Eof-functie

Bepaalt of de bestandsaanwijzer het einde van een bestand heeft bereikt.

Syntaxis:


Eof (intexpressie As Integer)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Intexpressie: Elke integer die verwijst naar het nummer van een open bestand.

Gebruik EOF om fouten te vermijden wanneer geprobeerd wordt invoer voorbij het einde van een bestand in te voeren. Als de Input- of Get-instructie wordt gebruikt om te lezen uit een bestand, gaat de bestandsaanwijzer vooruit door het aantal gelezen bytes. Als het einde van het bestand wordt bereikt, geeft EOF de waarde Waar (-1).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

Voorbeeld:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is de eerste tekstregel"
  Print #iGetal, "Dit is een andere tekstregel"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Help ons, alstublieft!