Print-instructie

Schrijft de gespecificeerde strings of numerieke uitdrukkingen weg naar een dialoogvenster of naar een bestand.

Syntaxis:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parameters:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Als een puntkomma of komma verschijnt na de laatste expressie die moet worden afgedrukt, slaat LibreOffice BASIC de tekst op in een interne buffer en vervolgt de programma-uitvoering zonder afdrukken. Wanneer een andere Print-instructie, zonder een puntkomma of komma aan het eind wordt bereikt, wordt alle tekst die moet worden afgedrukt in één keer afgedrukt.

Positieve numerieke expressies worden afgedrukt met een voorafgaande spatie. Negatieve expressies worden afgedrukt met een voorafgaand minteken. Als een bepaald bereik wordt overschreden voor zwevende-kommawaarden, wordt de respectievelijke numerieke expressie afgedrukt in exponentiële notatie.

Als de uitdrukking die moet worden afgedrukt groter is dan een bepaalde lengte, zal de weergave op het scherm automatisch doorlopen naar de volgende regel.

Notitiepictogram

U kunt de Tab-functie (tussen puntkomma's) tussen argumenten invoegen om de uitvoer naar een specifieke positie in te laten springen of u kunt de Spc-functie gebruiken om een gespecificeerd aantal spaties in te voegen.


Voorbeeld:

Help ons, alstublieft!