommen van een tabelbesturingselement,

  4. Afbeeldingen of tekst die in knoppen worden gebruikt.

    Notitiepictogram

    De optie Uitlijning wordt voor knoppen Uitlijning afbeeldingen genoemd.


Valutasymbool

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Valutateken

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Vertraging

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Vervolgkeuzelijst

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Keuzelijsten met invoervak die als kolommen in een tabelobject zijn ingevoegd, hebben standaard een vervolgkeuzelijst.

Waarde

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Wachtwoordtekens

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

Tippictogram

De tekens en hun ASCII-codes kunnen worden bekeken in het dialoogvenster Speciale tekens (Invoegen - Speciale tekens).


Woordafbreking

Geeft tekst op meer dan één regel weer. Hierdoor kunt u regeleinden in een tekstvak gebruiken, zodat u meer dan één regel tekst kunt invoeren. Druk op Enter om handmatig een regeleinde in te voegen.

Zichtbaar

Definieert of een besturingselement zichtbaar zal zijn in de modus live. In de ontwerpmodus is het besturingselement altijd zichtbaar.

Merk op dat deze eigenschap is ingesteld op "Ja" (de standaard), dit niet noodzakelijkerwijze wil zeggen dat het besturingselement ook daadwerkelijk zichtbaar is op het scherm. Aanvullende beperkingen worden toegepast bij het berekenen van de effectieve zichtbaarheid van een besturingselement. Een besturingselement dat, bijvoorbeeld, geplaatst is in een verborgen sectie in Writer zal nooit zichtbaar zijn, tenzij tenminste de sectie zelf zichtbaar wordt.

Indien de eigenschap is ingesteld op "Nee", dan zal het besturingselement altijd verborgen zijn in de modus live.

Oudere versies van OpenOffice.org, tot aan 3.1, zullen deze eigenschap zwijgend negeren bij het lezen van documenten die er gebruik van maken.

Zichtbare grootte

Specificeert de grootte van de scrollduim in "waarde-eenheden". Een waarde van ('Max. scrollwaarde' min 'Min scrollwaarde') / 2 resulteert in een scrollduim die de helft van het achtergrondgebied in beslag neemt.

Als dit op 0 is ingesteld, is de breedte van de duim gelijk aan de hoogte.

Help ons, alstublieft!