SFDocuments.Calc service

De gedeelde bibliotheek SFDocuments biedt een aantal methoden en eigenschappen om het beheer en de verwerking van LibreOffice-documenten te vergemakkelijken.

De service SFDocuments.Calc is een subklasse van de service SFDocuments.Document. Alle methoden en eigenschappen die gedefinieerd zijn voor de service Document kunnen ook benaderd worden via een instantie van de service Calc.

De service Calc is gericht op:

note

Deze helppagina beschrijft methoden en eigenschappen die alleen van toepassing zijn op Calc-documenten.


Service aanroep

Voordat u de Calc-service gebruikt, moet de ScriptForge-bibliotheek worden geladen of geĆÆmporteerd:

note

ā€¢ Basic macro's kunnen de bibliotheek ScriptForge laden met de instructie:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

ā€¢ Python scripts kunnen de module scriptforge importeren met:
from scriptforge import CreateScriptService


De service Calc is nauw verwant aan de service UI van de ScriptForge-bibliotheek. Hieronder staan een paar voorbeelden van hoe de service Calc kan worden aangeroepen.

In BASIC

Het onderstaande codefragment maakt een service-instantie Calc die overeenkomt met het momenteel actieve Calc-document.


  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
 

Een andere manier om een instantie van de service Calc te maken, is door de service UI te gebruiken. In het volgende voorbeeld wordt een nieuw Calc-document gemaakt en is oDoc een Calc service-instantie:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

Of gebruik de OpenDocument-methode van de UI-service:


  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
 

Het is ook mogelijk om de service Calc te instantiƫren door een vensternaam op te geven voor de methode CreateScriptService:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
 

In het bovenstaande voorbeeld is "MyFile.ods" de naam van een geopend documentvenster. Als dit argument niet wordt opgegeven, wordt het actieve venster beschouwd.

Het is ook mogelijk om de service Calc aan te roepen met behulp van het document waarnaar wordt verwezen door ThisComponent. Dit is vooral handig bij het uitvoeren van een macro vanuit de Basic IDE.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
 

Het wordt aanbevolen om na gebruik middelen vrij te maken:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 

Als het document echter is gesloten met de methode CloseDocument, is het niet nodig om bronnen vrij te maken met het hierboven beschreven commando.

In Python

  myDoc = CreateScriptService("Calc")
 

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

  myDoc = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
 

  myDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
  myDoc.Dispose()
 

  bas = CreateScriptService("Basic")
  myDoc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
 
tip

Het gebruik van het voorvoegsel "SFDocuments." tijdens het aanroepen van de service is optioneel.


Definities

Veel methoden vereisen een "Blad" of een "Bereik" als argument. Enkele cellen worden beschouwd als een speciaal geval van een Bereik.

Beide kunnen worden uitgedrukt als een tekenreeks of als een referentie (= object), afhankelijk van de situatie:

Voorbeeld:

Het onderstaande voorbeeld kopieert gegevens van document A (geopend als alleen-lezen en verborgen) naar document B.

In BASIC

  Dim oDocA As Object, oDocB As Object
  Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6") 'CopyToRange(source, target)
 
In Python

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6")
 

SheetName

Ofwel de bladnaam als een string of een object geproduceerd door de eigenschap .Sheet.

De sneltoets "~" (tilde) staat voor het huidige blad.

RangeName

Ofwel een tekenreeks die een reeks aaneengesloten cellen aanduidt die zich in een blad van de huidige instantie bevinden, of een object geproduceerd door de eigenschap .Range.

De sneltoets "~" (tilde) staat voor de huidige selectie of het eerst geselecteerde bereik als er meerdere bereiken zijn geselecteerd.

De sneltoets "*" staat voor alle gebruikte cellen.

De bladnaam is optioneel bij het definiƫren van een bereik. Als er geen bladnaam is opgegeven, wordt het actieve blad gebruikt. Omliggende enkele aanhalingstekens en $-tekens zijn toegestaan, maar worden genegeerd.

Bij het specificeren van een Bladnaam als een tekenreeks, is het gebruik van enkele aanhalingstekens om de bladnaam te omsluiten vereist als de naam spaties " " of punten "." bevat.

Onderstaande voorbeelden illustreren in welke gevallen het gebruik van enkele aanhalingstekens verplicht is:


   ' Het gebruik van enkele aanhalingstekens is optioneel
   oDoc.clearAll("SheetA.A1:B10")
   oDoc.clearAll("'SheetA'.A1:B10")
   ' Het gebruik van enkele aanhalingstekens is vereist
   oDoc.clearAll("'Sheet.A'.A1:B10")
  
tip

Met uitzondering van de eigenschap CurrentSelection, houdt de service Calc alleen rekening met enkele celbereiken.


Voorbeelden van geldige bereiken

1) $'BladX'.D2
2) $D$2

Een enkele cel

1) $'BladX'.D2:F6
2) D2:D10

Enkel bereik met meerdere cellen

$'BladX'.*

Alle gebruikte cellen in het gegeven blad

1) $'BladX'.A:A (kolom A)
2) 3:5 (rijen 3 tot en met 5)

Alle cellen in aaneengesloten kolommen of rijen tot aan de laatst gebruikte cel

mijnBereik

Een bereik met de naam "mijnBereik" op werkbladniveau

1) ~.eenBereik
2) BladX.eenBereik

Een bereiknaam op bladniveau

mijnDoc.Bereik("BladX.D2:F6")

Een bereik binnen het blad BladX in bestand dat is gekoppeld aan de Calc-instantie mijnDoc

~.~ of ~

De huidige selectie in het actieve blad


Eigenschappen

Alle eigenschappen die generiek zijn voor elk document, zijn impliciet ook van toepassing op Calc-documenten. Lees voor meer informatie de Documentservice Help-pagina.

De eigenschappen die specifiek beschikbaar zijn voor Calc-documenten zijn:

Naam

AlleenLezen

Argument

Retourtype:

Beschrijving

CurrentSelection

Nee

Geen

Tekenreeks of matrix van tekenreeksen

Het enkele geselecteerde bereik als een tekenreeks of de lijst met geselecteerde bereiken als een matrix.

FirstCell

Ja

Bladnaam of Bereiknaam als tekenreeks

String

Retourneert de eerste gebruikte cel in een bepaald bereik of blad.

FirstColumn

Ja

Bladnaam of bereiknaam als tekenreeks

Long

Retourneert het meest linkse kolomnummer in een bepaald bereik of blad.

FirstRow

Ja

Bladnaam of bereiknaam als tekenreeks

Long

Retourneert het bovenste rijnummer in een bepaald bereik of blad.

Height

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

Long

Het aantal rijen (>=1) in het opgegeven bereik.

LastCell

Ja

Bladnaam of bereiknaam als tekenreeks

String

Retourneert de laatst gebruikte cel in een bepaald bereik of blad.

LastColumn

Ja

Bladnaam of bereiknaam als tekenreeks

Long

De laatst gebruikte kolom in een bepaald bereik of blad.

LastRow

Ja

Bladnaam of bereiknaam als tekenreeks

Long

De laatst gebruikte rij in een bepaald bereik of blad.

Range

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

Object

Een bereikverwijzing die kan worden gebruikt als argument van methoden zoals CopyToRange.

Region

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

String

Retourneert het adres van het kleinste gebied dat het opgegeven bereik bevat, zodat het gebied wordt omgeven door lege cellen of bladranden. Dit komt overeen met het toepassen van de snelkoppeling naar het opgegeven bereik.

Sheet

Ja

Bladnaam als tekenreeks

Object

Een bladverwijzing die kan worden gebruikt als argument voor methoden zoals CopySheet.

SheetName

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

String

Retourneert de bladnaam van een bepaald bereikadres.

Sheets

Ja

Geen

Matrix van tekenreeksen

De lijst met de namen van alle bestaande bladen.

Width

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

Long

Het aantal kolommen (>=1) in het opgegeven bereik.

XCellRange

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

Object

Een com.sun.star.Table.XCellRange UNO-object.

XSheetCellCursor

Ja

Bereiknaam als tekenreeks

Object

Een com.sun.star.sheet.XSheetCellCursor UNO-object. Na het verplaatsen van de cursor kan het resulterende bereikadres worden geopend via de UNO-eigenschap AbsoluteName van het cursorobject, dat een tekenreekswaarde retourneert die kan worden gebruikt als argument voor eigenschappen en methoden van de Calc-service.

XSpreadsheet

Ja

Bladnaam als tekenreeks

Object

Een com.sun.star.sheet.XSpreadsheet UNO-object.


tip

Op de website LibreOffice API Documentation vind u meer informatie over de XCellRange, XSheetCellCursor en XSpreadsheet UNO-objecten.


Methoden

Lijst met methoden in de Calc-service

A1Style
Activate
Charts
ClearAll
ClearFormats
ClearValues
CompactLeft
CompactUp
CopySheet
CopySheetFromFile
CopyToCell
CopyToRange
CreateChart
CreatePivotTable
DAvg

DCount
DMax
DMin
DSum
ExportRangeToFile
Forms
GetColumnName
GetFormula
GetValue
ImportFromCSVFile
ImportFromDatabase
InsertSheet
MoveRange
MoveSheet
Offset

OpenRangeSelector
PrintOut
Printf
RemoveDuplicates
RemoveSheet
RenameSheet
SetArray
SetCellStyle
SetFormula
SetValue
ShiftDown
ShiftLeft
ShiftRight
ShiftUp
SortRange


A1Style

Retourneert een bereikadres als een tekenreeks op basis van bladcoƶrdinaten, d.w.z. rij- en kolomnummers.

Als alleen een paar coƶrdinaten wordt gegeven, wordt een adres naar een enkele cel geretourneerd. Aanvullende argumenten kunnen de cel rechtsonder van een rechthoekig bereik specificeren.

Syntaxis:

svc.A1Style(row1: int, column1: int, row2: int = 0; column2: int = 0; sheetname: str = "~"): str

Parameters:

rij1, kolom1: geef de rij- en kolomnummers op van de cel linksboven in het te beschouwen bereik. Rij- en kolomnummers beginnen bij 1.

rij2, kolom2: specificeer de rij- en kolomnummers van de cel rechtsonder in het te beschouwen bereik. Als deze argumenten niet worden opgegeven, of als waarden kleiner dan rij1 en kolom1 worden gegeven, dan wordt het adres van het enkele celbereik vertegenwoordigd door rij1 en kolom1 wordt geretourneerd.

bladnaam: de naam van het blad dat moet worden toegevoegd aan het geretourneerde bereikadres. Het blad moet bestaan. De standaardwaarde is "~" die overeenkomt met het huidige actieve blad.

Voorbeeld:

De onderstaande voorbeelden in Basic en Python gaan ervan uit dat "Blad1" het momenteel actieve blad is.

In BASIC

  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = oDoc.A1Style(1, 1) ' '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = oDoc.A1Style(2, 2, 3, 6) ' '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = oDoc.A1Style(2, 2, 0, 6) ' '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = oDoc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") ' '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = oDoc.A1Style(5, 1, SheetName := "Sheet3") ' '$Sheet3'.$A$5
 
In Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = doc.A1Style(1, 1) # '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = doc.A1Style(2, 2, 3, 6) # '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = doc.A1Style(2, 2, 0, 6) # '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = doc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") # '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = doc.A1Style(5, 1, sheetname="Sheet3") # '$Sheet3'.$A$5
 
tip

De methode A1Style kan worden gecombineerd met een van de vele eigenschappen en methoden van de Calc-service die een bereik als argument vereisen, zoals GetValue, GetFormula, ClearAll, enz.


Activate

Als het argument bladnaam wordt opgegeven, wordt het opgegeven blad geactiveerd en wordt het het momenteel geselecteerde blad. Als het argument ontbreekt, wordt het documentvenster geactiveerd.

Syntaxis:

svc.Activate(sheetname: str = ""): bool

Parameters:

bladnaam: de naam van het blad dat in het document moet worden geactiveerd. De standaardwaarde is een lege tekenreeks, wat betekent dat het documentvenster wordt geactiveerd zonder het actieve blad te wijzigen.

Voorbeeld:

Het onderstaande voorbeeld activeert het blad met de naam "Blad4" in het huidige actieve document.

In BASIC

  Dim ui as Variant, oDoc as Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  oDoc.Activate("Sheet4")
 
In Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  myDoc.Activate("Sheet4")
 
tip

Het activeren van een werkblad heeft alleen zin als het wordt uitgevoerd op een Calc-document. Om er zeker van te zijn dat u een Calc-document bij de hand heeft, kunt u de eigenschap isCalc van het documentobject gebruiken, dat True retourneert als het een Calc-document is en anders False.


Charts

Retourneert ofwel de lijst met de namen van alle grafiekobjecten in een bepaald blad of een enkele service-instantie Chart.

Syntaxis:

svc.Charts(sheetname: str, chartname: str = ""): obj

Parameters:

bladnaam: De naam van het blad waaruit de lijst met grafieken moet worden opgehaald of waar de opgegeven grafiek zich bevindt.

kaartnaam: de door de gebruiker gedefinieerde naam van het kaartobject dat moet worden geretourneerd. Als de kaart geen door de gebruiker gedefinieerde naam heeft, kan de interne objectnaam worden gebruikt. Als dit argument ontbreekt, wordt de lijst met diagramnamen in het opgegeven blad geretourneerd.

tip

Gebruik de zijbalk Navigator om de namen te controleren die zijn toegewezen aan kaarten onder de categorie OLE-objecten.


Voorbeeld:

In BASIC

Het onderstaande voorbeeld toont het aantal grafiekobjecten in "Blad1".


  Dim arrNames as Object
  arrNames = oDoc.Charts("Sheet1")
  MsgBox "There are " & UBound(arrNames) + 1 & " charts in Sheet1"
 

Het volgende voorbeeld geeft toegang tot de grafiek met de naam "MyChart" in "Blad1" en drukt het type ervan af.


  Dim oChart as Object
  oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  MsgBox oChart.ChartType
 
In Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  chart_names = doc.Charts("Sheet1")
  bas.MsgBox(f"There are {len(chart_names)} charts in Sheet1")
 

  chart = doc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  bas.MsgBox(chart.ChartType)
 

ClearAll

Wist alle inhoud en formaten van het opgegeven bereik.

Er kan een filterformule worden opgegeven om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed.

Syntaxis:

svc.ClearAll(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parameters:

range: Het bereik dat moet worden gewist, als een tekenreeks.

filterformula: Een Calc-formule die op het opgegeven bereik wordt toegepast om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed. De opgegeven formule moet True of False retourneren. Als dit argument niet wordt opgegeven, worden alle cellen in het bereik beĆÆnvloed.

filterscope: Bepaalt hoe filterformule wordt uitgebreid naar het gegeven bereik. Dit argument is verplicht als er een filterformule is opgegeven. De volgende waarden worden geaccepteerd:

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Wist alle cellen in het bereik BladX.A1:J10
  oDoc.ClearAll("BladX.A1:J10")
  ' Wist alle cellen in het bereik BladX.A1:J10 met een waarde groter dan 100
  oDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=BladX.A1>100", "CELL")
  ' Wist alle cellen in het bereik BladX.A1:J10 met een waarde groter dan 500
  oDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=SUM(BladX.A1:J1)>100", "ROW")
  ' Wist alle kolommen in het bereik BladX.A1:J10 waarvan de som groter is dan 500
  oDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=SUM(BladX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 
In Python

  myDoc.ClearAll("BladX.A1:F10")
  myDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=BladX.A1>100", "CELL")
  myDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=SUM(BladX.A1:J1)>100", "ROW")
  myDoc.ClearAll("BladX.A1:J10", "=SUM(BladX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 

ClearFormats

Wist de formaten en opmaakprofielen in het opgegeven bereik.

Er kan een filterformule worden opgegeven om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed.

Syntaxis:

svc.ClearFormats(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parameters:

bereik: het bereik waarvan de formaten en stijlen moeten worden gewist, als een tekenreeks.

filterformula: Een Calc-formule die op het opgegeven bereik wordt toegepast om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed. De opgegeven formule moet True of False retourneren. Als dit argument niet wordt opgegeven, worden alle cellen in het bereik beĆÆnvloed.

filterscope: Bepaalt hoe filterformule wordt uitgebreid naar het gegeven bereik. Dit argument is verplicht als er een filterformule is opgegeven. De volgende waarden worden geaccepteerd:

Voorbeeld:

In BASIC

   oDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
In Python

  myDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
tip

Raadpleeg de ClearAll-documentatie voor voorbeelden van het gebruik van de argumenten filterformule en filterscope.


ClearValues

Wist de waarden en formules in het opgegeven bereik.

Er kan een filterformule worden opgegeven om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed.

Syntaxis:

svc.ClearValues(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parameters:

bereik: het bereik waarvan de waarden en formules moeten worden gewist, als een tekenreeks.

filterformula: Een Calc-formule die op het opgegeven bereik wordt toegepast om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed. De opgegeven formule moet True of False retourneren. Als dit argument niet wordt opgegeven, worden alle cellen in het bereik beĆÆnvloed.

filterscope: Bepaalt hoe filterformule wordt uitgebreid naar het gegeven bereik. Dit argument is verplicht als er een filterformule is opgegeven. De volgende waarden worden geaccepteerd:

Voorbeeld:

In BASIC

   oDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
In Python

  myDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
tip

Raadpleeg de ClearAll-documentatie voor voorbeelden van het gebruik van de argumenten filterformule en filterscope.


CompactLeft

Verwijdert de kolommen van een opgegeven bereik die overeenkomen met een filter uitgedrukt als een Calc-formule. Het filter wordt toegepast op elke kolom om te beslissen of deze zal worden verwijderd of niet.

De verwijderde kolom kan worden beperkt tot de hoogte van het opgegeven bereik of tot de hoogte van het hele blad, waardoor hele kolommen worden verwijderd.

Deze methode retourneert een tekenreeks met het bereikadres van het gecomprimeerde bereik. Als alle kolommen worden verwijderd, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

note

Als een celbereik is geselecteerd, heeft het aanroepen van deze methode geen invloed op de selectie.


Syntaxis:

svc.CompactLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt filterformula: str): str

Parameters:

bereik: het bereik waaruit kolommen worden verwijderd, als een tekenreeks.

wholecolumn: als deze optie is ingesteld op True wordt de hele kolom van het blad verwijderd. De standaardwaarde is False, wat betekent dat de verwijderde kolom wordt beperkt tot de hoogte van het opgegeven bereik.

filterformule: het filter dat op elke kolom moet worden toegepast om te bepalen of deze al dan niet wordt verwijderd. Het filter wordt uitgedrukt als een Calc-formule die op de eerste kolom moet worden toegepast. Wanneer de formule True retourneert voor een kolom, wordt die kolom verwijderd. Het standaardfilter verwijdert alle lege kolommen.

Stel bijvoorbeeld dat het bereik A1:J200 is geselecteerd (hoogte = 200), dus de standaardformule is =(AANTAL.LEGE.CELLEN(A1:A200)=200). Dit betekent dat als alle 200 cellen leeg zijn in de eerste kolom (A), de kolom wordt verwijderd. Merk op dat de formule alleen wordt uitgedrukt met betrekking tot de eerste kolom. Intern zal de CompactLeft methode deze formule generaliseren voor alle overige kolommen.

note

Calc-functies die in het argument filterformula worden gebruikt, moeten worden uitgedrukt met hun Engelse naam. Bezoek de Wiki-pagina Lijst met Calc-functies voor een volledige lijst met Calc-functies in het Engels.


Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verwijder alle lege kolommen in het bereik G1:L10 van Blad1
  newrange = oDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10")
  ' Het onderstaande voorbeeld is vergelijkbaar, maar de hele kolom is verwijderd uit het blad
  newrange = oDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", WholeColumn := True)
  ' Verwijdert alle kolommen waarvan de eerste rij is gemarkeerd met een "X"
  newrange = oDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Verwijdert alle kolommen waarvan de som van de waarden in de kolom oneven is
  newrange = oDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)")
 
In Python

  newrange = myDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", wholecolumn = True)
  newrange = myDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactLeft("Blad1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)')
 

CompactUp

Verwijdert de rijen van een opgegeven bereik die overeenkomen met een filter uitgedrukt als een Calc-formule. Het filter wordt toegepast op elke rij om te beslissen of deze wordt verwijderd of niet.

De verwijderde rijen kunnen worden beperkt tot de breedte van het opgegeven bereik of overspannen tot de breedte van het hele blad, waardoor hele rijen worden verwijderd.

Deze methode retourneert een tekenreeks met het bereikadres van het gecomprimeerde bereik. Als alle rijen zijn verwijderd, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

note

Als een celbereik is geselecteerd, heeft het aanroepen van deze methode geen invloed op de selectie.


Syntaxis:

svc.CompactUp(range: str, wholerow: bool = False, opt filterformula: str): str

Parameters:

range: het bereik waaruit rijen worden verwijderd, als een tekenreeks.

wholerow: als deze optie is ingesteld op True wordt de hele rij van het blad verwijderd. De standaardwaarde is False, wat betekent dat de verwijderde rij wordt beperkt tot de breedte van het opgegeven range.

filterformula: het filter dat op elke rij moet worden toegepast om te bepalen of deze al dan niet wordt verwijderd. Het filter wordt uitgedrukt als een Calc-formule die op de eerste rij moet worden toegepast. Wanneer de formule True retourneert voor een rij, wordt die rij verwijderd. Het standaardfilter verwijdert alle lege rijen.

Stel bijvoorbeeld dat het bereik A1:J200 is geselecteerd (breedte = 10), dus de standaardformule is =(AANTAL.LEGE.CELLEN(A1:J1)=10). Dit betekent dat als alle 10 cellen leeg zijn in de eerste rij (rij 1), de rij wordt verwijderd. Merk op dat de formule alleen wordt uitgedrukt met betrekking tot de eerste rij. Intern zal de CompactUp methode deze formule generaliseren voor alle overige rijen.

note

De Calc-functies die worden gebruikt in de formule die is opgegeven in het argument filterformula, moeten worden uitgedrukt met hun Engelse naam. Bezoek de Wiki-pagina Lijst met Calc-functies voor een volledige lijst met Calc-functies in het Engels.


Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verwijder alle lege rijen in het bereik G1:L10 uit Blad1
  newrange = oDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10")
  ' Het onderstaande voorbeeld is vergelijkbaar, maar de hele rij is verwijderd uit het blad
  newrange = oDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", WholeRow := True)
  ' Verwijdert alle rijen waarvan de eerste kolom is gemarkeerd met een "X"
  newrange = oDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Verwijdert alle rijen waarvan de som van de waarden in de rij oneven is
  newrange = oDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)")
 
In Python

  newrange = myDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", wholerow = True)
  newrange = myDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactUp("Blad1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)')
 

CopySheet

Kopieert een opgegeven blad vĆ³Ć³r een bestaand blad of aan het einde van de lijst met bladen. Het te kopiĆ«ren blad kan zich in elk open Calc-document bevinden. Retourneert True indien succesvol.

Syntaxis:

svc.CopySheet(sheetname: any, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Parameters:

sheetname: de naam van het blad dat moet worden gekopieerd als een tekenreeks of de referentie ervan als een object.

newname: De naam van het blad dat moet worden ingevoegd. De naam mag niet in gebruik zijn in het document.

beforesheet: De naam (tekenreeks) of index (numeriek, beginnend bij 1) van het blad waarvoor het gekopieerde blad moet worden ingevoegd. Dit argument is optioneel en het standaardgedrag is om het gekopieerde blad op de laatste positie toe te voegen.

Voorbeeld:

In BASIC

Het volgende voorbeeld maakt een kopie van het blad "BladX" en plaatst dit als het laatste blad in het huidige document. De naam van het gekopieerde blad is "BladY".


  Dim oDoc as Object
  'Haalt het Document-object van het actieve venster'
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

Het onderstaande voorbeeld kopieert "BladX" van "File.ods" en plakt het op de laatste positie van "FileB.ods" met de naam "BladY":


   Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
   Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
   oDocB.CopySheet(oDocA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
In Python

  myDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopySheet(docA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
tip

Om werkbladen tussen open documenten te kopiƫren, gebruik CopySheet. Om werkbladen tussen gesloten documenten te kopiƫren, gebruik CopySheetFromFile.


CopySheetFromFile

Kopieert een gespecificeerd blad van een gesloten Calc-document en plakt het voor een bestaand blad of aan het einde van de lijst met bladen van het bestand waarnaar wordt verwezen door een Document-object.

Als het bestand niet bestaat, wordt er een fout gegenereerd. Als het bestand geen geldig Calc-bestand is, wordt een leeg blad ingevoegd. Als het bronblad niet bestaat in het invoerbestand, wordt een foutmelding bovenaan het nieuw geplakte blad ingevoegd.

Syntaxis:

svc.CopySheetFromFile(filename: str, sheetname: str, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Parameters:

bestandsnaam: identificeert het te openen bestand. Het moet de notatie SF_FileSystem.FileNaming volgen. Het bestand mag niet worden beveiligd met een wachtwoord.

sheetname: De naam van het blad dat als tekenreeks moet worden gekopieerd.

newname: De naam van het gekopieerde blad dat in het document moet worden ingevoegd. De naam mag niet in gebruik zijn in het document.

beforesheet: De naam (tekenreeks) of index (numeriek, beginnend bij 1) van het blad waarvoor het gekopieerde blad moet worden ingevoegd. Dit argument is optioneel en het standaardgedrag is om het gekopieerde blad op de laatste positie toe te voegen.

Voorbeeld:

Het volgende voorbeeld kopieert "BladX" van "myFile.ods" en plakt het op de eerste positie in het document waarnaar wordt verwezen door "oDoc" als "BladY".

In BASIC

  oDoc.CopySheetFromFile("C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 
In Python

  myDoc.CopySheetFromFile(r"C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 

CopyToCell

Kopieert een opgegeven bronbereik (waarden, formules en indelingen) naar een doelbereik of cel. De methode reproduceert het gedrag van een kopieer-/plakbewerking van een bereik naar een enkele cel.

Het retourneert een tekenreeks die het gewijzigde celbereik vertegenwoordigt. De grootte van het gewijzigde gebied wordt volledig bepaald door de grootte van het brongebied.

Het bronbereik kan bij een ander geopend document horen.

Syntaxis:

svc.CopyToCell(sourcerange: any, destinationcell: str): str

Parameters:

sourcerange: Het bronbereik als tekenreeks als het bij hetzelfde document hoort of als verwijzing als het bij een ander geopend Calc-document hoort.

destinationcell: De doelcel waar het gekopieerde celbereik wordt geplakt, als een tekenreeks. Als een bereik is opgegeven, wordt alleen de cel linksboven in aanmerking genomen.

Voorbeeld:

In BASIC

Hierna volgt een voorbeeld waarbij de bron en het doel zich in hetzelfde bestand bevinden:


   oDoc.CopyToCell("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

Het onderstaande voorbeeld illustreert hoe u een bereik kopieert uit een ander geopend Calc-document:


  Dim ui as Variant : ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDocSource As Object, oDocDestination As Object
  'Open het brondocument op de achtergrond (verborgen)
  Set oDocSource = ui.OpenDocument("C:\SourceFile.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocDestination = CreateScriptService("Calc")
  oDocDestination.CopyToCell(oDocSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  'Vergeet niet het brondocument te sluiten, omdat het als verborgen werd geopend
  oDocSource.CloseDocument()
 
In Python

  docSource = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\SourceFile.ods", hidden = True, readonly = True)
  docDestination = CreateScriptService("Calc")
  docDestination.CopyToCell(docSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  docSource.CloseDocument()
 
tip

Gebruik CopyToCell om kopiƫren/plakken van een bereik naar een enkele cel te simuleren. Gebruik CopyToRange om kopiƫren/plakken van een bereik naar een groter bereik te simuleren (waarbij dezelfde cellen meerdere keren worden gerepliceerd).


CopyToRange

Kopieert naar beneden en/of naar rechts een gespecificeerd bronbereik (waarden, formules en formaten) naar een doelbereik. De methode imiteert het gedrag van een kopieer-/plakbewerking van een bronbereik naar een groter doelbereik.

De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde celbereik vertegenwoordigt.

Het bronbereik kan bij een ander geopend document horen.

Syntaxis:

svc.CopyToRange(sourcerange: any, destinationrange: str): str

Parameters:

sourcerange: Het bronbereik als tekenreeks als het bij hetzelfde document hoort of als verwijzing als het bij een ander geopend Calc-document hoort.

destinationrange: De bestemming van het gekopieerde celbereik, als een tekenreeks.

Voorbeeld:

In BASIC

Kopieer binnen hetzelfde document:


  oDoc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
  ' Retourneert een bereiktekenreeks: "$SheetY.$C$5:$J$14"
 

Kopieer van het ene bestand naar het andere:


  Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 
In Python

  doc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 

CreateChart

Maakt een nieuw grafiekobject met de gegevens in het opgegeven bereik. Het geretourneerde kaartobject kan verder worden gemanipuleerd met behulp van de service Chart.

Syntaxis:

svc.CreateChart(chartname: str, sheetname: str, range: str, columnheader: bool = False, rowheader: bool = False): obj

Parameters:

chartname: De door de gebruiker gedefinieerde naam van de te maken grafiek. De naam moet uniek zijn in hetzelfde blad.

sheetname: De naam van het blad waar de grafiek zal worden geplaatst.

range: Het bereik dat als gegevensbron voor de grafiek moet worden gebruikt. Het bereik kan verwijzen naar elk blad van het Calc-document.

columnheader: Als True, zal de bovenste rij van het bereik worden gebruikt als labels voor de categorie-as of de legenda (Standaard = False).

rowheader: Als True, zal de meest linkse kolom van het bereik worden gebruikt als labels voor de categorie-as of de legenda. (Standaard = False).

Voorbeeld:

In de onderstaande voorbeelden wordt in Basic en in Python een diagram aangemaakt met de gegevens die in de cellen "A1:B5" van "Sheet1" staan, de diagram wordt in "Sheet2" gezet.

In BASIC

  Set oChart = oDoc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", RowHeader := True)
  oChart.ChartType = "Donut"
 
In Python

  chart = doc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", rowheader=True)
  chart.ChartType = "Donut"
 
tip

Lees de helppagina over de ScriptForge service Chart voor meer informatie over de mogelijkheden met diagram-objecten .U kunt het diagramtype wijzigen, de diagram, de assen, de titels en de positie.


CreatePivotTable

Maakt een nieuwe draaitabel met de eigenschappen die zijn gedefinieerd door de argumenten die aan de methode zijn doorgegeven.

Er moet een naam worden opgegeven voor de draaitabel. Als er al een draaitabel met dezelfde naam in het doelblad bestaat, wordt deze zonder waarschuwing vervangen.

Deze methode retourneert een tekenreeks die het bereik bevat waar de nieuwe draaitabel is geplaatst.

Syntaxis:

svc.CreatePivotTable(pivottablename: str, sourcerange: str, targetcell: str, datafields: str[0..*], rowfields: str[0..*], columnfields: str[0..*], filterbutton: bool = true, rowtotals: bool = true, columntotals: bool = true): str

Parameters:

pivottablename: De door de gebruiker gedefinieerde naam van de nieuwe draaitabel.

sourcerange: Het bereik dat de onbewerkte gegevens bevat, als een tekenreeks. Er wordt aangenomen dat de eerste rij de veldnamen bevat die door de draaitabel worden gebruikt.

targetcell: De cel linksboven waar de nieuwe draaitabel wordt geplaatst. Als een bereik is opgegeven, wordt alleen de cel linksboven in aanmerking genomen.

datafields: Het kan een enkele tekenreeks zijn of een matrix met tekenreeksen die veldnamen en toe te passen functies definiƫren. Als een matrix is opgegeven, moet deze de syntaxis Array("FieldName[;Function]", ...) volgen.

De toegestane functies zijn: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, CountNums, StDev, StDevP, Var, VarP and Median. Functienamen moeten in het Engels worden aangegeven. Als alle waarden numeriek zijn is, Sum is de standaardfunctie, anders is Count de standaardfunctie.

rowfields: Een enkele tekenreeks of een matrix met de veldnamen die worden gebruikt als de draaitabelrijen.

columnfields: Een enkele tekenreeks of een matrix met de veldnamen die worden gebruikt als de draaitabelkolommen.

filterbutton: Bepaalt of een filterknop boven de draaitabel wordt weergegeven (Standaard = True).

rowtotals: Specificeert of een aparte kolom voor rijtotalen wordt toegevoegd aan de draaitabel (Standaard = True).

columntotals Specificeert of een aparte rij voor kolomtotalen wordt toegevoegd aan de draaitabel (Standaard = True)

Voorbeeld:

In BASIC

  Dim vData As Variant, oDoc As Object, ui As Object, sTable As String, sPivot As String
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = Array(Array("Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"), _
    Array("Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490), _
    Array("Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849), _
    Array("Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396), _
    Array("Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009), _
    Array("Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841))
  sTable = oDoc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = oDoc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1", _
    Array("2002", "2003;count", "2004;average"), _ ' Three data fields
    "Item", _ ' Een enkel rijveld
    Array("State", "Team"), False) ' Twee kolommenveld
 
In Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = [["Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"],
       ["Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490],
       ["Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849],
       ["Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396)],
       ["Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009],
       ["Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841]]
  sTable = doc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = doc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1",
                 ["2002", "2003;count", "2004;average"],
                 "Item",
                 ["State", "Team"], False)
 
tip

Lees de helppagina Draaitabel voor meer informatie over draaitabellen in LibreOffice Calc.


DAvg, DCount, DMax, DMin and DSum

Pas respectievelijk de functies Gemiddelde, Aantal, Max, Min en Som toe op alle cellen met numerieke waarden in een bepaald bereik, exclusief waarden van gefilterde en verborgen rijen en verborgen kolommen, hetzelfde als voor de statusbalkfuncties.

Syntaxis:

svc.DAvg(range: str): float

svc.DCount(range: str): float

svc.DMax(range: str): float

svc.DMin(range: str): float

svc.DSum(range: str): float

Parameters:

range: Een tekenreeks, die het bereik van de cellen aangeeft waarop de functie werkt.

Voorbeeld:

In onderstaand voorbeeld wordt de functie Som uitgevoerd op het bereik "A1:A1000" van het geselecteerde werkblad:

In BASIC

   result = oDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
In Python

  result = myDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
note

Cellen in het aangegeven bereik die tekst bevatten worden door deze functies overgeslagen. De methode DCount zal alleen cellen met numerieke inhoud tellen en de cellen met tekst overslaan.


ExportRangeToFile

Exporteert het opgegeven bereik als een afbeelding of PDF-bestand.

Deze methode retourneert True als het doelbestand met succes is opgeslagen.

note

Verborgen rijen of kolommen in het opgegeven bereik worden niet geƫxporteerd naar het doelbestand.


Syntaxis:

svc.ExportRangeToFile(range: str, filename: str, imagetype: str = "pdf", overwrite: bool = False): bool

Parameters:

range: Een bladnaam of een celbereik dat moet worden geƫxporteerd, als een tekenreeks.

filename: De naam van het bestand dat moet worden opgeslagen. Het moet de notatie SF_FileSystem.FileNaming hebben.

imagetype: Identificeert het doelbestandstype. Mogelijke waarden zijn "jpeg", "pdf" (standaard) en "png".

overwrite: Indien ingesteld op True, kan het doelbestand worden overschreven (standaard = False).

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Exporteert het hele blad als een PDF-bestand
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX", "C:\Temp\image.pdf")
  ' Exporteert het bereik als een PNG-bestand en overschrijft het doelbestand als het bestaat
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", "C:\Temp\image.png", "png", Overwrite := True)
 
In Python

  doc.ExportRangeToFile("SheetX", r"C:\Temp\image.pdf")
  doc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", r"C:\Temp\image.png", "png", overwrite = True)
 

Forms

Afhankelijk van de parameters retourneert deze methode:

Syntaxis:

svc.Forms(sheetname: str): str[0..*]

svc.Forms(sheetname: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(sheetname: str, form: int): svc

Parameters:

sheetname: De naam van het werkblad, als een tekenreeks, waar het form van wordt opgehaald.

form: De naam of index van een form op een aangegeven werkblad. Indien het argument ontbreekt zal de methode een lijst met alle beschikbare forms op het werkblad retourneren.

Voorbeeld:

In de volgende voorbeelden wordt met de eerste regel steeds de namen van alle forms op het werkblad "Sheet1" opgehaald, in de volgende regel wordt het object Form van het form "Form_A" opgehaald. "Form_A" is de naam van een form op werkblad "Sheet1".

In BASIC

  Set FormNames = oDoc.Forms("Sheet1")
  Set FormA = oDoc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 
In Python

  form_names = doc.Forms("Sheet1")
  form_A = doc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 

GetColumnName

Converteert een kolomnummer in het bereik 1-1024 naar de overeenkomende letter (kolom 'A', 'B', ..., 'AMJ'). Als het kolomnummer buiten het bereik ligt, dan wordt er een lege tekenreeks geretourneerd.

Syntaxis:

svc.GetColumnName(columnnumber: int): str

Parameters:

columnnumber: Het kolomnummer als een geheel getal in het bereik 1 ... 1024.

Voorbeeld:

In BASIC

Toont een berichtvenster met de naam van de derde kolom, standaard is dat "C".


  MsgBox oDoc.GetColumnName(3)
 
In Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.GetColumnName(3))
 
note

Het maximale aantal kolommen in een Calc-werkblad is 1024.


GetFormula

Haalt de formule(s) op in het aangegeven bereik van cellen als een enkele tekenreeks, een 1D of een 2D matrix van tekenreeksen.

note

De namen van Calc-functies die in de geretourneerde formules worden gebruikt, zijn uitgedrukt in het Engels. Bezoek de Wiki-pagina Lijst met Calc-functies voor een volledige lijst met Calc-functies in het Engels.


Syntaxis:

svc.GetFormula(range: str): any

Parameters:

range: Het bereik van cellen waar de formules van opgehaald moeten worden.

Voorbeeld:

In BASIC

In dit voorbeeld wordt een 3 bij 2 matrix geretourneerd, omdat in het bereik "A1:B3" 3 rijen (cijfers) en 2 kolommen (letters) zitten:


  arrFormula = oDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 
In Python

  arrFormula = myDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 

GetValue

Haalt de waarde(n) in het gegeven bereik op als een enkele waarde, een 1D matrix of een 2D matrix. Elke waarde is een ''double' of een 'string'.

Syntaxis:

svc.GetValue(range: str): any

Parameters:

range: Het bereik waar de waarden van opgehaald moet worden, als een tekenreeks.

Voorbeeld:

In BASIC

   arrValues = oDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
In Python

  arrValues = myDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
note

Als een cel een datum bevat, wordt het getal dat daarmee overeenkomt geretourneerd. Om in een Basic-script een getal te converteren naar een datum, gebruik de Basic functie CDate. In Python-scripts, gebruik de functie CDate van de service Basic.


ImportFromCSVFile

Importeert de inhoud van een CSV-bestand en plaatst het in een aangegeven cel.

De inhoud en opmaak van deze aangegeven cel wordt hierbij gewist. De grootte van de cel is afhankelijk van de inhoud van het invoerbestand.

Deze methode retourneert een tekenreeks die staat voor het bereik van de gewijzigde cellen.

Syntaxis:

svc.ImportFromCSVFile(filename: str, destinationcell: str, [filteroptions: str]): str

Parameters:

filename: Geeft het te openen bestand aan. De notatie moet voldoen aan de normen van SF_FileSystem.FileNaming.

destinationcell: De cel waarin de inhoud van het bestand als een tekenreeks wordt geplaatst. Als hier een bereik wordt opgegeven, dan is de cel die gebruikt wordt, de cel linksboven in het bereik.

filteroptions: De argumenten voor het CSV-invoerfilter. Bij het standaardfilter worden de volgende aannames gedaan:

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.ImportFromCSVFile("C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
In Python

  myDoc.ImportFromCSVFile(r"C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
tip

Meer informatie over CSV filteropties.


ImportFromDatabase

Importeert de inhoud dan een database-tabel, query of het resultaat van een SQL-commando, bijvoorbeeld een SELECT, dat in de cel 'destination' wordt geplaatst.

Het bereik van cellen waar het resultaat wordt geplaatst wordt eerst geleegd wat de inhoud en de opmaak betreft. Het aantal cellen dat hierbij gebruikt wordt is volledig afhankelijk van de inhoud van de tabel of de query.

De methode retourneert True wanneer het importeren lukt.

Syntaxis:

svc.ImportFromDatabase(filename: str = "", registrationname: str = "", destinationcell: str = "", sqlcommand: str = "", directsql: bool): bool

Parameters:

filename: Geeft het te openen bestand aan. De notatie moet voldoen aan de normen van SF_FileSystem.FileNaming.

registrationname: De naam die gebruikt moet worden om de database te vinden in het databases register. Dit argument wordt genegeerd als er een filename wordt meegegeven.

destinationcell: De bestemming van de geĆÆmporteerde gegevens. Als er een bereik wordt opgegeven, dan wordt alleen de cel linksboven gebruikt.

sqlcommand: Een tabelnaam , een query-naam (zonder de omringende aanhalingstekens of vierkante haken) of een SELECT SQL-statement (waarbij de tabelnaam en de veldnamen omringt mogen worden met aanhalingstekens of vierkante haken, dit om de leesbaarheid te verbeteren).

directsql: Indien True, het SQL-commando wordt direct naar de database engine gestuurd zonder eerst geanalyseerd te worden. De standaardwaarde is False. Het argument wordt bij tabellen genegeerd. Bij queries, de gebruikte optie is de optie die gebruikt is bij de definitie van de query.

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.ImportFromDatabase("C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 
In Python

  myDoc.ImportFromDatabase(r"C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 

InsertSheet

Voegt een leeg tabblad toe voor een bestaand tabblad of aan het eind.

Syntaxis:

svc.InsertSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Parameters:

sheetname: De naam van het nieuwe tabblad.

beforesheet: De naam (tekenreeks) of index (numeriek, beginnend met 1) van het tabblad waar het nieuwe tabblad voor moet worden toegevoegd. Dit argument is optioneel, standaard wordt een nieuw tabblad achteraan toegevoegd.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een tabblad "SheetX" toegevoegd voor tabblad "SheetY":

In BASIC

  oDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 
In Python

  myDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 

MoveRange

Verplaatst een aangegeven bronbereik naar bestemmingsbereik van cellen. De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde bereik van cellen aangeeft. De omvang van het gewijzigde gebied wordt volledig bepaald door de grootte van het bronbereik.

Syntaxis:

svc.MoveRange(source: str, destination: str): str

Parameters:

source: Het bronbereik van de cellen, als een tekenreeks.

destination: De cel waar de gegevens in worden gezet, als een tekenreeks. Als hier een bereik wordt opgegeven, dan is de cel die gebruikt wordt, de cel linksboven in het bereik.

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 
In Python

  myDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

MoveSheet

Verplaatst een bestaand tabblad en plaatst het voor een aangegeven tabblad of aan het eind.

Syntaxis:

svc.MoveSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Parameters:

sheetname: De naam van het te verplaatsen tabblad. Het tabblad moet bestaan.

beforesheet: De naam (tekenreeks) of index (numeriek, beginnen met 1) van het tabblad waar het originele tabblad voor moet worden geplaatst. Dit argument is optioneel, standaard wordt het tabblad achteraan geplaatst.

Voorbeeld:

Dit voorbeeld verplaatst het tabblad "SheetX" naar de plek voor tabblad "SheetY":

In BASIC

  oDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 
In Python

  myDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 

Offset

Retourneert een nieuw bereik (als een tekenreeks) offset bij een bepaald aantal rijen en kolommen van een gegeven bereik.

Deze methode is gelijkwaardig aan de Calc-functie Offset.

Syntaxis:

svc.Offset(reference: str, rows: int = 0, columns: int = 0, [height: int], [width: int]): str

Parameters:

reference: Het bereik, als een tekenreeks, dat de methode zal gebruiken als referentie voor het uitvoeren van de instructie offset.

rows: Het aantal rijen waar het initiƫle bereik is offset naar boven (negatieve waarde) of naar beneden (positieve waarde). Gebruik 0 (standaard) om in dezelfde rij te blijven.

columns: Het aantal kolommen waar het initiƫle bereik is offset naar links (negatieve waarde) of naar rechts (positieve waarde). Gebruik 0 (standaard) om in dezelfde kolom te blijven.

height: De verticale hoogte voor een gebied dat begint op de positie van het nieuwe bereik. Laat dit argument weg als er geen verticale aanpassing nodig is.

width: De horizontale breedte voor een gebied dat begint op de positie van het nieuwe bereik. Laat dit argument weg als er geen horizontale aanpassing nodig is.

Argumenten rows en columns moeten niet betekenen dat de startrij of startkolom kleiner wordt dan 1.

Argumenten height en width moeten niet betekenen dat het aantal kolommen of rijen lager wordt dan 1.

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.Offset("A1", 2, 2)
  'SheetX.$C$3 (A1 twee rijen naar rechts en twee kolommen naar beneden verplaatst)
  oDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
  'SheetX.$C$3:$H$7 (A1 offset van 2 rijen en kolommen en met een breedte van 5 rijen en 5 kolommen)
 
In Python

  myDoc.Offset("A1", 2, 2)
  myDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
 

OpenRangeSelector

Opent een 'non-modal' dialoogvenster dat gebruikt kan worden om een bereik in het document te selecteren, het retourneert een tekenreeks met het geselecteerde bereik.

note

Deze methode opent hetzelfde dialoogvenster dat gebruikt wordt door LibreOffice wanneer de knop Verkleinen wordt ingedrukt. Het dialoogvenster Extra - Doel zoeken heeft bijvoorbeeld die knop rechts naast het veld Formulecel.


Deze methode wijzigt de huidige selectie niet.

Syntaxis:

svc.OpenRangeSelector(opt title: str, opt selection: str, singlecell: bool = False, closeafterselect: bool = True): str

Parameters:

title: De titel van het dialoogvenster, als een tekenreeks.

selection: Een optioneel bereik dat al is geselecteerd bij het tonen van het dialoogvenster.

singlecell: Bij True (standaard) is alleen selectie van Ć©Ć©n cel toegestaan.Bij False is selectie van een bereik toegestaan.

closeafterselect: Bij True (standaard) wordt het dialoogvenster direct gesloten nadat de selectie is gemaakt. Bij False kan de gebruiker de selectie een aantal keer heroverwegen en na selectie zelf het dialoogvenster sluiten.

Voorbeeld:

In BASIC

  Dim sRange as String
  sRange = oDoc.OpenRangeSelector(Title := "Select a range")
 
In Python

  sRange = myDoc.OpenRangeSelector(title = "Select a range")
 

Printf

Retourneert de invoertekenreeks na het vervangen van de tokens door de waarden in een aangegeven bereik.

Deze methode wijzigt de huidige selectie niet.

tip

Deze methode kan gebruikt worden om snel een specifiek delen van een bereiknaam te bepalen, zoals de bladnaam, of de eerste kolom en rij en die gebruiken om een nieuw bereik samen te stellen.


Syntaxis:

svc.Printf(inputstr: str, range: str, tokencharacter: str = "%"): str

Parameters:

inputstr: De tekenreeks met de tokens die vervangen zullen worden door de overeenkomende waarden in het bereik.

range: Een BereikNaam waar de waarden uit worden gehaald. Als het een bladnaam bevat, dan moet dat blad bestaan.

tokencharacter: Teken dat gebruikt wordt om aan te geven dat het een token is. Standaard is dat het teken "%". De volgende tokens worden geaccepteerd:

Voorbeeld:

In BASIC

In dit voorbeeld wordt elk element in de BereikNaam gedefinieerd in sRange opgehaald, en gebruikt om een bericht op te stellen.


  Dim sRange as String, sInputStr as String
  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S" & Chr(10) & _
        "First row: %R1" & Chr(10) & _
        "First column %C1" & Chr(10) & _
        "Last row %R2" & Chr(10) & _
        "Last column %C2"
  MsgBox oDoc.Printf(sInputStr, sRange)
 

De methode Printf kan samen met SetFormula worden gebruikt om formules over meerdere cellen aan te maken. Stel, er is een tabel met numerieke waarden in het bereik "A1:E10" waarvoor formules moeten worden gemaakt om de waarden per rij op te tellen en het resultaat te plaatsen in de cellen "F1:F10":


  Dim sFormula as String, sRange as String
  sRange = "A1:E10"
  ' Let op het gebruik van het teken "$"
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  oDoc.SetFormula("F1:F10", oDoc.Printf(sFormula, sRange))
 
In Python

  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S\n" \
        "First row: %R1\n" \
        "First column %C1\n" \
        "Last row %R2\n" \
        "Last column %C2"
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.Printf(sInputStr, sRange))
 

  sRange = "A1:E10
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  myDoc.SetFormula("F1:F10", myDoc.Printf(sFormula, sRange))
 

PrintOut

Deze methode stuurt de inhoud van het aangegeven blad door naar de standaardprinter of de printer die is aangegeven met de methode SetPrinter van de service Document.

Retourneert True als het blad is afgedrukt.

Syntaxis:

svc.PrintOut(opt sheetname: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Parameters:

sheetname: Het blad dat afgedrukt moet worden, standaard het actieve blad.

pages: De af te drukken pagina's als een tekenreeks. Voorbeeld: "1-4;10;15-18". Standaard is alle pagina's.

copies: Het aantal afdrukken. Standaard is 1.

Voorbeeld:

In BASIC

  If oDoc.PrintOut("SheetX", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
In Python

  if doc.PrintOut('SheetX', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveDuplicates

Verwijdert dubbele rijen uit een opgegeven bereik. De vergelijking om te bepalen of een bepaalde rij een duplicaat is, wordt gedaan op basis van een subset van kolommen in het bereik.

Deze methode retourneert een tekenreeks die het resulterende bereik bevat.

note

Het verwijderen van dubbele rijen wordt gedaan vanaf de eerste rij in het bereik naar beneden, wat betekent dat als twee of meer rijen duplicaten zijn, alleen de eerste behouden blijft.


Syntaxis:

svc.RemoveDuplicates(range: str, opt columns: int[0..*], header: bool = False, casesensitive: bool = False, mode: str = "COMPACT"): str

Parameters:

range: Het bereik waaruit duplicaten worden verwijderd, als tekenreeks.

columns: Een matrix met kolomnummers die aangeven welke kolommen worden beschouwd om te bepalen of een rij een duplicaat is of niet. Als dit argument leeg wordt gelaten, wordt alleen de eerste kolom gebruikt. Items in deze matrix moeten zich in het interval tussen 1 en de bereikbreedte bevinden.

header: Specificeert of de eerste rij een veldnamenrij is (Standaard= False).

casesensitive: Geeft aan of tekenreeksvergelijkingen hoofdlettergevoelig zijn (Standaard= False).

mode: Specificeert wat er moet gebeuren met dubbele rijen. Als mode = "CLEAR" dan worden duplicaten gewoon verwijderd van het blad en blijven de cellen leeg. Als mode = "COMPACT" dan worden duplicaten verwijderd en worden lege rijen gecomprimeerd(Standaard = "COMPACT").

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verwijdert dubbele rijen waarvan waarden in kolom A dubbel zijn
  ' Merk op dat alle optionele argumenten hun standaardwaarde gebruiken
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  ' Verwijdert dubbele rijen, ermee rekening houdend dat de eerste rij kopteksten bevat
  ' Kolommen A en B worden gebruikt om te bepalen of een rij een duplicaat is
  ' Cellen met dubbele waarden worden leeg gelaten
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns := Array(1, 2), header := True, mode := "CLEAR")
 
In Python

  myDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  myDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns = (1, 2), header = True, mode = "CLEAR")
 

RemoveSheet

Verwijdert een bestaand blad uit het document.

Syntaxis:

svc.RemoveSheet(sheetname: str): bool

Parameters:

sheetname: De naam van het te verwijderen blad.

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.RemoveSheet("SheetY")
 
In Python

  myDoc.RemoveSheet("SheetY")
 

RenameSheet

Wijzigt de naam van een gegeven blad en retourneert True als de naamswijziging lukt.

Syntaxis:

svc.RenameSheet(sheetname: str, newname: str): bool

Parameters:

sheetname: De naam van het blad dat een andere naam moet krijgen.

newname: De nieuwe naam van het blad. Er mag geen blad zijn met die naam.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt de naam het actieve blad gewijzigd in "SheetY":

In BASIC

  oDoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 
In Python

  mydoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 

SetArray

Slaat de gegeven waarde op vanaf een gespecificeerde doelcel. Het bijgewerkte gebied breidt zichzelf uit vanuit de doelcel of vanuit de linkerbovenhoek van het opgegeven bereik om plaats te bieden aan de grootte van het invoerargument value. Vectoren worden altijd verticaal uitgevouwen.

De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde gebied weergeeft als een celbereik.

Syntaxis:

svc.SetArray(targetcell: str, value: any): str

Parameters:

targetcell: De cel of een bereik als een tekenreeks van waaruit de opgegeven waarde moet worden opgeslagen.

value: Een scalair, een vector of een matrix (in Python, een- of tweedimensionale lijsten en tupels) met de nieuwe waarden die moeten worden opgeslagen vanuit de doelcel of vanuit de linkerbovenhoek van het bereik als targetcell is een bereik. De nieuwe waarden moeten strings, numerieke waarden of datums zijn. Andere typen zorgen ervoor dat de bijbehorende cellen worden geleegd.

Voorbeeld:

In BASIC

Het volgende voorbeeld gebruikt de ingebouwde functie DimArray om een matrix te maken en deze vervolgens op te slaan in cel "A1":


  Dim arrData as Variant
  arrData = DimArray(2, 1)
  arrData(0, 0) = 1 : arrData(1, 0) = 2 : arrData(2, 0) = 3
  arrData(0, 1) = "One" : arrData(1, 1) = "Two" : arrData(2, 1) = "Three"
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

In dit voorbeeld wordt de methode RangeInit van de ScriptForge Array-service gebruikt om een matrix te maken met waarden die vervolgens opgeslagen vanaf cel "A1" en naar beneden.


  'Vul 1e kolom met waarden van 1 tot 1000
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", SF_Array.RangeInit(1, 1000))
 
In Python

  arrData = ((1, "One"), (2, "Two"), (3, "Three"))
  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", tuple(i + 1 for i in range(1000)))
 
tip

Gebruik SetArray om de volledige inhoud van een matrix in een blad te dumpen. Gebruik SetValue om de inhoud van een matrix alleen binnen de grenzen van het beoogde celbereik te dumpen.


SetCellStyle

Past de opgegeven celstijl toe op het opgegeven doelbereik. Het volledige assortiment wordt bijgewerkt en de rest van het blad blijft onaangeroerd. Als de celstijl niet bestaat, wordt er een fout gegenereerd.

De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde gebied weergeeft als een celbereik.

Syntaxis:

svc.SetCellStyle(targetrange: str, style: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str): str

Parameters:

targetrange: Het bereik waarop de stijl wordt toegepast, als een tekenreeks.

style: De naam van de celstijl die moet worden toegepast.

filterformula: Een Calc-formule die op het opgegeven bereik wordt toegepast om te bepalen welke cellen worden beĆÆnvloed. De opgegeven formule moet True of False retourneren. Als dit argument niet wordt opgegeven, worden alle cellen in het bereik beĆÆnvloed.

filterscope: Bepaalt hoe filterformule wordt uitgebreid naar het gegeven bereik. Dit argument is verplicht als er een filterformule is opgegeven. De volgende waarden worden geaccepteerd:

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  oDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
In Python

  myDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  myDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
tip

Raadpleeg de ClearAll-documentatie voor voorbeelden van het gebruik van de argumenten filterformule en filterscope.


SetFormula

Voegt de gegeven (matrix van) formule(s) in het opgegeven bereik in. De grootte van het gewijzigde gebied is gelijk aan de grootte van het bereik.

De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde gebied weergeeft als een celbereik.

Syntaxis:

svc.SetFormula(targetrange: str, formula: any): str

Parameters:

targetrange: Het bereik om de formules in te voegen, als een tekenreeks.

formula: Een tekenreeks, een vector of een matrix van tekenreeksen met de nieuwe formules voor elke cel in het doelbereik.

Het volledige bereik wordt bijgewerkt en de rest van het blad blijft ongewijzigd.

Als de gegeven formule een tekenreeks is, wordt de unieke formule over het hele bereik geplakt met aanpassing van de relatieve referenties.

Als de grootte van formula kleiner is dan de grootte van targetrange, worden de resterende cellen geleegd.

Als de grootte van formula groter is dan de grootte van targetrange, dan worden de formules slechts gedeeltelijk gekopieerd totdat het de grootte van targetrange vult.

Vectoren worden altijd verticaal uitgevouwen, behalve als targetrange een hoogte heeft van exact 1 rij.

note

Calc-functies die in het argument formule worden gebruikt, moeten worden uitgedrukt met hun Engelse naam. Bezoek de Wiki-pagina Lijst met Calc-functies voor een volledige lijst met Calc-functies in het Engels.


Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  'Horizontale vector, gedeeltelijk leeg
  oDoc.SetFormula("A1:F1", Array("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  'D2 bevat de formule "=H2"
  oDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 
In Python

  myDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  myDoc.SetFormula("A1:F1", ("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  myDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 

SetValue

Slaat de gegeven waarde op in het opgegeven bereik. De grootte van het gewijzigde gebied is gelijk aan de grootte van het doelbereik.

De methode retourneert een tekenreeks die het gewijzigde gebied weergeeft als een celbereik.

Syntaxis:

svc.SetValue(targetrange: str, value: any): str

Parameters:

targetrange: Het bereik waar de gegeven waarde moet worden opgeslagen, als een tekenreeks.

value: Een scalair, een vector of een matrix met de nieuwe waarden voor elke cel van het bereik. De nieuwe waarden moeten tekenreeksen, numerieke waarden of datums zijn. Andere typen zorgen ervoor dat de bijbehorende cellen worden geleegd.

Het volledige assortiment wordt bijgewerkt en de rest van het blad blijft ongewijzigd. Als de grootte van value kleiner is dan de grootte van targetrange, worden de resterende cellen geleegd.

Als de grootte van value groter is dan de grootte van targetrange, dan wordt value slechts gedeeltelijk gekopieerd totdat het de grootte van targetrange vult.

Vectoren worden verticaal uitgevouwen, behalve als targetrange een hoogte heeft van exact 1 rij.

Voorbeeld:

In BASIC

  oDoc.SetValue("A1", 2)
  'De matrix Value-array is kleiner dan de TargetRange (resterende cellen worden leeggemaakt)
  oDoc.SetValue("A1:F1", Array(1, 2, 3))
  'Below the Value en TargetRange hebben dezelfde grootte
  oDoc.SetValue("A1:D2", SF_Array.AppendRow(Array(1, 2, 3, 4), Array(5, 6, 7, 8)))
 

Als u een enkele rij met waarden wilt vullen, kunt u de functie Offset gebruiken. Houd er in het onderstaande voorbeeld rekening mee dat arrData een eendimensionale matrix is:


  Dim firstCell As String : firstCell = "A1"
  Dim lenArray As Integer : lenArray = UBound(arrData) - LBound(arrData) + 1
  Dim newRange As String : newRange = oDoc.Offset(firstCell, width = lenArray)
  oDoc.SetValue(newRange, arrData)
 
In Python

  myDoc.SetValue("A1", 2)
  myDoc.SetValue("A1:F1", (1, 2, 3))
  myDoc.SetValue("A1:D2", ((1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8)))
 

  firstCell = "A1"
  newRange = doc.Offset(firstCell, width = len(arrData))
  doc.SetValue(newRange, arrData)
 

ShiftDown

Verplaatst een bepaald cellenbereik naar beneden door lege rijen in te voegen. De huidige selectie wordt niet beĆÆnvloed.

Afhankelijk van de waarde van het argument wholerow kunnen de ingevoegde rijen de breedte van het opgegeven bereik beslaan of alle kolommen in de rij beslaan.

Deze methode retourneert een tekenreeks die de nieuwe locatie van het initiƫle bereik vertegenwoordigt.

note

Als het verschoven bereik de bladranden overschrijdt, gebeurt er niets.


Syntaxis:

svc.ShiftDown(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Parameters:

range: Het bereik waarboven rijen worden ingevoegd, als een tekenreeks.

wholerowj: indien ingesteld op False (standaard), dan is de breedte van de ingevoegde rijen hetzelfde als de breedte van het opgegeven range. Anders beslaat de ingevoegde rij alle kolommen in het blad.

rows: Het aantal in te voegen rijen. De standaardwaarde is de hoogte van het oorspronkelijke range. Het aantal rijen moet een positief getal zijn.

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verplaatst het bereik "A3:D3" Ć©Ć©n rij omlaag; beĆÆnvloedt alleen de kolommen A tot D
  oDoc.ShiftDown("A3:D3")
  ' De ingevoegde rij beslaat alle kolommen in het blad
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", WholeRow := True)
  ' Verplaatst het bereik "A3:D3" vijf rijen naar beneden
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", Rows := 5)
  ' Verplaatst het bereik "A3:D10" twee rijen naar beneden en toont de nieuwe locatie van het oorspronkelijke bereik
  Dim sNewRange as String
  sNewRange = oDoc.ShiftDown("A3:D10", Rows := 2)
  MsgBox sNewRange  ' $Sheet1.$A$5:$D$12
 
In Python

  myDoc.ShiftDown("A3:D3")
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", wholerow = True)
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", rows = 5)
  sNewRange = myDoc.ShiftDown("A3:D10", rows = 2)
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(sNewRange)
 

ShiftLeft

Verwijdert de meest linkse kolommen van een bepaald bereik en verplaatst naar links alle cellen rechts van het betreffende bereik. De huidige selectie wordt niet beĆÆnvloed.

Afhankelijk van de waarde van het argument wholecolumn kunnen de verwijderde kolommen de hoogte van het opgegeven bereik beslaan of alle rijen in de kolom beslaan.

Deze methode retourneert een tekenreeks die de locatie van het resterende deel van het initiƫle bereik vertegenwoordigt. Als alle cellen in het oorspronkelijke bereik zijn verwijderd, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

Syntaxis:

svc.ShiftLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Parameters:

range: Het bereik waaruit cellen worden verwijderd, als een tekenreeks.

wholecolumn: Indien ingesteld op False (standaard), dan is de hoogte van de verwijderde kolommen hetzelfde als de hoogte van het opgegeven range. Anders beslaan de verwijderde kolommen alle rijen in het blad.

columns: Het aantal kolommen dat moet worden verwijderd uit het opgegeven range. De standaardwaarde is de breedte van het oorspronkelijke range, wat ook de maximale waarde van dit argument is.

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verwijdert het bereik "B3:B6"; verplaatst alle resterende cellen naar rechts
  oDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  ' Verwijdert de eerste kolom in het bereik "A3:D6"
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns := 1)
  ' De verwijderde kolommen (A tot D) beslaan alle rijen in het blad
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn := True)
 
In Python

  myDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns = 1)
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn = True)
 

ShiftUp

Verwijdert de bovenste rijen van een bepaald bereik en verplaatst alle cellen onder het betreffende bereik naar boven. De huidige selectie wordt niet beĆÆnvloed.

Afhankelijk van de waarde van het argument wholerow kunnen de verwijderde rijen de breedte van het opgegeven bereik beslaan of alle kolommen in de rij beslaan.

Deze methode retourneert een tekenreeks die de locatie van het resterende deel van het initiƫle bereik vertegenwoordigt. Als alle cellen in het oorspronkelijke bereik zijn verwijderd, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

Syntaxis:

svc.ShiftUp(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Parameters:

range: Het bereik waaruit cellen worden verwijderd, als een tekenreeks.

wholerow: Indien ingesteld op False (standaard), dan is de breedte van de verwijderde rijen hetzelfde als de breedte van het opgegeven range. Anders beslaat de verwijderde rij alle kolommen in het blad.

rows: Het aantal rijen dat moet worden verwijderd uit het opgegeven range. De standaardwaarde is de hoogte van het oorspronkelijke range, wat ook de maximale waarde van dit argument is.

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verwijdert het bereik "A3:D3"; verplaatst alle cellen eronder een rij omhoog
  oDoc.ShiftUp("A3:D3")
  ' Verwijdert de eerste rij in het bereik "A3:D6"
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", Rows := 1)
  ' De verwijderde rijen beslaan alle kolommen in het blad
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", WholeRow := True)
 
In Python

  myDoc.ShiftUp("A3:D3")
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", rows = 1)
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", wholerow = True)
 

ShiftRight

Verplaatst een bepaald celbereik naar rechts door lege kolommen in te voegen. De huidige selectie wordt niet beĆÆnvloed.

Afhankelijk van de waarde van het argument wholecolumn kunnen de ingevoegde kolommen de hoogte van het opgegeven bereik beslaan of alle rijen in de kolom beslaan.

Deze methode retourneert een tekenreeks die de nieuwe locatie van het initiƫle bereik vertegenwoordigt.

note

Als het verschoven bereik de bladranden overschrijdt, gebeurt er niets.


Syntaxis:

svc.ShiftRight(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Parameters:

range: Het bereik met lege kolommen aan de linkerkant, als een tekenreeks.

wholecolumn: Indien ingesteld op False (standaard), dan is de hoogte van de ingevoegde kolommen hetzelfde als de hoogte van het opgegeven range. Anders zullen de ingevoegde kolommen alle rijen in het blad omspannen.

columns: Het aantal kolommen dat moet worden ingevoegd. De standaardwaarde is de breedte van de oorspronkelijke range.

Voorbeeld:

In BASIC

  ' Verplaatst het bereik "A3:A6" Ć©Ć©n kolom naar rechts; beĆÆnvloedt alleen rijen 3 tot 6
  oDoc.ShiftRight("A3:A6")
  ' Verplaatst het bereik "A3:A6" vijf kolommen naar rechts
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", Columns := 5)
  ' De ingevoegde kolom beslaat alle rijen in het blad
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", WholeColumn := True)
 
In Python

  myDoc.ShiftRight("A3:A6")
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", columns = 5)
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", wholecolumn = True)
 

SortRange

Sorteer het opgegeven bereik op een willekeurig aantal kolommen/rijen. De sorteervolgorde kan per kolom/rij verschillen. Als het aantal sorteersleutels > 3 is, wordt het bereik meerdere keren gesorteerd, in groepen van 3 sleutels, beginnend bij de laatste sleutel. Het retourneert een tekenreeks die het gewijzigde celbereik vertegenwoordigt. De omvang van het gewijzigde gebied wordt volledig bepaald door de omvang van het brongebied.

Syntaxis:

svc.SortRange(range: str, sortkeys: any, sortorder: any = "ASC", destinationcell: str = "", containsheader: bool = False, casesensitive: bool = False, sortcolumns: bool = False): str

Parameters:

range: Het bereik dat moet worden gesorteerd, als een tekenreeks.

sortkeys: Een scalair (indien 1 kolom/rij) of een matrix van kolom-/rijnummers vanaf 1.

sorteervolgorde: een scalair of een matrix van tekenreeksen die de waarden "ASC" (oplopend), "DESC" (aflopend) bevatten. Elk item is gekoppeld aan het overeenkomstige item in sorteersleutels. Als de sorteervolgorde-matrix korter is dan sorteersleutels, worden de overige sleutels in oplopende volgorde gesorteerd.

destinationcell: De doelcel van het gesorteerde celbereik, als een tekenreeks. Als een bereik is opgegeven, wordt alleen de cel linksboven in aanmerking genomen. Standaard wordt het bronbereik overschreven.

containsheader: Als dit True is, wordt de eerste rij/kolom niet gesorteerd.

casesensitive : Alleen voor het vergelijken van teksten. Standaardwaarde is False.

sortcolumns: Indien True, worden de kolommen van links naar rechts gesorteerd. Standaard = False: rijen worden van boven naar beneden gesorteerd.

Voorbeeld:

In BASIC

  'Sorteerbereik op basis van kolommen A (oplopend) en C (aflopend)
  oDoc.SortRange("A2:J200", Array(1, 3), Array("ASC", "DESC"), CaseSensitive := True)
 
In Python

  myDoc.SortRange("A2:J200", (1, 3), ("ASC", "DESC"), casesensitive = True)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-routines of variabelen die beginnen met een underscore "_" zijn voor intern gebruik. Gebruik deze niet in een Basic of Python-macro.


Help ons, alstublieft!