Instructie On Error GoTo ...

Schakelt een foutafhandelingsroutine in nadat er een fout is opgetreden, of hervat de uitvoering van het programma.

Syntaxis:

Diagram van een fout verklaring


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parameters:

GoTo LabelNaam: Als er een fout optreedt, wordt hiermee de foutafhandelingsroutine ingeschakeld die begint bij de regel LabelNaam.

Resume Next: Als er een fout optreedt, wordt de uitvoering van een programma voortgezet met de instructie die volgt op de instructie waarin de fout optrad.

GoTo 0: Schakelt de foutafhandelingsroutine in de huidige procedure uit.

Local: "On error" is globaal in bereik en blijft actief totdat het wordt geannuleerd door een andere "On error"-instructie. "On Local error" is lokaal voor de routine die het activeert. Afhandeling van Local error gaat vóór enige eerdere globale instelling. Als de activerende routine eindigt, wordt de lokale foutafhandeling automatisch geannuleerd en eerder globale instellingen worden hersteld.

De vermelding "On Error GoTo" wordt gebruikt als er fouten optreden in een macro.

Voorbeeld:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
    Dim iNumber As Integer
    Dim iCount As Integer
    Dim sLine As String
    Dim aFile As String
    aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
    iNumber = Freefile
    Open aFile For Output As #iNumber
    Print #iGetal, "Dit is een tekstregel"
    Close #iNumber
    iNumber = Freefile
    Open aFile For Input As iNumber
    For iCount = 1 To 5
        Line Input #iNumber, sLine
        If sLine <>"" Then
            Rem
        End If
    Next iCount
    Close #iNumber
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Reset
    MsgBox "Alle bestanden worden gesloten",  0,  "Error"
End Sub

Help ons, alstublieft!