Functie Err

Geeft een foutcode terug die de fout die voorkwam gedurende de uitvoering van het programma identificeert.

Syntaxis:


Err

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

De Err-functie wordt gebruikt in foutafhandelingsroutines om de fout en de herstelactie te bepalen.

Voorbeeld:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Stel foutafhandeling in
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
Rem Fout kwam voor vanwege een niet-bestaand bestand
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Fout " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Op regel : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Een fout gevonden"
End Sub

Help ons, alstublieft!