IRR-functie [VBA]

Berekent het interne rendement van een belegging.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Waarden(): De reeks waarden van de kasstroom. De waarden vertegenwoordigen de geldstroomwaarden met regelmatige tussenpozen, tenminste één waarde moet negatief zijn (betalingen) en tenminste één waarde moet positief zijn (inkomen).

Schat Een eerste schatting wat de IR zal zijn.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' geeft 11,3321028236252 . Het interne rendement van de kasstroom.
End Sub

Help ons, alstublieft!