Gegevensveld

De inhoud van dit dialoogvenster is anders voor gegevensvelden in het gebied Gegevens en in het gebied Rij of Kolom van het dialoogvenster Draaitabel.

Subtotalen

Definieer de soort subtotalen om te berekenen.

Geen

De standaardinstelling zal geen willekeurige subtotalen berekenen.

Automatisch

Kies deze optie om automatisch subtotalen te berekenen.

Gebruikergedefinieerd

Kies deze optie en klik dan op het soort subtotaal dat u wilt berekenen in de keuzelijst.

Functie

Klik op het type subtotaal dat u wilt berekenen. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Gebruikergedefinieerd is geselecteerd.

Elementen zonder gegevens weergeven

Voegt lege kolommen en rijen in de resulterende tabel in.

Naam:

Toont de naam van het geselecteerde gegevensveld.

Meer

Hiermee wordt het dialoogvenster uit- of opgevouwen. De knop Meer is alleen voor gegevensvelden zichtbaar.

Opties

Opent het dialoogvenster Gegevensveld. De knop Opties is alleen zichtbaar voor filters en kolom- of rijvelden.

Als het dialoogvenster via de knop Meer wordt uitgevouwen, worden de volgende items aan het dialoogvenster toegevoegd:

Weergegeven waarde

U kunt voor elk gegevensveld het weergavetype selecteren. Voor sommige types kunt u extra informatie selecteren voor een basisveld en een basisitem.

Type

Selecteer hoe de weergegeven waarde voor het gegevensveld berekend moet worden.

Type

Weergegeven waarde

Normaal

Resultaten worden ongewijzigd weergegeven

Verschil met

De referentiewaarde (zie hieronder) wordt van elk resultaat afgetrokken, en het verschil wordt weergegeven. Totalen die buiten het basisveld vallen, worden als lege resultaten weergegeven.

Benoemd item

Als de naam van een basisitem is gespecificeerd, is de referentiewaarde voor een combinatie van velditems het resultaat waar het item in het basisveld vervangen wordt door het gespecificeerde basisitem.

'Vorig item' of 'Volgend item'

Als 'vorig item' of 'volgend item' als het basisitem wordt gespecificeerd, is de referentiewaarde het resultaat voor het volgende zichtbare lid van het basisveld, in de sorteervolgorde van het basisveld.

% van

Elk resultaat wordt door zijn referentiewaarde gedeeld. De referentiewaarde wordt op dezelfde manier als voor 'Verschil met' bepaald. Totalen die buiten het basisveld vallen, worden als lege resultaten weergegeven.

% verschil met

De referentiewaarde wordt van elk resultaat afgetrokken en het verschil wordt door de referentiewaarde gedeeld. De referentiewaarde wordt op dezelfde manier als voor 'Verschil met' bepaald. Totalen die buiten het basisveld vallen, worden als lege resultaten weergegeven.

Voorlopig totaal in

Elk resultaat wordt toegevoegd aan de som van de resultaten voor voorafgaande items in het basisveld in de sorteervolgorde van het basisveld, en de totale som wordt weergegeven.

Resultaten worden altijd opgeteld, zelfs als er een andere samenvattingsfunctie gebruikt is om elk resultaat te verkrijgen.

% van rij

Elk resultaat wordt gedeeld door het totale resultaat voor zijn rij in de Draaitabel. Als er verschillende gegevensvelden zijn, wordt het totaal voor het gegevensveld van het resultaat gebruikt. Als er subtotalen met handmatig geselecteerde samenvattingsfuncties zijn, wordt nog steeds het totaal bij de samenvattingsfunctie van het gegevensveld gebruikt.

% van kolom

Zelfde als '% van rij' maar het totaal voor de kolom van het resultaat wordt gebruikt.

% van totaal

Zelfde als '% van rij' maar het totaal generaal voor het gegevensveld van het resultaat wordt gebruikt.

Index

De rij- en kolomtotalen en het totaal generaal worden, volgens dezelfde regels als hierboven, gebruikt om de volgende expressie te berekenen:

( oorspronkelijk resultaat * totaal generaal ) / ( rijtotaal * kolomtotaal )


Basisveld

Selecteer het veld vanwaaruit de respectieve waarde wordt genomen als basis voor de berekening.

Basisitem

Selecteer het veld vanwaaruit de respectieve waarde wordt genomen als basis voor de berekening.

Help ons, alstublieft!