Functie DateSerial

Retourneert een Datum-waarde voor een opgegeven jaar, maand en dag.

Syntaxis:


DateSerial (jaar, maand, dag)

Geretourneerde waarde:

Datum

Parameters:

Jaar: Integer die het jaar aangeeft. Alle waarden tussen 0 en 99 worden opgevat als de jaren 1900-1999. Voor andere jaarargumenten moet u alle vier cijfers invoeren.

Maand: Integer die de maand van het gespecificeerde jaar aangeeft. Het geaccepteerde bereik ligt tussen 1 en 12.

Dag: Integer expressie die de dag van de opgegeven maand aangeeft. Het geaccepteerde bereik is van 1-31. Er wordt geen fout geretourneerd wanneer u een niet-bestaande dag invoert voor een maand korter dan 31 dagen.

De DateSerial-functie geeft het aantal dagen tussen 30 december 1899 en de opgegeven datum terug. U kunt deze functie gebruiken om het verschil tussen twee datums te berekenen.

De functie DateSerial geeft het gegevenstype Variant met VarType 7 (Date) terug; intern wordt deze waarde opgeslagen als een Double-waarde. Daarom resulteert 1-1-1900 in de waarde 2. Negatieve waarden komen overeen met datums vóór 30 december 1899 (niet inclusief).

Als een datum wordt gedefinieerd die buiten het geaccepteerd bereik ligt geeft LibreOffice Basic een foutboodschap terug.

Het verschil met de DateValue-functie is dat u daar het functieargument definieert als een tekenreeks die de datum bevat. In tegenstelling daarmee evalueert de DateSerial-functie elk van de parameters (jaar, maand, dag) als gescheiden numerieke expressies.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDatum ' geeft 23476 terug
   Msgbox sDatum ' geeft 04-09-1964 terug
 End Sub

Help ons, alstublieft!