Foutmelding

Definieert het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd.

U kunt ook een macro starten met een foutmelding. Aan het eind van deze pagina wordt een voorbeeldmacro gegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladGegevens - Validatie - Foutmelding.


Foutmelding bij invoer van ongeldige waarden weergeven.

Toont de foutmelding die u in het gebied Inhoud invoert, wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd. Indien ingeschakeld wordt het bericht weergegeven om ongeldige invoer te voorkomen.

Als u 'Stoppen' selecteert, wordt de ongeldige invoer in beide gevallen verwijderd, en wordt de vorige waarde opnieuw in de cel ingevoerd. Hetzelfde geldt als u de dialoogvensters Waarschuwing en Informatie sluit door op de knop Annuleren te klikken. Als u de dialoogvensters met de knop OK sluit, wordt de ongeldige invoer niet verwijderd.

Inhoud

Handeling

Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd. De handeling 'Stoppen' verwerpt de ongeldige invoer en toont een dialoogvenster dat u moet sluiten door op OK te klikken. De handelingen 'Waarschuwing' en 'Informatie' tonen een dialoogvenster dat gesloten kan worden door op OK of Annuleren te klikken. De ongeldige invoer wordt alleen verworpen wanneer u op Annuleren klikt.

Bladeren

Opent het dialoogvenster Macro waarin u de macro kunt selecteren die uitgevoerd wordt wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd. De macro wordt uitgevoerd nadat de foutmelding is weergegeven.

Titel

Voer de titel van de macro of foutmelding in die weergegeven moet worden wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd.

Foutmelding

Voer het bericht in dat weergegeven moet worden wanneer er ongeldige gegevens in een cel worden ingevoerd.

Voorbeeldmacro:

Hieronder vindt u een voorbeeldfunctie die kan worden aangeroepen wanneer er een fout optreedt. Merk op dat de macro twee parameters overneemt die worden doorgegeven door LibreOffice wanneer de functie wordt aangeroepen:

De functie moet een Booleaanse waarde teruggeven. Als het WAAR retourneert, blijft de ingevoerde waarde behouden. Als de functie ONWAAR retourneert, wordt de ingevoerde waarde gewist en wordt de vorige waarde hersteld.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Ongeldige waarde: " & "'" & CelWaarde & "'"
    msg = msg & " in cel: " & "'" & CelAdres & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Toch accepteren?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Foutmelding")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Help ons, alstublieft!