Instructie Exit

Beƫindigen van een Do...Loop, For...Next, een functie, een eigenschap of een subroutine.

Syntaxis:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parameters:

Exit Do

Alleen geldig binnen een Do...Loop-instructie om de lus te beƫindigen. Het programma vervolgt met de expressie die volgt op de Loop-instructie. Als Do...Loop-instructies zijn genest, wordt de controle overgedragen aan de lus in het volgende hogere niveau.

Exit For

Alleen geldig binnen een For...Next-lus om de lus te beƫindigen. De programma-uitvoering vervolgt met de eerste instructie volgend op de Next-instructie. In geneste instructies wordt de controle overgedragen aan de lus in het volgende hogere niveau.

Exit Function

Beƫindigt de Function-procedure meteen. De programma-uitvoering vervolgt met de instructie volgend op de Function-aanroep.

Exit Property

Beƫindigt direct de procedure Property. De uitvoering van het programma gaat verder met de instructie na de aanroep van Property.

Exit Sub

Beƫindigt de subroutine meteen. De programma-uitvoering vervolgt met de instructie die volgt op de Sub-aanroep.

Notitiepictogram

De Exit-instructie definieert niet het einde van een structuur en moet niet worden verward met de End-instructie.


Voorbeeld:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStap = 0 To 10 ' Array vullen met testgegevens
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LijstZoek zoekt in TekstArray:sLijst() naar een TekstItem:
' Geeft de index van het item, of 0 (Null) terug
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem gevonden
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Help ons, alstublieft!