SFDocuments.FormControl-service

De service FormControl biedt toegang tot de besturingselementen die horen bij een formulier, een subformulier of een tabelbesturingselement van een FormDocument. Elke instantie van de service FormControl verwijst naar een enkel besturingselement in het formulier. Met deze service kunnen gebruikers:

Om de service FormControl in een bepaald formulier, subformulier of tabelbesturingselement te gebruiken, moeten alle besturingselementen unieke namen hebben.

warning

Keuzerondjes die dezelfde groepsnaam delen, moeten ook unieke besturingselementnamen hebben.


Het belangrijkste doel van de service FormControl is het instellen en verkrijgen van de eigenschappen en waarden die door de besturingselementen in een formulier worden weergegeven.

Alle besturingselementen hebben een eigenschap Value. De inhoud is echter afhankelijk van het type bedieningselement. Lees voor meer informatie de Value Property hieronder.

Het is ook mogelijk om de besturingselementen op te maken via de eigenschappen XControlModel en XControlView.

tip

De service SFDocuments.FormControl is nauw verwant aan de service SFDocuments.Form.


Service aanroep

Voordat de service FormControl gebruikt kan worden, moet de bibliotheek ScriptForge eerst worden geladen of geïmporteerd:

note

• Basic macro's kunnen de bibliotheek ScriptForge laden met de instructie:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts kunnen de module scriptforge importeren met:
from scriptforge import CreateScriptService


De service FormControl wordt aangeroepen via een bestaande instantie van de service Form via de methode Controls.


   Dim oDoc as Object, myForm As Object, myControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   Set myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName") ' SFDocuments.Form
   Set myControl = myForm.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
   myControl.Value = "Current time = " & Now()
  
In Python

   

from scriptforge import CreateScriptService

from time import localtime, strftime bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')

doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)

form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName') # SFDocuments.Form

control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl

control.Value = 'Huidige tijd: ' + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
tip

Een uitleg over hoe u een FormDocument opent en toegang krijgt tot de formulieren ervan, staat hier: SFDocuments.Form.


Een instantie van FormControl kan ook worden aangemaakt via de service SFDocuments.FormEvent, die retourneert de SFDocuments.FormControl die de gebeurtenis heeft gestart.


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     ' oControl staat nu voor de instantie van de klasse FormControl die de huidige gebeurtenis heeft gestart
     ' ...
   End Sub
  
In Python

   def onEvent(event: uno):
     control = CreateScriptService('SfDocuments.FormEvent', event)
  

In de vorige voorbeelden mag het deel "SFDocuments." worden weggelaten.

note

De service FormEvent wordt exclusief gebruikt om instanties van de services SFDocuments.Form en SFDocuments.FormControl aan te maken wanneer er op een formulier of besturingselement een gebeurtenis plaatsvindt.


Besturingselementen

De service FormControl is beschikbaar voor de volgende besturingselementen:

Eigenschappen

Naam

AlleenLezen

Type

Van toepassing op

Beschrijving

Action

Nee

String

Button

Specificeert de actie die uitgevoerd moet worden als er op de knop wordt gedrukt. Geaccepteerde waarden zijn: none, submitForm, resetForm, refreshForm, moveToFirst, moveToLast, moveToNext, moveToPrev, saveRecord, moveToNew, deleteRecord, undoRecord.

Caption

Nee

String

Button, CheckBox, FixedText, GroupBox, RadioButton

Specificeert de tekst die getoond wordt op het besturingselement.

ControlSource

Ja

String

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, TextField, TimeField

Specificeert het veld dat nu gekoppeld is aan het huidige besturingselement.

ControlType

Ja

String

Alle

Een van de bovenstaande besturingselementen.

Default

Nee

Boolean

Button

Geeft aan of een knop de standaardknop OK is.

DefaultValue

Nee

Variant

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Specificeert de standaardwaarde van een besturingselement om een nieuw record te initialiseren.

Enabled

Nee

Boolean

Alle (zonder HiddenControl)

Specificeert of het besturingselement toegankelijk is met de cursor.

Format

Nee

String

DateField, TimeField, FormattedField (read-only)

Specificeert het datumformaat dat gebruikt wordt voor het tonen. De mogelijke tekenreeksen zijn:

Voor datums: "Standaard (kort)", "Standaard (kort YY)", "Standaard (kort YYYY)", "Standaard (lang)", "DD/MM/JJ", "MM/DD/JJ", "JJ/MM/DD", "DD/MM/JJJJ", "MM/DD/JJJJ" , "JJJJ/MM/DD", "JJ-MM-DD", "JJJJ-MM-DD".

Voor tijden: "24u kort", "24u lang", "12u kort", "12u lang".

ListCount

Ja

Long

ComboBox, ListBox

Telt het aantal rijen in een ListBox / ComboBox.

ListIndex

Nee

Long

ComboBox, ListBox

Specificeert welk item is geselecteerd in een ListBox of ComboBox. Bij meervoudige selectie wordt de index van het eerste item geretourneerd of wordt er slechts één item ingesteld.

ListSource

Nee

Variant

ComboBox, ListBox

Specificeert de gegevens in een ComboBox of een ListBox als een op nul gebaseerde matrix van tekenreeksen.

In combinatie met ListSourceType kan het ook de naam van een tabel, een query of een volledige SQL-instructie bevatten.

ListSourceType

Nee

Integer

ComboBox, ListBox

Specificeert het type gegevens in een keuzelijst met invoervak of een keuzelijst.

Het moet een van de com.sun.star.form.ListSourceType zijn. * constanten.

Locked

Nee

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FileControl, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Geeft aan of het besturingselement alleen-lezen is.

MultiSelect

Nee

Boolean

ListBox

Geeft aan of de gebruiker meerdere items in een keuzelijst kan selecteren.

Name

Ja

String

Alle

De naam van het besturingselement.

Parent

Ja

Object

Alle

Afhankelijk van het bovenliggende type, een formulier, een subformulier of een tabelbesturingselement, retourneert het bovenliggende SFDocuments.Form of SFDocuments.FormControl klasse-object-instantie.

Picture

Nee

String

Button, ImageButton, ImageControl

Specificeert de bestandsnaam die een bitmap of ander type afbeelding bevat die op het besturingselement moet worden weergegeven. De bestandsnaam moet voldoen aan het kenmerk FileNaming van de service ScriptForge.FileSystem.

Required

Nee

Boolean

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Er is sprake van een controle wanneer de onderliggende gegevens geen null-waarde mogen bevatten.

Text

Ja

String

ComboBox, DateField, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField, TimeField

Geeft toegang tot de tekst die door het besturingselement wordt weergegeven.

TipText

Nee

String

Alle (behalve HiddenControl)

Hiermee geeft u de tekst op die wordt weergegeven als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer over het besturingselement beweegt.

TripleState

Nee

Boolean

CheckBox

Geeft aan of het selectievakje gedimd (grijs) kan worden weergegeven of niet.

Value

Nee

Variant

Deze eigenschap is afhankelijk van het huidige besturingstype. Raadpleeg De eigenschap Value voor meer informatie.

Visible

Nee

Boolean

Alle (behalve HiddenControl)

Geeft aan of het besturingselement verborgen of zichtbaar is.

XControlModel

Ja

UNO
-object

Alle

Het UNO-object dat het besturingselementmodel vertegenwoordigt. Raadpleeg XControlModel en UnoControlModel in de API-documentatie voor meer informatie.

XControlView

Ja

UNO
-object

Alle

Het UNO-object dat de besturingselementweergave vertegenwoordigt. Raadpleeg XControl en UnoControl in de API-documentatie voor meer informatie.


De eigenschap Value

Type besturingselement

Type

Beschrijving

Button

Boolean

Alleen van toepassing op aan/uit knoppen.

CheckBox

Booleaans of geheel getal

0, False: niet aangevinkt
1, True: aangevinkt
2: grijs weergegeven, weet niet (van toepassing als TripleState True is)

ComboBox

String

De geselecteerde waarde, als een tekenreeks. De eigenschap ListIndex is een alternatieve optie om toegang te krijgen tot de index van de geselecteerde waarde.

CurrencyField

Numeriek

DateField

Date

FileControl

String

Een bestandsnaam die is opgemaakt in overeenstemming met de eigenschap FileNaming van de service ScriptForge.FileSystem

FormattedField

Tekenreeks of numeriek

HiddenControl

String

ListBox

Tekenreeks of matrix met tekenreeksen

De geselecteerde rij(en) als een enkele tekenreeks of een reeks tekenreeksen. Er kan slechts één waarde worden ingesteld. Als het vak is gekoppeld aan een database, haalt of stelt deze eigenschap de onderliggende gegevens in. Anders krijgt of stelt het de gegevens in die worden weergegeven.

NumericField

Numeriek

PatternField

String

RadioButton

Boolean

Elke knop heeft zijn eigen naam. Meerdere keuzerondjes zijn gekoppeld als ze dezelfde groepsnaam hebben. Wanneer een optieveld is ingesteld op True, worden de andere bijbehorende velden automatisch ingesteld op False

ScrollBar

Numeriek

Moet binnen de vooraf gedefinieerde grenzen vallen

SpinButton

Numeriek

Moet binnen de vooraf gedefinieerde grenzen vallen

TextField

String

De tekst die in het veld verschijnt

TimeField

Date


Eigenschappen gebeurtenis

De volgende eigenschappen retourneren of stellen URI-tekenreeksen in die het script definiëren dat door de gebeurtenis wordt geactiveerd.

Name

AlleenLezen

Beschrijving zoals aangegeven in de Basic IDE

OnActionPerformed

Nee

Bij het uitvoeren van een actie

OnAdjustmentValueChanged

Nee

Tijdens aanpassen

OnApproveAction

Nee

Bij het goedkeuren van actie

OnApproveReset

Nee

Voor het herstellen:

OnApproveUpdate

Nee

Voor het bijwerken

OnChanged

Nee

Gewijzigd

OnErrorOccurred

Nee

Als er een fout is opgetreden

OnFocusGained

Nee

Bij het verkrijgen van focus

OnFocusLost

Nee

Bij het verliezen van focus

OnItemStateChanged

Nee

Wanneer de itemstatus is gewijzigd

OnKeyPressed

Nee

Bij het indrukken van een toets

OnKeyReleased

Nee

Bij het loslaten van een toets

OnMouseDragged

Nee

Bij het bewegen van de muis tijdens toetsaanslagen

OnMouseEntered

Nee

Muis binnen

OnMouseExited

Nee

Muis buiten

OnMouseMoved

Nee

Muisbeweging

OnMousePressed

Nee

Muisknop ingedrukt

OnMouseReleased

Nee

Muisknop losgelaten

OnResetted

Nee

Na het herstellen

OnTextChanged

Nee

Als tekst is aangepast

OnUpdated

Nee

Na het bijwerken


tip

Raadpleeg de Scripting Framework URI-specificatie voor meer informatie over URI-tekenreeksen.


Lijst met methoden in de service FormControl

Controls

SetFocus


Controls

Deze methode is alleen van toepassing op besturingselementen van het type TableControl. De geretourneerde waarde is afhankelijk van de opgegeven argumenten.

Als het optionele argument controlname ontbreekt, wordt een op nul gebaseerde matrix geretourneerd die de namen van alle besturingselementen bevat.

Aan de andere kant, als een controlname is opgegeven, retourneert de methode een FormControl klasse-instantie die overeenkomt met het opgegeven besturingselement.

Syntaxis:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parameters:

controlname: Een geldige besturingselementnaam als hoofdlettergevoelige tekenreeks. Indien afwezig, wordt de lijst met namen van besturingselementen geretourneerd als een op nul gebaseerde matrix.

Voorbeeld:


   Dim myGrid As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myGrid = myForm.Controls("myTableControl") ' SFDocuments.FormControl
   ' Retourneert een matrix met de namen van alle besturingselementen in "myTableControl"
   myList = myGrid.Controls()
   

' Retourneert een FormControl-klasse-instantie die overeenkomt met "myCheckBox

Set myControl = myGrid.Controls("myCheckBox")

Bij het gebruik van Python:


   grid = form.Controls('myTableControl') # SFDocuments.FormControl
   control_names = form.Controls()
   control = grid.Controls('myCheckBox') # SFDocuments.FormControl
  

SetFocus

Stelt de focus op het besturingselement in. Retourneert True als het focussen gelukt is.

Deze methode wordt vaak aangeroepen vanuit een formulier of besturingselementgebeurtenis.

Syntaxis:

svc.SetFocus(): bool

Voorbeeld:


   Dim oDoc As Object, oForm As Object, oControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisComponent)
   Set oForm = oDoc.Forms(0)
   Set oControl = oForm.Controls("thisControl") ' SFDocuments.FormControl
   oControl.SetFocus()
  
In Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisComponent)
   form = doc.Forms(0)
   control = form.Controls('thisControl') # SFDocuments.FormControl
   control.SetFocus()
  

Verdere voorbeelden

Hieronder staan twee voorbeelden die het gebruik van de service FormControl illustreren.

Het eerste voorbeeld leest de huidige waarde in een combobox met plaatsnamen en schrijft deze naar een besturingselement FixedTest op een formulier:


   Dim oDoc as Object, myForm as Object, myControl as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim lbCity : lbCity = myForm.Controls("labelCity")
   Dim cbCity : cbCity = myForm.Controls("comboboxCity")
   lbCity.Caption = "Selected City: " & cbCity.Value
  
In Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-achtige methoden
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   lbl_city = form.Controls('labelCity')
   combo_city = form.Controls('comboboxCity')
   lbl_city.Caption = "Geselecteerde stad: " + combo_city.Value
  

Het volgende codefragment kan worden gebruikt om besturingselementen Keuzerondje te verwerken die dezelfde groepsnaam delen. Stel dat er in dit voorbeeld drie keuzerondjes zijn met de namen optA, optB en optC en dat we het bijschrift van het geselecteerde besturingselement willen weergeven.


   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim optNames As Object : optNames = Array("optA", "optB", "optC")
   Dim optControl as Object, opt as Variant
   For Each opt In optNames
     optControl = myForm.Controls(opt)
     If optControl.Value = True Then
       MsgBox "Geselecteerde optie: " & optControl.Caption
       Exit For
     End If
   Next opt
  
In Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-achtige methoden
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   radio_buttons = ['optA', 'optB', 'optC']
   for name in radio_buttons:
    control = form.controls(name)
    if control.Value == True:
      bas.MsgBox('Geselecteerde optie: ' + control.Caption)
      break
  
warning

Alle ScriptForge Basic-routines of variabelen die beginnen met een underscore "_" zijn voor intern gebruik. Gebruik deze niet in een Basic of Python-macro.


Help ons, alstublieft!