Close-instructie

Sluit een gespecificeerd bestand dat werd geopend met de Open-instructie.

Syntaxis:


Close BestandsNummer As Integer[, BestandsNummer2 As Integer[,...]]

Parameters:

BestandsNummer: Elke Integer die het nummer specificeert van het gegevenskanaal dat geopend is met de Open-instructie.

Voorbeeld:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iGetal, "Dit is de eerste tekstregel"
  Print #iGetal, "Dit is een andere tekstregel"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Help ons, alstublieft!