Functie Round [VBA]

Rondt een numerieke waarde af op een aangeven aantal decimalen.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Deze functie is een afronding volgens de regel "round-to-even". Een getal wordt afgerond naar het even getal dat het dichtste bij is. Bekijk voor deze typische manier van afronden goed de voorbeelden hieronder.

note

Merk op dat de VBA-functie Round anders werkt dan de functie LibreOffice Calc Round. In Calc wordt afgerond naar het getal dat het dichtste bij ligt, met afronden naar boven bij 0,5. In Calc wordt 2,5 dus afgerond naar 3, maar met de VBA-functie Round naar 2, vanwege de regel "round-to-even".


Syntaxis:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

expression: De numerieke expressie, dus het getal, dat afgerond moet worden.

numdecimalplaces: Optionele parameter die het aantal decimalen aangeeft waarop afgerond moet worden. De standaardwaarde is 0.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Hier wat voorbeelden van de regel "round-to-even":


  ' Afronden op een geheel getal (geen decimalen)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' Afronden op twee decimalen (aantal decimalen = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Help ons, alstublieft!