Functie IIf

Geeft één van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geëvalueerde uitdrukking.

Syntaxis:


IIf (Expressie, ExpressieWaar, ExpressieOnwaar)

Parameters:

Expressie: Elke expressie die moet worden geëvalueerd. Als de expressie Waar is, geeft de functie het resultaat ExpressieWaar terug; anders wordt het resultaat ExpressieOnwaar teruggegeven.

ExpressieWaar, ExpressieOnwaar: Elke expressie, waarvan één als het functieresultaat zal worden teruggegeven, afhankelijk van de logische evaluatie.

note

IIf evalueert zowel ExpressieWaar als ExpressieOnwaar zelfs als er maar één van wordt geretourneerd. Als een van de expressies een fout oplevert, retourneert de functie de fout. Gebruik IIF bijvoorbeeld niet om een mogelijke deling door nul te omzeilen.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM Retourneert het maximum van 3 waarden
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Slecht gebruik van functie IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If of Select Case instructies

Functie Switch

Help ons, alstublieft!