Sessie-informatie ophalen

De berekening van het LibreOffice gebruikersprofiel en het pad voor de gedeelde module systeembestanden kan worden gedaan met Python of met BASIC. De locatie van scrips van BeanShell, Java, JavaScript en Python kan worden bepaald uit deze informatie.

Voorbeelden:

Met Python-shell.

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # static methode

>>> print(Session().UserName) # object-eigenschap

>>> input(Session().UserProfile) # object-eigenschap

Vanuit het menu Extra – Macro's - Macro uitvoeren....


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # static methode
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # static methode
      s = Session() # aanmaken sessie
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hello') # object-eigenschap
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # object-eigenschap
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # publieke macro's
  

Met LibreOffice BASIC.


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Locatie gedeelde scripts:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Hallo"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Met gebruik van COM/OLE en Visual Basic Scripting.


    ' De service-manager is altijd het toegangspunt
    ' Als er nog geen office loopt dan wordt er een gestart
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' service PathSubstitution service toont benodigde informatie
    ' <UserProfile|Share>/Scripts/python locaties
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Python sessie-klasse:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternatieve naam voor de variabele '$(username)'
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

Anders dan bij BASIC wordt de normalisatie van de padnaam gedaan binnen de Python sessie-klasse.


LibreOffice BASIC sessie-klasse:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Privé lid
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Constructeur
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Vernietiger
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Accountnaam gebruiker
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Systeempad gebruikersprofiel
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Systeempad gebruikersscripts
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Systeempad Python-scripts
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Help ons, alstublieft!