Functies voor foutafhandeling

Gebruik de volgende instructies en functies om de manier te definiëren waarop LibreOffice Basic reageert op run-time fouten.

LibreOffice Basic biedt verschillende methoden om te voorkomen dat een programma wordt beëindigd wanneer er een run-time fout optreedt.

Functie CVErr

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een variant-expressie van het subtype Fout.

Erl-functie

Geeft het regelnummer terug waarin een fout voorkwam gedurende de uitvoering van het programma.

Err-functie

Geeft een foutcode terug die de fout die voorkwam gedurende de uitvoering van het programma identificeert.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Hiermee wordt getest of een variabele een foutwaarde bevat.

Error-functie

Retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een waarde of roept een bepaalde foutcontext op.

On Error GoTo ...-instructie

Schakelt een foutafhandelingsroutine in nadat er een fout is opgetreden, of hervat de uitvoering van het programma.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Help ons, alstublieft!