Functie Join

Retourneert een tekenreeks uit een aantal subtekenreeksen in een tekenreeksarray.

Syntaxis:


Join (Tekst As String Array, scheidingsteken)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Tekst Een tekenreeksarray.

scheidingsteken (optioneel): Een teken dat gebruikt wordt om de subtekenreeksen in de resulterende tekenreeks te scheiden. Standaard is dit de spatie. Als het scheidingsteken een tekenreeks met de lengte nul "" is, worden de subtekenreeksen zonder scheidingsteken verbonden.

Voorbeeld:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Help ons, alstublieft!