Functie FreeLibrary

Geeft DLL's vrij die geladen zijn door een Declare-instructie. Een vrijgegeven DLL zal automatisch worden herladen als één van zijn functies wordt aangeroepen. Zie ook: Declare

Syntaxis:


FreeLibrary (LibNaam As String)

Parameters:

LibNaam: String die de naam van de DLL specificeert.

Notitiepictogram

FreeLibrary kan alleen DLL's vrijgeven die zijn geladen gedurende Basic-runtime.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Help ons, alstublieft!