ScriptForge.Basic service

De service ScriptForge.Basic bevat een aantal LibreOffice Basic methoden die vanuit Python uitgevoerd kunnen worden. De methoden in de service Basic gebruiken dezelfde syntaxis en doen hetzelfde als de ingebouwde Basic-functies.

Typerend voorbeeld:


  bas.MsgBox('Toon deze tekst in een berichtvenster vanuit een Python-script')
 
warning

De service ScriptForge.Basic is alleen voor gebruik in Python-scripts.


Service aanroep

note

Voordat de service Basic gebruikt kan worden moet de methode CreateScriptService worden geĆÆmporteerd uit de module scriptforge:  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
 

Eigenschappen

Naam

AlleenLezen

Type

Beschrijving

MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL

Ja

Integer

Waarden: 0, 1, 5, 4, 3

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP

Ja

Integer

Waarden: 48, 64, 32, 16

MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3

Ja

Integer

Waarden: 2, 128, 256, 512

IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES

Ja

Integer

Waarden: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6
Een constante die aangeeft welke knop in de MsgBox is ingedrukt.

StarDesktop

Ja

UNO
-object

Retourneert het StarDesktop-object dat de toepassing LibreOffice vertegenwoordigt.

ThisComponent

Ja

UNO
-object

Als de huidige component verwijst naar een LibreOffice-document, retourneert deze methode het UNO-object dat het document vertegenwoordigt. Deze eigenschap retourneert Geen wanneer de huidige component niet overeenkomt met een document.

ThisDatabaseDocument

Ja

UNO
-object

Als het script wordt uitgevoerd vanuit een Base-document of een van de subcomponenten ervan, retourneert deze methode de hoofdcomponent van de Base-instantie. Anders retourneert deze eigenschap Geen.


De lijst met methoden in de service Basic

CDate
CDateFromUnoDateTime
CDateToUnoDateTime
ConvertFromUrl
ConvertToUrl
CreateUnoService
CreateUnoStruct
DateAdd

DateDiff
DatePart
DateValue
Format
GetDefaultContext
GetGuiType
GetPathSeparator
GetSystemTicks

GlobalScope.BasicLibraries
GlobalScope.DialogLibraries
InputBox
MsgBox
Now
RGB
Xray


CDate

Converteert een numerieke expressie of een tekenreeks naar een intern datetime.datetime Python-object.

note

Met deze methode kan de interne Basic-functie CDate worden gebruikt in Python-scripts.


Syntaxis:

svc.CDate(expression: any): obj

Parameters:

expression: een numerieke expressie of een tekenreeks die staat voor een datum.

Wanneer u een tekenreeksexpressie converteert, moeten de datum en tijd worden ingevoerd in een van de datumacceptatiepatronen die zijn gedefinieerd voor uw landinstelling (zie - Taalinstellingen - Talen) of in ISO datumformaat (momenteel wordt alleen het ISO-formaat met koppeltekens, bijvoorbeeld "31-12-2012" geaccepteerd). In numerieke uitdrukkingen vertegenwoordigen waarden links van de decimaal de datum, beginnend op 31 december 1899. Waarden rechts van de decimaal vertegenwoordigen de tijd.

Voorbeeld:


  d = bas.CDate(1000.25)
  bas.MsgBox(str(d)) # 1902-09-26 06:00:00
  bas.MsgBox(d.year) # 1902
 

CDateFromUnoDateTime

Converteert een UNO date/time veld naar een intern datetime.datetime Python-object.

Syntaxis:

svc.CDateFromUnoDateTime(unodate: uno): obj

Parameters:

unodate: Een UNO datum/tijd object van een van de volgende types: com.sun.star.util.DateTime, com.sun.star.util.Date of com.sun.star.util.Time

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een com.sun.star.util.DateTime object aangemaakt en daarna geconverteerd naar een datetime.datetime Python object.


  uno_date = bas.CreateUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
  uno_date.Year = 1983
  uno_date.Month = 2
  uno_date.Day = 23
  new_date = bas.CDateFromUnoDateTime(uno_date)
  bas.MsgBox(str(new_date)) # 1983-02-23 00:00:00
 

CDateToUnoDateTime

Converteert een representatie van een datum naar een com.sun.star.util.DateTime object.

Syntaxis:

svc.CDateToUnoDateTime(date: obj): uno

Parameters:

date: Een Python datum/tijd object van een van de volgende types: datetime.datetime, datetime.date, datetime.time, float (time.time) of time.struct_time.

Voorbeeld:


  from datetime import datetime
  current_datetime = datetime.now()
  uno_date = bas.CDateToUnoDateTime(current_datetime)
  bas.MsgBox(str(uno_date.Year) + "-" + str(uno_date.Month) + "-" + str(uno_date.Day))
 

ConvertFromUrl

Retourneert een bestandsnaam voor het als argument meegegeven bestand: url.

Syntaxis:

svc.ConvertFromUrl(url: str): str

Parameters:

url: Een bestand dat met de URL wordt aangegeven.

Geretourneerde waarde:

Een systeempad bestandsnaam.

Voorbeeld:


  filename = bas.ConvertFromUrl( "file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LibreOffice/News.txt")
  bas.MsgBox(filename)
 

ConvertToUrl

Retourneert een bestand: URL voor het gegeven systeempad.

Syntaxis:

svc.ConvertToUrl(systempath: str): str

Parameters:

systempath: Een systeembestandsnaam als een tekenreeks.

Geretourneerde waarde:

A file: URL als een tekenreeks.

Voorbeeld:


  url = bas.ConvertToUrl( 'C:\Program Files(x86)\LibreOffice\News.txt')
  bas.MsgBox(url)
 

CreateUnoService

Maakt een instantie van een UNO-service aan met de ProcessServiceManager.

Syntaxis:

svc.CreateUnoService(servicename: str): uno

Parameters:

servicename: Een volledige servicenaam zoals com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker of com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Voorbeeld:


  dsk = bas.CreateUnoService('com.sun.star.frame.Desktop')
 

CreateUnoStruct

Retourneert een exemplaar van een UNO-structuur van het opgegeven type.

Syntaxis:

svc.CreateUnoStruct(unostructure: str): uno

Parameters:

unostructure: Een volledig gekwalificeerde structuurnaam zoals com.sun.star.beans.Property of com.sun.star.util.DateTime.

Voorbeeld:


  date_struct = CreateUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
 

DateAdd

Voegt een datum of tijdsperiode een aantal keren toe aan een gegeven datum/tijd en retourneert de resulterende datum.

Syntaxis:

svc.DateAdd(interval: str, number: num, date: datetime): datetime

Parameters:

interval: Een tekst uit de onderstaande tabel die aangeeft wat het datum/tijd interval is.

interval (Tekst)

Uitleg

yyyy

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


number: Een numerieke expressie die aangeeft hoe vaak de waarde van het interval wordt opgeteld (positieve waarde) of afgetrokken (negatieve waarde).

date: Een datetime.datetime waarde die het beginpunt aangeeft, de waarde van het interval wordt number keer aan deze datetime.datetime waarde toegevoegd.

Geretourneerde waarde:

Een datetime.datetime waarde.

Voorbeeld:


  dt = datetime.datetime(2004, 1, 31)
  dt = bas.DateAdd("m", 1, dt)
  print(dt)
 

DateDiff

Retourneert het aantal dagen of het aantal tijdsintervallen tussen twee opgegeven datums/tijden.

Syntaxis:

svc.DateDiff(interval: str, date1: datetime, date2: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parameters:

interval: Een tekenreeks expressie die het datuminterval aangeeft, zoals hierboven bij de methode DateAdd is beschreven.

date1, date2: De twee datetime.datetime waarden die vergeleken gaan worden.

eerstedagvandeweek: Een optionele parameter die de eerste dag van de week aangeeft.

eerstedagvandeweek waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Zondag (standaard)

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Donderdag

6

Vrijdag

7

Zaterdag


eersteweekvanhetjaar: Een optionele parameter die de eerste week van het jaar aangeeft.

eersteweekvanhetjaar waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Week 1 is de week waarin 1 januari valt (standaard)

2

Week 1 is de eerste week waarin vier of meer dagen van dat jaar vallen

3

Week 1 is de eerste week waarin alleen dagen van het nieuwe jaar vallen


Geretourneerde waarde:

Een getal.

Voorbeeld:


  date1 = datetime.datetime(2005,1, 1)
  date2 = datetime.datetime(2005,12,31)
  diffDays = bas.DateDiff('d', date1, date2)
  print(diffDays)
 

DatePart

De functie DatePart retourneert een aangegeven deel van een datum.

Syntaxis:

svc.DatePart(interval: str, date: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parameters:

interval: Een tekst die het datuminterval aangeeft, dit zoals hierboven bij de methode DateAdd is beschreven.

date: De datum waaruit het resultaat wordt berekend.

firstdayofweek, firstweekofyear: optionele parameters die de eerste dag van de week resp. jaar aangeven. dit zoals hierboven bij de methode DateDiff is beschreven.

Geretourneerde waarde:

Het gevraagde deel uit de gegeven datum/tijd.

Voorbeeld:


  print(bas.DatePart("ww", datetime.datetime(2005,12,31)
  print(bas.DatePart('q', datetime.datetime(1999,12,30)
 

DateValue

Bepaalt een datumwaarde uit een tekenreeks die een datum weergeeft.

Syntaxis:

svc.DateValue(date: str): datetime

Parameters:

date: een tekenreeks die de datum bevat die wordt geconverteerd naar een Date-object.

note

De tekenreeks die wordt doorgegeven aan DateValue moet worden uitgedrukt in een van de datumnotaties die zijn gedefinieerd door uw landinstelling (zie - Taalinstellingen - Talen) of gebruik de ISO datumformaat "jjjj-mm-dd" (jaar, maand en dag gescheiden door koppeltekens).


Geretourneerde waarde:

De berekende datum.

Voorbeeld:


  dt = bas.DateValue("23-02-2011")
  print(dt)
 

Format

Converteert een getal naar een tekenreeks en past het aan volgens de gespecificeerde opmaak.

Syntaxis:

svc.Format(expression: any, format = ''): str

Parameters:

expression: Numerieke expressie die u wilt omzetten naar een geformatteerde tekenreeks.

format: Tekenreeks die de formaatcode specificeert voor het getal. Indien format wordt weggelaten, dan werkt de functie Format function als de LibreOffice Basic functie Str().

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks.

Opmaakcodes

De codes die gebruikt kunnen worden voor het formatteren van een numerieke expressie zijn:

0: Indien de expression een cijfer bevat op de positie van de 0 in de format code, dan wordt het cijfer getoond en anders wordt er een nul getoond.

Als de expression minder cijfers bevat dan het aantal nullen in de format code, (aan beide zijden van de decimaal), dan worden nullen vooraan en achteraan getoond, Als de expression meer cijfers heeft voor de komma dan het aantal nullen in de format code, dan worden die extra cijfers onopgemaakt getoond.

Decimale plaatsen in de expression worden afgerond naar het aantal nullen na het decimale scheidingsteken in de format code.

#: Als de expression een cijfer bevat op de plaats van de # placeholder in de format code, dan wordt op die positie het cijfer getoond en anders niets.

Het symbool werkt als de 0, echter zonder dat de nullen vooraan en achteraan worden getoond als er meer # tekens in de format code voorkomen dan in de expression. Alleen relevante cijfers van de expression worden getoond.

.: Het decimaalteken bepaalt het aantal decimale posities aan de linker- en rechterkant van het decimale scheidingsteken.

Als de format code links van dit symbool alleen # placeholders bevat, dan staat er voor getallen kleiner dan 1 een decimaal scheidingsteken. Om in deze gevallen toch een nul voor het decimaal scheidingsteken te krijgen dient u als placeholder een 0 te gebruiken op de eerste plaats links van het decimaal scheidingsteken.

%: Vermenigvuldigt de expressionmet 100 en voegt het procentteken (%) toe waar de expression voorkomt in de format code.

E- E+ e- e+ : Als de format code minstens een placeholder voor een cijfer (0 or #) bevat rechts van het symbool E-, E+, e-, or e+, dan wordt de expression opgemaakt in de de wetenschappelijke ook wel de exponentiƫle notatie. De letter E of e komt te staan tussen het getal en de exponent. Het aantal placeholders voor cijfers rechts van het symbool bepaald het aantal cijfers in de exponent.

Als de exponent negatief is, wordt een minteken vlak voor een exponent met E-, E+, e-, e+ geplaatst. Als de exponent positief is wordt een plusteken alleen voor exponenten met E+ of e+ geplaatst.

Het scheidingsteken voor duizendtallen wordt getoond als in de format code het scheidingsteken wordt omgeven door placeholders voor cijfers (0 or #).

Het gebruik van de punt als scheidingsteken voor duizendtallen en decimalen is afhankelijk van de landinstellingen. Als u een getal direct in BASIC-broncode invoert, gebruik dan altijd een punt als decimaal scheidingsteken. Het feitelijke teken dat wordt weergegeven als decimaal scheidingsteken is afhankelijk van uw systeeminstellingen.

- + $ ( ) space: Een plus (+), minus (-), dollar ($), spatie of haakjes in de format code worden getoond als tekst.

Om andere tekens dan die hier opgesomd werden weer te geven, moet u het laten voorafgaan door een backslash (\), of het tussen aanhalingstekens plaatsen (" ").

\ : De backslash geeft aan dat het volgende teken in de format code dat teken zelf is en geen teken met een speciale betekenis voor de opmaak.

Tekens in de format code die een speciale betekenis hebben kunnen dus alleen als tekst worden getoond door er een backslash voor te zetten. De backslash wordt uiteraard niet getoond, om een backslash te tonen dient u een dubbele backslash (\\) in de de opmaakcode te zetten.

Tekens die moeten worden voorafgegaan door een backslash in de opmaakcode om te worden weergegeven als letterlijke tekens zijn de datum- en tijdopmaaktekens (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numerieke opmaaktekens (#, 0, %, E, e, komma, punt) en tekenreeksopmaaktekens (@, &, <, >, !).

U kunt ook een al gedefinieerde opmaak voor getallen gebruiken. Met uitzondering van de "Algemene getalopmaak" tonen al die opmaakcodes het getal als een getal met twee cijfers achter de komma.

Als u voorgedefinieerde opmaak gebruikt, moet de naam van de opmaak tussen aanhalingstekens staan.

Vooraf gedefinieerde opmaak

Getallen: Getallen worden getoond zoals ingevoerd.

Valuta: Er wordt een dollarteken vĆ³Ć³r het getal geplaatst en negatieve getallen worden tussen ronde haakjes gezet.

Vast: Tenminste Ć©Ć©n cijfer wordt getoond vĆ³Ć³r het decimale scheidingsteken.

Standaard: Toont getallen met een scheidingsteken voor duizendtallen.

Percent: Het getal wordt vermenigvuldigd met 100 en een procentteken wordt achter het getal geplaatst.

Wetenschappelijk: Toont getallen in wetenschappelijke opmaak (bijv., 1,00E+03 voor 1000).

Een format code kan in drie delen worden verdeeld met puntkomma's. Er dan dan een andere opmaak gegeven worden voor respectievelijk positieve waarde, negatieve waarden en de waarde nul. Als er maar een deel wordt ingevuld in de format code, dan is dat van toepassing op alle getallen.

U kunt de landinstelling instellen die wordt gebruikt voor het beheren van de opmaak van getallen, datums en valuta's in LibreOffice Basic in - Taalinstellingen - Talen. In basisformaatcodes wordt de decimale punt (.) altijd gebruikt als plaatsaanduider voor het decimaalscheidingsteken dat in uw taalinstelling is gedefinieerd en wordt vervangen door het overeenkomstige teken.

Hetzelfde geldt voor de landinstellingen voor datum-, tijd- en valuta-opmaak. De BASIC-notatiecode wordt geĆÆnterpreteerd en weergegeven volgens uw landinstelling.

Voorbeeld:


  txt = bas.Format(6328.2, '##.##0.00')
  print(txt)
 

GetDefaultContext

Retourneert de standaardcontext van de processervicefactory, indien aanwezig, anders retourneert een null-referentie.

GetDefaultContext is een alternatief voor de methode getComponentContext die via de globale variabele XSCRIPTCONTEXT of van de module uno.py beschikbaar is.

Syntaxis:

svc.GetDefaultContext(): uno

Geretourneerde waarde:

De standaard component context wordt gebruikt als de services via XMultiServiceFactory worden aangemaakt. Lees het hoofdstuk Professional UNO in de Developer's Guide op api.libreoffice.org voor meer informatie.

Voorbeeld:


  ctx = bas.GetDefaultContext()
 

GetGuiType

Retourneert een numerieke waarde die de grafische gebruikersinterface aangeeft. Deze functie is alleen bedoeld voor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies.

Refereer aan de methode system van de Python-module platform om het besturingssysteem te bepalen.

Syntaxis:

svc.GetGuiType(): int

Voorbeeld:


  n = bas.GetGuiType()
 

GetPathSeparator

Retourneert het besturingssysteemafhankelijke mapscheidingsteken dat wordt gebruikt om bestandspaden op te geven.

Gebruik os.pathsep van de Python-module os om het pad scheidingsteken te bepalen.

Syntaxis:

svc.GetPathSeparator(): str

Voorbeeld:


  sep = bas.GetPathSeparator()
 

GetSystemTicks

Retourneert het aantal systeemticks dat door het besturingssysteem wordt geleverd. U kunt deze functie gebruiken om bepaalde processen te optimaliseren. Gebruik deze methode om de tijd in milliseconden te schatten:

Syntaxis:

svc.GetSystemTicks(): int

Voorbeeld:


  ticks_ini = bas.GetSystemTicks()
  time.sleep(1)
  ticks_end = bas.GetSystemTicks()
  bas.MsgBox("{} - {} = {}".format(ticks_end, ticks_ini,ticks_end - ticks_ini))
 

GlobalScope.BasicLibraries

Retourneert het UNO-object dat alle gedeelde Basic bibliotheken en modules bevat.

De methode is in Python de equivalent van GlobalScope.BasicLibraries in Basic.

Syntaxis:

svc.GlobalScope.BasicLibraries(): uno

Geretourneerde waarde:

com.sun.star.script.XLibraryContainer

Voorbeeld:

In het volgende voorbeeld wordt de Gimmicks Basic-bibliotheek geladen als deze nog niet is geladen.


  libs = bas.GlobalScope.BasicLibraries()
  if not libs.isLibraryLoaded("Gimmicks"):
    libs.loadLibrary("Gimmicks")
 

GlobalScope.DialogLibraries

Retourneert het UNO-object dat alle gedeelde dialoogbibliotheken bevat.

Deze methode is in Python de equivalent van GlobalScope.DialogLibraries in Basic.

Syntaxis:

svc.GlobalScope.DialogLibraries(): uno

Geretourneerde waarde:

com.sun.star.comp.sfx2.DialogLibraryContainer

Voorbeeld:

Het volgende voorbeeld toont een berichtvenster met de namen van alle beschikbare dialoogbibliotheken.


  dlg_libs = bas.GlobalScope.DialogLibraries()
  lib_names = dlg_libs.getElementNames()
  bas.MsgBox("\n".join(lib_names))
 

InputBox

Syntaxis:

svc.InputBox(prompt: str, [title: str], [default: str], [xpostwips: int, ypostwips: int]): str

Parameters:

prompt:Tekst die wordt getoond als het bericht in het dialoogvenster.

titel: Tekst die getoond wordt in de titelbalk van het dialoogvenster.

standaardwaarde: Tekst die in het tekstvak wordt getoond als er geen invoer wordt ingevuld.

xpostwips: Getal die de horizontale positie aangeeft van de dialoog. De positie is een absolute coƶrdinaat en staat los van het venster van LibreOffice.

ypostwips: Getal die de verticale positie aangeeft van de dialoog. De positie is een absolute coƶrdinaat en staat los van het venster van LibreOffice.

Als xpostwips en ypostwips worden weggelaten, dan wordt de dialoog op het scherm gecentreerd. De positie wordt gespecificeerd in twips.

Geretourneerde waarde:

String

Voorbeeld:


  txt = s.InputBox('Vul a.u.b. een korte zin in:', "Beste gebruiker")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Bevestiging van de korte zin")
 
note

Een uitgebreide beschrijving staat op de wiki: Input/Output to Screen with Python.


MsgBox

Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een optionele waarde.
MB_xx-constanten helpen bij het specificeren van het dialoogtype, het aantal en het type knoppen dat moet worden weergegeven, plus het pictogramtype. Door hun respectieve waarden toe te voegen, vormen ze bitpatronen, die het uiterlijk van het dialoogvenster MsgBox bepalen.

Syntaxis:

bas.MsgBox(prompt: str, [buttons: int], [title: str])[: int]

Parameters:

prompt: De tekst die wordt getoond in het dialoogvenster. Een regeleinde kan worden toegevoegd met Chr$(13).

title: tekenreeks die wordt weergegeven in de titelbalk van het dialoogvenster. Indien weggelaten, wordt daar de naam van de toepassing weergegeven.

buttons: Een geheel getal die het dialoogtype aangeeft, als ook het aantal en type van de te tonen knoppen en het pictogram-type. buttons staat voor een combinatie van patronen van bits, daar mee wordt bedoeld, een combinatie van elementen kan worden gedefinieerd bij optellen van de respectievelijke waarden:

Geretourneerde waarde:

Een optioneel geheel getal zoals beschreven in bovenstaande IDxx-eigenschappen.

Voorbeeld:


  txt = s.InputBox('Vul a.u.b. een korte zin in:', "Beste gebruiker")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Bevestiging van de korte zin")
 
note

Een uitgebreide beschrijving staat op de wiki: Input/Output to Screen with Python.


Now

Retourneert de huidige systeemdatum en -tijd als een datetime.datetime native Python-object.

Syntaxis:

svc.Now(): datetime

Voorbeeld:


  bas.MsgBox(bas.Now(), bas.MB_OK, "Now")
 

RGB

Retourneert een gehele kleurwaarde die bestaat uit rode, groene en blauwe componenten.

Syntaxis:

svc.RGB(red:int, green: int, blue: int): int

Parameters:

rood: Een getal dat de rode component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

groen: Een getal dat de groene component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

blauw: Een getal dat de blauwe component (0-255) aangeeft van de samengestelde kleur.

Het resultaat heeft een Long waarde en wordt als volgt berekend:
RoodƗ65536 + GroenƗ256 + Blauw.

warning

In de VBA-compatibiliteit-mode (Option VBASupport 1) wordt de Long waarde berekend als volgt
Rood + Groen Ɨ 256 + Blauw x 65536
Bekijk de Functie RGB [VBA]


tip

De dialoog kleurkiezer helpt het bepalen van de rode, groene en blauwe componenten van een samengestelde kleur. De dialoog wordt gebruikt bij het wijzigen van de kleurtekst en het kiezen van een eigen kleur.


Geretourneerde waarde:

Integer

Voorbeeld:


  YELLOW = bas.RGB(255,255,0)
 

Xray

Uno-objecten of variabelen onderzoeken.

Syntaxis:

svc.Xray(obj: any)

Parameters:

obj: Een variabele of UNO-object.

Voorbeeld:


  bas.Xray(bas.StarDesktop)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-routines of variabelen die beginnen met een underscore "_" zijn voor intern gebruik. Gebruik deze niet in een Basic of Python-macro.


Help ons, alstublieft!