Instructie Print#

Voert de opgegeven tekenreeksen of numerieke uitdrukkingen uit naar het scherm of naar een sequentieel bestand.

tip

Gebruik de instructie Put# om gegevens naar een binair of willekeurig bestand te schrijven. Gebruik de instructie Write# om gegevens naar een sequentieel tekstbestand te schrijven met begrenzingstekens.


Syntaxis:

Print syntaxis


Afdrukken[#filenum,] expressie1[{;|,} [Spc(nummer als geheel getal);] [Tab(pos als geheel getal);] [expressie2[...]]

Parameters:

filenum: Elke numerieke uitdrukking die het bestandsnummer bevat dat werd ingesteld door de instructie Open voor het betreffende bestand.

expression: elke numerieke of tekenreeksexpressie die moet worden afgedrukt. Meerdere uitdrukkingen kunnen worden gescheiden door een puntkomma. Als ze worden gescheiden door een komma, worden de uitdrukkingen ingesprongen tot de volgende tabstop. De tabstops kunnen niet worden aangepast.

number: Aantal spaties dat moet worden ingevoegd door de functie Spc.

pos: Spaties worden ingevoegd tot de opgegeven positie.

Als een puntkomma of komma verschijnt na de laatste expressie die moet worden afgedrukt, slaat LibreOffice BASIC de tekst op in een interne buffer en vervolgt de programma-uitvoering zonder afdrukken. Wanneer een andere Print-instructie, zonder een puntkomma of komma aan het eind wordt bereikt, wordt alle tekst die moet worden afgedrukt in één keer afgedrukt.

Positieve numerieke expressies worden afgedrukt met een voorafgaande spatie. Negatieve expressies worden afgedrukt met een voorafgaand minteken. Als een bepaald bereik wordt overschreden voor zwevende-kommawaarden, wordt de respectievelijke numerieke expressie afgedrukt in exponentiële notatie.

Als de uitdrukking die moet worden afgedrukt groter is dan een bepaalde lengte, zal de weergave op het scherm automatisch doorlopen naar de volgende regel.

Notitiepictogram

U kunt de Tab-functie (tussen puntkomma's) tussen argumenten invoegen om de uitvoer naar een specifieke positie in te laten springen of u kunt de Spc-functie gebruiken om een gespecificeerd aantal spaties in te voegen.


Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!