Relaties

Hiermee kunt u een relatie tussen twee tabellen definiëren en bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasebestandsvenster Extra - Relaties.


note

De update- en verwijderopties zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door de gebruikte database.


Betrokken tabellen

Hier worden de twee gerelateerde tabellen weergegeven. Als u een nieuwe relatie aanmaakt, kunt u één tabel selecteren uit elk van de keuzelijsten in het bovenste deel van het dialoogvenster.

Als u het dialoogvenster Relaties voor een bestaande relatie hebt geopend door te dubbelklikken op de verbindingslijnen in het venster Relatie, dan kunnen de tabellen die bij de relatie betrokken zijn niet worden gewijzigd.

Sleutelvelden

Definieert de sleutelvelden voor de relatie.

De namen van de tabellen die voor de koppeling zijn geselecteerd, verschijnen hier als kolomnamen. Als u op een veld klikt, kunt u de pijlknoppen gebruiken om een veld uit de tabel te selecteren. Elke relatie wordt op een rij geschreven.

Update-opties

Hier kunt u opties selecteren die van kracht worden wanneer er wijzigingen zijn in een primair sleutelveld.

Geen actie

Specificeert dat elke wijziging die in een primaire sleutel wordt aangebracht geen invloed heeft op andere externe sleutelvelden.

Trapsgewijs bijwerken

Werkt alle externe sleutelvelden bij als de waarde van de bijbehorende primaire sleutel is gewijzigd (Cascading Update).

Null instellen

Als de bijbehorende primaire sleutel is gewijzigd, gebruikt u deze optie om de waarde "IS NULL" in te stellen op alle externe sleutelvelden. IS NULL betekent dat het veld leeg is.

Als standaard instellen

Als de bijbehorende primaire sleutel is gewijzigd, gebruikt u deze optie om een standaardwaarde in te stellen voor alle externe sleutelvelden. Tijdens het maken van de bijbehorende tabel wordt de standaardwaarde van een extern sleutelveld gedefinieerd wanneer u de veld eigenschappen.

Opties verwijderen

Hier kunt u opties selecteren die van kracht worden wanneer een primair sleutelveld wordt verwijderd.

Geen actie

Specificeert dat het verwijderen van een primaire sleutel geen effect heeft op andere externe sleutelvelden.

Trapsgewijs verwijderen

Specificeert dat alle externe sleutelvelden worden verwijderd als u het corresponderende primaire sleutelveld verwijdert.

warning

Wanneer u een primair sleutelveld verwijdert met de optie Trapsgewijs verwijderen, worden alle records uit andere tabellen die deze sleutel als refererende sleutel hebben ook verwijderd. Gebruik deze optie met grote zorg; het is mogelijk dat een groot deel van de database kan worden verwijderd.


Null instellen

Als u de bijbehorende primaire sleutel verwijdert, wordt de waarde "IS NULL" toegewezen aan alle externe sleutelvelden.

Als standaard instellen

Als u de bijbehorende primaire sleutel verwijdert, wordt een ingestelde waarde ingesteld op alle externe sleutelvelden.

Help ons, alstublieft!