Get-instructie

Leest een record uit een relationeel bestand of een reeks van bytes uit een binair bestand in een variabele in.

Zie ook: PUT-instructie

Syntaxis:


Get [#] BestandsNummer As Integer, [Position], Variabele

Parameters:

Bestandsnummer: Elke Integer die het bestandsnummer bepaalt.

Positie: Voor bestanden geopend in Random-modus, is Positie het nummer van de record die moet worden gelezen.

Voor bestanden die in binaire modus geopend zijn, is Positie de bytepositie binnen het bestand waar het lezen begint.

Als Positie wordt weggelaten, wordt de huidige positie of de actuele gegevensrecord van het bestand gebruikt.

Variabele: Naam van de variabele die moet worden gelezen. Met uitzondering van objectvariabelen, kan elk type variabele worden gebruikt.

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sTekst As Variant ' Moet een variant zijn
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Zoek #iGetal,1 REM Positie bij het begin
  Put #iGetal,, "Dit is de eerste regel tekst" ' Vult regel met tekst
  Put #iGetal,, "Dit is de tweede regel tekst"
  Put #iGetal,, "Dit is de derde regel tekst"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iGetal,,"Dit is een nieuwe tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iGetal,20,"Dit is de tekst in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Help ons, alstublieft!