Functie Timer

Geeft een waarde terug die het aantal seconden die zijn verlopen sinds middernacht specificeert.

Notitiepictogram

U moet eerst een variabele met gegevenstype Long benoemen die wordt gebruikt om de functie Timer aan te roepen, anders wordt een datumwaarde teruggegeven.


Syntaxis:


 Timer

Geretourneerde waarde:

Datum

Voorbeeld:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconden sinds middernacht"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "De tijd is"
End Sub
note

De functie Timer meet de tijd in seconden. Om de tijd in milliseconden te meten kunt u de service Timer gebruiken die beschikbaar is in de bibliotheek ScriptForge.


Help ons, alstublieft!