SFDialogs.Dialog-service

De service Dialog draagt bij aan het beheer van dialoogvensters die zijn gemaakt met de Basic Dialog Editor of van dialoogvensters die on-the-fly zijn gemaakt . Elke instantie van de huidige klasse vertegenwoordigt een enkel dialoogvenster dat aan de gebruiker wordt weergegeven.

tip

Een dialoogvenster kan worden weergegeven in modale of in niet-modale modi.


In de modale modus wordt het vak weergegeven en wordt de uitvoering van het macroproces opgeschort, totdat op een van de knoppen OK of Annuleren wordt gedrukt. In de tussentijd kunnen gebruikersacties die op de box worden uitgevoerd, specifieke acties activeren.

In niet-modale modus "zweeft" het dialoogvenster op het bureaublad van de gebruiker en de uitvoering van het macroproces gaat normaal door. Een niet-modaal dialoogvenster wordt gesloten wanneer het wordt beƫindigd met de methode Terminate() of wanneer de LibreOffice-sessie eindigt. De knop voor het sluiten van het venster is inactief in niet-modale dialoogvensters.

Een dialoogvenster verdwijnt uit het geheugen nadat het expliciet is beƫindigd.

tip

De service SFDialogs.Dialog is nauw verwant aan de service SFDialogs.DialogControl.


Service aanroep en gebruik

Voordat de service Dialog gebruikt kan worden, moet de bibliotheek ScriptForge eerst worden geladen of geĆÆmporteerd:

note

ā€¢ Basic macro's kunnen de bibliotheek ScriptForge laden met de instructie:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

ā€¢ Python scripts kunnen de module scriptforge importeren met:
from scriptforge import CreateScriptService


De service Dialog wordt aangeroepen via de methode CreateScriptService. Er zijn drie aanvullende positionele argumenten nodig om het dialoogvenster te specificeren dat moet worden geactiveerd:

Container: "GlobalScope" voor voorgeĆÆnstalleerde bibliotheken of een vensternaam zoals gedefinieerd met de service ScriptForge.UI. De standaardwaarde, een lege tekenreeks, staat voor het huidige document.

Library: De hoofdlettergevoelige naam van een bibliotheek in de container. Standaardwaarde is "Standard".

DialogName: Een hoofdlettergevoelige tekenreeks die de dialoog aangeeft.

De onderstaande voorbeelden in Basic en Python tonen het dialoogvenster dlgConsole dat behoort tot de gedeelde bibliotheek ScriptForge:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   '... hier staat wat initialisatie...
   lButton = oDlg.Execute()
   'Standaardmodus is Modal
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   '... Procescontrole
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Of met Python:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  #... hier staat wat initialisatie...
  rc = dlg.Execute()
  # Standaardmodus is Modal
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Procescontrole
  dlg.Terminate()
 
note

Gebruik de tekenreeks "GlobalScope" als het argument container wanneer het dialoogvenster is opgeslagen in Mijn macro's en dialoogvensters of in Toepassingsmacro's en dialoogvensters.


tip

De dialoogservice biedt methoden waarmee op dynamische wijze nieuwe besturingselementen worden gemaakt in een bestaande dialoog die vooraf is gedefinieerd met de Dialog Editor. Een dialoogvenster wordt geĆÆnitialiseerd met besturingselementen in de Dialog Editor en nieuwe besturingselementen kunnen tijdens runtime worden toegevoegd voor of na de dialoog Execute()-instructie.


De service Dialog kan op dezelfde manier worden aangeroepen - via de methode CreateScriptService - wanneer u direct dialoogvensters maakt. Er zijn twee aanvullende positionele argumenten nodig na de naam van de ad-hocservice "NewDialog":

DialogName: Een hoofdlettergevoelige tekenreeks die het dialoogvenster aanduidt.

Place: Vensterlocatie van het dialoogvenster is ofwel :

Alle elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.


  Sub newDialog()
    Dim oDlg As Object
    oDlg = CreateScriptService("NewDialog", "myDialog1", Array(100,200, 40, 110))
    ' ...
  End Sub
 

Of Python gebruiken:


  def newDialog():
    dlg = CreateScriptService('NewDialog', 'myDialog1', (100,200, 40, 110))
    # ... Procescontroles en doen wat nodig is
 

Alle eigenschappen en methoden die van toepassing zijn op vooraf gedefinieerde dialoogvensters zijn beschikbaar voor dergelijke nieuwe dialoogvensters. In het bijzonder de reeks CreateXXX() methoden voor het toevoegen van nieuwe dialoogbesturingselementen.

De Dialog-instantie ophalen die een dialooggebeurtenis heeft geactiveerd

Een exemplaar van de Dialog-service kan worden opgehaald via de SFDialogs.DialogEvent-service, op voorwaarde dat de dialoog is gestart met de Dialog-service. In het onderstaande voorbeeld bevat oDlg de instantie Dialog die de dialooggebeurtenis heeft geactiveerd.


  Sub aDialogEventHander(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 

Of Python gebruiken:


  def control_event_handler(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
    # ...
 

Merk op dat in de voorgaande voorbeelden het voorvoegsel "SFDialogs." kan worden weggelaten wanneer dit passend wordt geacht.

Uitzonderingen in gebeurtenishandlers afhandelen

Bij het maken van een gebeurtenishandler voor dialooggebeurtenissen is het een goede gewoonte om fouten binnen de subroutine zelf af te handelen. Stel bijvoorbeeld dat onderstaande gebeurtenishandler wordt aangeroepen wanneer de muisknop wordt ingedrukt in het dialoogvenster.


  Sub OnMouseButtonPressed(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oDialog As Object
    oDialog = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' De gebeurtenis verwerken
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

SF_Exception.Clear aanroepen als u niet wilt dat de fout zich voortplant, nadat de uitvoering van het dialoogvenster is beƫindigd.


Gebruik in Python native try/except-blokken voor het afhandelen van uitzonderingen, zoals hieronder getoond:


  def on_mouse_button_pressed(event=None):
    try:
      dlg = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # De gebeurtenis verwerken
    except Exception as e:
      # Het object "bas" is een instantie van de Basic-service
      bas.MsgBox(str(e))
 

Eigenschappen

Naam

AlleenLezen

Type

Beschrijving

OKBUTTON

Ja

Integer

Value = 1. Er is op de knop OK gedrukt.

CANCELBUTTON

Ja

Integer

Value = 0. A Er is op de knop Annuleren gedrukt.

Caption

Nee

String

Geef de titel van het dialoogvenster op.

Height

Nee

Long

Geef de hoogte van het dialoogvenster op.

Modal

Ja

Boolean

Geeft aan of het dialoogvenster momenteel wordt uitgevoerd in de modale modus.

Name

Ja

String

De naam van het dialoogvenster

Page

Nee

Integer

Een dialoogvenster kan meerdere pagina's hebben die stap voor stap door de gebruiker kunnen worden doorlopen. De eigenschap Page van het Dialog-object definieert welke pagina van het dialoogvenster actief is.

Visible

Nee

Boolean

Geef op of het dialoogvenster zichtbaar is op het bureaublad. Standaard is het niet zichtbaar totdat de methode Execute() wordt uitgevoerd en daarna zichtbaar.

XDialogModel

Ja

UNO
object

Het UNO-object dat het dialoogmodel vertegenwoordigt. Raadpleeg XControlModel en UnoControlDialogModel in de Application Programming Interface (API)-documentatie voor gedetailleerde informatie.

XDialogView

Ja

UNO
object

Het UNO-object dat de dialoogweergave vertegenwoordigt. Raadpleeg XControl en UnoControlDialog in de Application Programming Interface (API)-documentatie voor gedetailleerde informatie.

Width

Nee

Long

Geef de breedte van het dialoogvenster op.


Eigenschappen gebeurtenis

Onā€¦ eigenschappen retourneren een URI-tekenreeks met de verwijzing naar het script dat door de gebeurtenis wordt geactiveerd. Onā€¦ eigenschappen kunnen programmatisch worden ingesteld.
Lees de specificatie ervan in het scriptingframework URI-specificatie.

Naam

Lezen/schrijven

Basic IDE-beschrijving

OnFocusGained

Ja

Bij het verkrijgen van focus

OnFocusLost

Ja

Bij verlies van focus

OnKeyPressed

Ja

Toets ingedrukt

OnKeyReleased

Ja

Toets losgelaten

OnMouseDragged

Ja

Muis bewoog tijdens toetsaanslagen

OnMouseEntered

Ja

Muis binnen

OnMouseExited

Ja

Muis buiten

OnMouseMoved

Ja

Muisbeweging

OnMousePressed

Ja

Muisknop ingedrukt

OnMouseReleased

Ja

Muisknop losgelaten


warning

Het toewijzen van gebeurtenissen via de Basic IDE en het toewijzen van gebeurtenissen via macro's sluiten elkaar uit.


Lijst met methoden in de Dialog Service

Activate
Center
Controls
CloneControl
CreateButton
CreateCheckBox
CreateComboBox
CreateCurrencyField
CreateDateField
CreateFileControl
CreateFixedLine

CreateFixedText
CreateFormattedField
CreateGroupBox
CreateHyperlink
CreateImageControl
CreateListBox
CreateNumericField
CreatePatternField
CreateProgressBar
CreateRadioButton
CreateScrollBar

CreateTableControl
CreateTextField
CreateTimeField
CreateTreeControl
EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N
Resize
OrderTabs
SetPageManager
Terminate


note

Het dimensioneren van een dialoogvenster wordt gedaan met behulp van AppFont-eenheden toewijzen. Een dialoogvenster- of besturingsmodel maakt ook gebruik van AppFont-eenheden. Terwijl hun weergaven pixels gebruiken.


Activate

Stel de focus in op de huidige Dialog instantie. Retourneer True als het scherpstellen gelukt is.

Deze methode wordt aangeroepen vanuit een dialoog of besturingsgebeurtenis, of wanneer een dialoog wordt weergegeven in niet-modale modus.

Syntaxis:

svc.Activate(): bool

Voorbeeld:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

Python en LibreOffice Basicvoorbeelden gaan er beide van uit dat het dialoogvenster is opgeslagen in de bibliotheek Standard van het huidige document.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Centreert de huidige dialooginstantie in het midden van een bovenliggend venster. Zonder argumenten centreert de methode het dialoogvenster in het midden van het huidige venster.

Retourneert True bij succes.

Syntaxis:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parameters:

Parent: Een optioneel object ā€¦

Voorbeeld:

In BASIC

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Het dialoogvenster dat de gebeurtenis heeft veroorzaakt
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Open een tweede dialoogvenster
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
In Python

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', event) # Het dialoogvenster dat de gebeurtenis heeft veroorzaakt
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Een tweede dialoogvenster openen
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

CloneControl

Dupliceer een bestaand besturingselement van welk type dan ook in het daadwerkelijke dialoogvenster. Het gedupliceerde besturingselement blijft ongewijzigd en kan worden verplaatst.

Syntaxis:

svc.CloneControl(SourceName: str, ControlName: str, Left: num, Top: num): svc

Parameters:

SourceName: De naam van het besturingselement dat moet worden gedupliceerd.

ControlName: Een geldige besturingselementnaam als hoofdlettergevoelige tekenreeks. Het mag nog niet bestaan.

Left, Top: De coƶrdinaten van het nieuwe besturingselement uitgedrukt in Map AppFont units.

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myButton2 = oDlg.CloneControl("Button1", "Button2", 30, 30)
  
In Python

   dlg = dlg.CloneControl('Button1', 'Button2', 30, 30)
  

Controls

Teruggave:

Syntaxis:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parameters:

ControlName : Een geldige besturingselementnaam als hoofdlettergevoelige tekenreeks. Indien afwezig, wordt de lijst met besturingselementnamen geretourneerd als een op nul gebaseerde matrix.

Voorbeeld:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

CreateButton

Maak een nieuw besturingselement van het type Knop in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateButton(ControlName: str, Place: any, Toggle: bool = False, Push: str = ""): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Toggle: als True Er wordt een schakelknop gemaakt. Standaard = False

Push: "OK", "CANCEL" of "" (standaard)

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myButton = oDlg.CreateButton("Button1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

   myButton = dlg.CreateButton('Button1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateCheckBox

Maak een nieuw besturingselement van het type CheckBox in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateCheckBox(ControlName: str, Place: any, Multiline: bool = False): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

MultiLine: Wanneer True (standaard = False), kan het bijschrift op meer dan Ć©Ć©n regel worden weergegeven.

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myCheckBox = oDlg.CreateCheckBox("CheckBox1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
In Python

   myCheckBox = dlg.CreateCheckBox('CheckBox1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateComboBox

Maak een nieuw besturingselement van het type ComboBox in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateComboBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

DropDown: Als True (standaard), er wordt een keuzelijstknop weergegeven

LineCount: Specificeert het maximale aantal regels dat wordt weergegeven in de keuzelijst (standaard = 5)

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myComboBox = oDlg.CreateComboBox("ComboBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
In Python

   myComboBox = dlg.CreateComboBox('ComboBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateCurrencyField

Maak een nieuw besturingselement van het type CurrencyField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateCurrencyField(ControlName: str, Place: any, Border ="3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

SpinButton: als True (standaard = False), er is een draaiknop aanwezig

MinValue: de kleinste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = -1000000

MaxValue: de grootste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = +1000000

Increment: de stap wanneer de draaiknop wordt ingedrukt. Standaard = 1

Accuracy: specificeert de decimale nauwkeurigheid. Standaard = 2 decimalen

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myCurrencyField = oDlg.CreateCurrencyField("CurrencyField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
In Python

   myCurrencyField = dlg.CreateCurrencyField('CurrencyField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateDateField

Maak een nieuw besturingselement van het type DateField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateDateField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = False, opt MinDate: datetime, opt MaxDate: datetime): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

DropDown: als True (standaard = False), Er wordt een keuzelijstknop weergegeven

MinDate: de kleinste datum die in de besturing kan worden ingevoerd. Standaard = 1900-01-01

MaxDate: de grootste datum die in de besturing kan worden ingevoerd. Standaard = 2200-12-31

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myDateField = oDlg.CreateDateField("DateField1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
In Python

   myDateField = dlg.CreateDateField('DateField1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateFileControl

Maak een nieuw besturingselement van het type FileControl in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateFileControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D"): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myFileControl = oDlg.CreateFileControl("FileControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

   myFileControl = dlg.CreateFileControl('FileControl1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateFixedLine

Maak een nieuw besturingselement van het type FixedLine in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateFixedLine(ControlName: str, Place: any, Orientation: str): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Orientation: "H[orizontal]" of "V[ertical]".

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myFixedLine = oDlg.CreateFixedLine("FixedLine1", Array(20, 20, 60, 15), Orientation := "vertical")
  
In Python

   myFixedLine = dlg.CreateFixedLine('FixedLine1', (20, 20, 60, 15), Orientation = 'vertical')
  

CreateFixedText

Maak een nieuw besturingselement van het type FixedText in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateFixedText(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, Align: str = "LEFT", VerticalAlign: str = "TOP"): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "NONE" (standaard) of "FLAT" of "3D"

Multiline: Als True (standaard= False), het bijschrift kan op meer dan Ć©Ć©n regel worden weergegeven

Align: horizontale uitlijning, "LEFT" (standaard) of "CENTER" of "RIGHT"

VerticalAlign: verticale uitlijning, "TOP" (standaard) of "MIDDLE" of "BOTTOM"

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myFixedText = oDlg.CreateFixedText("FixedText1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
In Python

   myFixedText = dlg.CreateFixedText('FixedText1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateFormattedField

Maak een nieuw besturingselement van het type FormattedField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateFormattedField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

SpinButton: als True (standaard = False), er is een draaiknop aanwezig

MinValue: de kleinste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = -1000000

MaxValue: de grootste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = +1000000

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myFormattedField = oDlg.CreateFormattedField("FormattedField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
In Python

   myFormattedField = dlg.CreateFormattedField('FormattedField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateGroupBox

Maak een nieuw besturingselement van het type GroupBox in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateGroupBox(ControlName: str, Place: any): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myGroupBox = oDlg.CreateGroupBox("GroupBox1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

   myGroupBox = dlg.CreateGroupBox('GroupBox1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateHyperlink

Maak een nieuw besturingselement van het type Hyperlink in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "NONE" (standaard) of "FLAT" of "3D"

MultiLine: Als True (standaard= False), het bijschrift kan op meer dan Ć©Ć©n regel worden weergegeven

Align: horizontale uitlijning, "LEFT" (standaard) of "CENTER" of "RIGHT"

VerticalAlign: verticale uitlijning, "TOP" (standaard) of "MIDDLE" of "BOTTOM"

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myHyperlink = oDlg.CreateHyperlink("Hyperlink1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
In Python

   myHyperlink = dlg.CreateHyperlink('Hyperlink1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateImageControl

Maak een nieuw besturingselement van het type ImageControl in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateImageControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", Scale: str = "FITTOSIZE"): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

Scale: Een van de volgende waarden: "FITTOSIZE" (standaard), "KEEPRATIO" of "NO"

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myImageControl = oDlg.CreateImageControl("ImageControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

    myImageControl = dlg.CreateImageControl('ImageControl1", (20, 20, 60, 15))
  

CreateListBox

Maak een nieuw besturingselement van het type ListBox in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateListBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5, MultiSelect: bool = False): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

DropDown: Als True (standaard), er wordt een keuzelijstknop weergegeven

LineCount: Specificeert het maximale aantal regels dat wordt weergegeven in de keuzelijst (standaard = 5)

MultiSelect: Als True, kan er meer dan 1 item worden geselecteerd. Standaard = False

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myListBox = oDlg.CreateListBox("ListBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True, MultiSelect := True)
  
In Python

   myListBox = dlg.CreateListBox('ListBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True, MultiSelect = True)
  

CreateNumericField

Maak een nieuw besturingselement van het type NumericField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateNumericField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = 1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

SpinButton: als True (standaard = False), er is een draaiknop aanwezig

MinValue: de kleinste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = -1000000

MaxValue: de grootste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = +1000000

Increment: de stap wanneer de draaiknop wordt ingedrukt. Standaard = 1

Accuracy: specificeert de decimale nauwkeurigheid. Standaard = 2 decimalen

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myNumericField = oDlg.CreateNumericField("NumericField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
In Python

   myNumericField = dlg.CreateNumericField('NumericField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreatePatternField

Maak een nieuw besturingselement van het type PatternField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreatePatternField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", EditMask: str, opt LiteralMax: str): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

EditMask: een tekencode die bepaalt wat de gebruiker mag invoeren
Bekijk Pattern_Field in de wiki voor meer informatie.

LiteralMask: bevat de initiƫle waarden die worden weergegeven in het patroonveld

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myPatternField = oDlg.CreatePatternField("PatternField1", Array(20, 20, 60, 15), EditMask := "NNLNNLLLLL", LiteralMask := "__.__.2002")
  
In Python

   myPatternField = dlg.CreatePatternField('PatternField1', (20, 20, 60, 15), EditMask = 'NNLNNLLLLL', LiteralMask = '__.__.2002')
  

CreateProgressBar

Maak een nieuw besturingselement van het type ProgressBar in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateProgressBar(ControlName: str, opt Place: any, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

MinValue: de kleinste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 0

MaxValue: de grootste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 100

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myProgressBar = oDlg.CreateProgressBar("ProgressBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
In Python

   myProgressBar = dlg.CreateProgressBar('ProgressBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateRadioButton

Maak een nieuw besturingselement van het type RadioButton in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateRadioButton(ControlName: str, Place: any, MultiLine: bool = False): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

MultiLine: Als True (standaard = False), kan het bijschrift op meer dan Ć©Ć©n regel worden weergegeven

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myRadioButton = oDlg.CreateRadioButton("RadioButton1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
In Python

   myRadioButton = dlg.CreateRadioButton('RadioButton1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateScrollBar

Maak een nieuw besturingselement van het type ScrollBar in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateScrollBar(ControlName: str, Place, Orientation: str, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Orientation: H[orizontal] of V[ertical]

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

MinValue: de kleinste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 0

MaxValue: de grootste waarde die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 100

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myScrollBar = oDlg.CreateScrollBar("ScrollBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
In Python

   myScrollBar = dialog.CreateScrollBar('ScrollBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateTableControl

Maak een nieuw besturingselement van het type TableControl in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateTableControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", RowHeaders: bool = True, ColumnHeaders: bool = True, ScrollBars: str = "N", GridLines: bool = False): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

RowHeaders: als True (standaard), worden de rijkoppen weergegeven

ColumnHeaders: als True (standaard), worden de kolomkoppen weergegeven

ScrollBars: H[orizontal] of V[ertical] of B[oth] of N[one] (standaard). Schuifbalken verschijnen dynamisch wanneer ze nodig zijn.

GridLines: als True (standaard = False) zijn horizontale en verticale lijnen getekend tussen de rastercellen

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myTableControl = oDlg.CreateTableControl("TableControl1", Array(20, 20, 60, 15), ScrollBars := "B")
  
In Python

   myTableControl = dlg.CreateTableControl('TableControl1', (20, 20, 60, 15), ScrollBars = 'B')
  

CreateTextField

Maak een nieuw besturingselement van het type TextField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateTextField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, MaximumLength: num = 0, PasswordCharacter: str = ""): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

MultiLine: Als True (standaard = False), het bijschrift kan op meer dan Ć©Ć©n regel worden weergegeven

MaximumLength: het maximale aantal tekens (standaard = 0 betekent onbeperkt)

PasswordCharacter: een enkel teken dat de echo voor een wachtwoordtekstveld specificeert (standaard = "")

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC
Set myTextField = oDlg.CreateTextField("TextField1", Array(20, 20, 120, 50), MultiLine := True)
  
In Python

   myTextField = dlg.CreateTextField('TextField1', (20, 20, 120, 50), MultiLine = True)
  

CreateTimeField

Maak een nieuw besturingselement van het type TimeField in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateTimeField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MinTime: num = 0, MaxTime: num = 24): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

MinTime: de kleinste tijd die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 0

MaxTime: de grootste tijd die in het besturingselement kan worden ingevoerd. Standaard = 24u

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myTimeField = oDlg.CreateTimeField("TimeField1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

   myTimeField = dlog.CreateTimeField('TimeField1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateTreeControl

Maak een nieuw besturingselement van het type TreeControl in het huidige dialoogvenster.

Syntaxis:

svc.CreateTreeControl(ControlName: str, Place: any, Border = "3D"): svc

Parameters:

ControlName: de naam van het nieuwe besturingselement. Het mag nog niet bestaan.

Place: ofwel ā€¦

All elementen worden uitgedrukt in Map AppFont units.

Border: "3D" (standaard) of "FLAT" of "NONE"

Geretourneerde waarde:

Een voorkomen van SFDialogs.DialogControl-service of Nothing.

Voorbeeld:

In BASIC

   Set myTreeControl = oDlg.CreateTreeControl("TreeControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
In Python

   myTreeControl = dlg.CreateTreeControl('TreeControl1', (20, 20, 60, 15))
  

EndExecute

Beƫindigt de weergave van een modaal dialoogvenster en geeft het argument terug als retourwaarde voor de huidige Execute() actieve actie.

EndExecute() is meestal vervat in de verwerking van een macro die wordt geactiveerd door een dialoogvenster of besturingsgebeurtenis.

Syntaxis:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parameters:

returnvalue: De waarde die is doorgegeven aan de actieve methode Execute().

Voorbeeld:

In BASIC

   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  
In Python

   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Bovenstaande com.sun.star.lang.EventObject-vermeldingen zijn optioneel. Dergelijke annotaties helpen bij het identificeren van LibreOffice Application Programming Interface (API).


Execute

Geef het dialoogvenster weer en wacht, indien modaal, op beƫindiging door de gebruiker. De geretourneerde waarde is ofwel:

Voor niet-modale dialoogvensters retourneert de methode altijd 0 en gaat de uitvoering van de macro door.

Syntaxis:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parameters:

modal: False bij niet-modale dialoogvenster. Standaard = True.

Voorbeeld:

In dit basisvoorbeeld wordt het dialoogvenster myDialog opgeslagen in de bibliotheek Standard van het huidige document.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Deze Python-code geeft het modale dialoogvenster DlgConvert weer uit de gedeelde Basic bibliotheek Euro.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Vervangt alle vaste tekstreeksen in een dialoogvenster door hun vertaalde versies op basis van een service-instantie L10N. Deze methode vertaalt de volgende strings:

De methode retourneert True indien succesvol.

Gebruik de AddTextsFromDialog methode van de service L10N om een lijst met vertaalbare tekenreeksen in een dialoogvenster te maken.

Syntaxis:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parameters:

l10n: Een service-instantie L10N waaruit vertaalde tekenreeksen worden opgehaald.

Voorbeeld:

Het volgende voorbeeld laadt vertaalde tekenreeksen en past ze toe op het dialoogvenster "MyDialog".

In BASIC

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
In Python

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Lees de L10N-service-helppagina voor meer informatie over hoe PO- en POT-bestanden worden verwerkt.


OrderTabs

Stel de tabelindex van een reeks besturingselementen in. De volgorde van de besturingselementen wordt gegeven als een reeks besturingsnamen, van de eerste tot de laatste.

warning

Besturingselementen met een index >= 1 zijn niet toegankelijk met de TAB-toets als:
- ze zijn weggelaten uit de gegeven lijst
- hun type is FixedLine, GroupBox of ProgressBar
- ze zijn uitgeschakeld


Syntaxis:

svc.TabsList(TabsList: num, Start: num = 1, Increment: num = 1): bool

Parameters:

TabsList: een matrix met geldige controlenamen in de volgorde van tabellering

Start: de tabbladindex die moet worden toegewezen aan het eerste besturingselement in de lijst. Standaard = 1

Increment: het verschil tussen 2 opeenvolgende tabbladindexen. Standaard = 1

Geretourneerde waarde:

True wanneer succesvol.

Voorbeeld:

In BASIC

   oDlg.OrderTabs(Array("myListBox", "myTextField", "myNumericField"), Start := 10)
  
In Python

   dlg.OrderTabs(('myListBox', 'myTextField', 'myNumericField'), Start = 10)
  

Resize

Verplaatst de linkerbovenhoek van een dialoogvenster naar nieuwe coƶrdinaten en/of wijzigt de afmetingen ervan. Alle afstanden worden uitgedrukt in AppFont-eenheden. Zonder argumenten reset de methode de initiƫle dimensies. Retourneert True als het wijzigen van de grootte is gelukt.

Syntaxis:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parameters:

Left: de horizontale afstand vanaf de linkerbovenhoek

Top: de verticale afstand vanaf de linkerbovenhoek

Width: de breedte van de rechthoek die het dialoogvenster bevat

Height: de hoogte van de rechthoek die het dialoogvenster bevat

Ontbrekende argumenten blijven ongewijzigd

Voorbeeld:

In BASIC

   oDlg.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Breedte is niet gewijzigd
  
In Python

   dlg.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Breedte is niet gewijzigd
  

SetPageManager

Definieert welke besturingselementen in een dialoogvenster verantwoordelijk zijn voor het schakelen tussen pagina's, waardoor het eenvoudiger wordt om de eigenschap Pagina van een dialoogvenster en de bijbehorende besturingselementen te beheren.

Dialoogvensters kunnen meerdere tabbladen hebben en het momenteel zichtbare tabblad wordt gedefinieerd door de Pagina dialoogeigenschap. Als de eigenschap Page ongewijzigd blijft, is het standaard zichtbare tabblad gelijk aan 0 (nul), wat betekent dat er geen specifiek tabblad is gedefinieerd en dat alle zichtbare bedieningselementen worden weergegeven, ongeacht de waarde die is ingesteld in hun eigen eigenschap Page.

Wanneer de eigenschap Page van een dialoogvenster wordt gewijzigd in een andere waarde, zoals 1, 2, 3 enzovoort, dan worden alleen de besturingselementen weergegeven waarvan de eigenschap Page overeenkomt met de huidige dialoogvensterpagina zullen worden tentoongesteld.

Door gebruik te maken van de methode SetPageManager is het mogelijk om vier typen paginabeheerders te definiƫren:

tip

Het is mogelijk om meer dan Ć©Ć©n tabbladbeheermechanisme tegelijkertijd te gebruiken.


Het is de bedoeling dat deze methode slechts Ć©Ć©n keer wordt aangeroepen voordat de methode Execute wordt aangeroepen. Latere oproepen worden genegeerd.

Indien succesvol retourneert deze methode True.

Syntaxis:

svc.SetPageManager(pilotcontrols: str = "", tabcontrols: str = "", wizardcontrols: str = "", opt lastpage: int): bool

Parameters:

pilotcontrols: een door komma's gescheiden lijst van ListBox-, ComboBox- of RadioButton-besturingselementen die worden gebruikt als tabbladbeheerders. Geef voor RadioButton-besturingselementen de naam op van het eerste besturingselement in de te gebruiken groep.

tabcontrols: een door komma's gescheiden lijst met knopnamen die zullen worden gebruikt als tabbladbeheerders. De volgorde waarin ze in dit argument worden opgegeven, komt overeen met het bladnummer waaraan ze zijn gekoppeld.

wizardcontrols: een door komma's gescheiden lijst met de namen van twee knoppen die zullen worden gebruikt als de knoppen Vorige/Volgende.

lastpage: het nummer van het laatst beschikbare tabblad. Het wordt aanbevolen om deze waarde op te geven bij gebruik van Vorige/Volgende tabbladbeheer.

Voorbeeld:

Neem een dialoog met drie tabbladen. Het dialoogvenster heeft een ListBox-besturingselement met de naam "aPageList" dat zal worden gebruikt om het zichtbare tabblad te beheren. Daarnaast zijn er twee knoppen genaamd "btnPrevious" en "btnNext" die zullen worden gebruikt als de Vorige/Volgende knoppen in het dialoogvenster.

In BASIC

  oDlg.SetPageManager(PilotControls := "aPageList", _
              WizardControls := "btnPrevious,btnNext", _
              LastPage := 3)
  oDlg.Execute()
 
In Python

  dlg.SetPageManager(pilotcontrols="aPageList",
            wizardcontrols="btnPrevious,btnNext",
            lastpage=3)
  dlg.Execute()
 

Terminate

Beƫindig de service Dialog voor de huidige instantie. Retourneert True als de beƫindiging is gelukt.

Syntaxis:

svc.Terminate(): bool

Voorbeeld:

Onderstaande basis- en Python-voorbeelden openen de niet-modale dialoogvensters DlgConsole en dlgTrace. Ze worden respectievelijk opgeslagen in ScriptForge en Access2Base gedeelde bibliotheken. Dialoogvenster sluitknoppen zijn uitgeschakeld en expliciete beƫindiging wordt uitgevoerd aan het einde van een lopend proces.

In dit voorbeeld vervangt een knop in DlgConsole de geblokkeerde venstersluiting:

In BASIC

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  
In Python

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Alle ScriptForge Basic-routines of variabelen die beginnen met een underscore "_" zijn voor intern gebruik. Gebruik deze niet in een Basic of Python-macro.


Help ons, alstublieft!