Instructie Property

Een eigenschap, ook property, veld of attribuut genoemd, beschrijft een bepaald object of wat informatie. Met een property kan toegang tot de gegevens worden verkregen. Het is gebruikelijk om instructies toe te voegen om een eigenschap te lezen of een waarde te geven. De codehiervan kan een simpele toekenning zijn of een complexe routine die afhankelijk is van de context. Door deze instructies Get, Let en Set te gebruiken, kan het consistent zijn van de gegevens worden afgedwongen.

warning

Bij deze instructie is het verplicht dat Option Compatible geplaatst is in de module voor het uitvoerbare gedeelte van de code.


Syntaxis:

Diagram Eigenschappen instructie Get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Diagram instructie Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parameters:

name: De naam van de eigenschap.

argument: De waarde die wordt doorgegeven aan de routine om de Property een waarde te geven.

note

De waarde van een Property wordt meestal met één argument doorgegeven.


fragment argument

fragment argument


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parameters

Optioneel: Het argument is niet verplicht.

ByRef: Het argument wordt op referentie doorgegeven. ByRef is de standaardwaarde.

ByVal: De waarde wordt meegegeven. Deze waarde kan door de aangeroepen routine worden gewijzigd.

char: Het teken voor de declaratie van het type.

typename: Naam van het primitieve datatype. U kunt ook types specificeren die in bibliotheken en modules zijn gedefinieerd.

= expression: Specificeer een standaardwaarde die overeenkomt met het type. Als u een standaardwaarde voor een argument specificeert, dan is het logisch dat het argument optioneel is.

ParamArray: Gebruik ParamArray als het aantal parameters niet bekend is. Een voorbeeld hiervan is een door de gebruiker gedefinieerde functie in Calc. Als het argument ParamArray gebruikt wordt dan zou het altijd het laatste genoemde argument van de routine moeten zijn.

tip

Bij het gebruik van ParamArray of = expression is het verplicht dat Option Compatible wordt gebruikt in de code van de module voor het uitvoerbare gedeelte van de code.


warning

Bij het gebruik van Option VBASupport 1, Optional worden argumenten zonder standaardwaarde (= expression) geïnitialiseerd op grond van hun gegevenstype, m.u.v het type Variant.


fragment typename

fragment primitieve gegevenstypes


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
fragment char

Tekens voor declaratie type


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Voorbeelden


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' uitvoer: "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

Als er geen property Let of Set is, kan met Get het beveiligde gegeven wordt gelezen, de waarde kan dan niet per ongeluk door een andere module worden gewijzigd.   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' Deze variabele kan alleen worden gelezen
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux of macOS
       Case Else : Error 423 ' Eigenschap od methode niet gedefinieerd : PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' alleen-lezen veld PathDelimiter
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "een zin" ' doet niks
   End Sub
   
note

Gebruik Let of Set voor het verwerken van UNO-services of objectklassen:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Help ons, alstublieft!