Functie Erl

Geeft het regelnummer terug waarin een fout voorkwam gedurende de uitvoering van het programma.

Syntaxis:


Erl

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Notitiepictogram

De Erl-functie geeft alleen een regelnummer terug en geen regellabel.


Voorbeeld:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Stel foutafhandeling in
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Fout veroorzaakt door niet-bestaand bestand
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Fout " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "In regel : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Een fout gevonden"
End Sub

Help ons, alstublieft!