instructie On...GoSub; Instructie On...GoTo

Vertakt naar één van verschillende gespecificeerde regels in de programmacode, afhankelijk van de waarde van een numerieke expressie.

Syntaxis:

Syntaxis On GoSub/GoTo


Bij de uitdrukking GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
Bij de uitdrukking GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parameters:

expression: Een numerieke expressie tussen de 0 en 255 die aangeeft naar welke regel het programma gaat. Als de expression 0 is, dan wordt de instructie niet uitgevoerd. Als de expression hoger dan 0 is, wordt er gesprongen naar het label dat die positie heeft (1 = eerste label; 2 = tweede label)

label: Doelregel volgens de structuur van GoTo of GoSub.

Notitiepictogram

De GoTo of GoSub regels zijn geldig.


Voorbeeld:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Van Sub 1 naar" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " Van Sub 2 naar" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo Einde
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Help ons, alstublieft!