Functie MsgBox

Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een waarde.

Syntaxis:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parameters:

prompt: De tekst die wordt getoond in het dialoogvenster. Een regeleinde kan worden toegevoegd met Chr$(13).

title: tekenreeks die wordt weergegeven in de titelbalk van het dialoogvenster. Indien weggelaten, wordt daar de naam van de toepassing weergegeven.

buttons: Een geheel getal die het dialoogtype aangeeft, als ook het aantal en type van de te tonen knoppen en het pictogram-type. buttons staat voor een combinatie van patronen van bits, daar mee wordt bedoeld, een combinatie van elementen kan worden gedefinieerd bij optellen van de respectievelijke waarden:

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

MB_OK

0

Alleen knop OK weergeven.

MB_OKCANCEL

1

Knoppen OK en Annuleren weergeven.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

De knoppen Afbreken, Opnieuw proberen en Negeren weergeven.

MB_YESNOCANCEL

3

Knoppen Ja, Nee en Annuleren weergeven.

MB_YESNO

4

Knoppen Ja en Nee weergeven.

MB_RETRYCANCEL

5

Knoppen Opnieuw proberen en Annuleren weergeven.

MB_ICONSTOP

16

Voeg het pictogram Stoppen aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONQUESTION

32

Voeg het pictogram Vraagteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Voeg het pictogram Uitroepteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONINFORMATION

64

Voeg het pictogram Informatie aan het dialoogvenster toe.

128

Eerste knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON2

256

Tweede knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON3

512

Derde knop in het dialoogvenster als standaardknop.


Geretourneerde waarde:

Integer

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Annuleren

IDABORT

3

Afbreken

IDRETRY

4

Opnieuw proberen

IDIGNORE

5

Negeren

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nee


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Den Bosch",256 + 16 + 2,"Dialoogtitel")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialoogtitel")
End Sub

Help ons, alstublieft!