On Error GoTo ...-instructie

Schakelt een foutafhandelingsroutine in nadat er een fout is opgetreden, of hervat de uitvoering van het programma.

Syntaxis:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parameters:

GoTo LabelNaam: Als er een fout optreedt, wordt hiermee de foutafhandelingsroutine ingeschakeld die begint bij de regel LabelNaam.

Resume Next: Als er een fout optreedt, wordt de uitvoering van een programma voortgezet met de instructie die volgt op de instructie waarin de fout optrad.

GoTo 0: Schakelt de foutafhandelingsroutine in de huidige procedure uit.

Local: "On error" is globaal in bereik en blijft actief totdat het wordt geannuleerd door een andere "On error"-instructie. "On Local error" is lokaal voor de routine die het activeert. Afhandeling van Local error gaat vóór enige eerdere globale instelling. Als de activerende routine eindigt, wordt de lokale foutafhandeling automatisch geannuleerd en eerder globale instellingen worden hersteld.

De vermelding "On Error GoTo" wordt gebruikt als er fouten optreden in een macro.

Voorbeeld:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is een tekstregel"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Help ons, alstublieft!