Listeners aanmaken

Een gebeurtenis die door een dialoog, document, formulier of een afbeelding optreedt kan aan een macro worden gekoppeld, dit wordt event-driven programmeren genoemd. Men maakt dan meestal een relatie tussen een gebeurtenis en een macro aan via het tabblad Gebeurtenissen in het menu Extra – Aanpassen en het paneel Dialoog-editor in Extra - Macro's – Dialoogvensters beheren... menu.

Met UNO-listeners kan men invoer via toetsenbord, muisbewegingen en andere vormen van invoer door de gebruiker controleren. Een listener is een dynamische programma en een alternatief voor een koppeling aan een macro. U kunt zoveel UNO-listeners aanmaken als u gebeurtenissen hebt die u wilt afvangen. Een enkele listener kan ook meerdere invoeracties van gebruikers afvangen.

Een listener voor het afhandelen van gebeurtenissen aanmaken

Listeners worden gekoppeld aan controles in dialogen, documenten of formuliergebeurtenissen. Listeners worden ook gebruikt voor het aanmaken van runtime dialogen en bij het dynamisch toevoegen van controles aan een dialoog.

In dit voorbeeld wordt een listener aangemaakt voor het controleren van een knop Button in een dialoog Dialog1 in de Standaard bibliotheek.

Met Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python listens..'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("De gebruiker heeft de dialoog bevestigd.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("De gebruiker heeft de dialoog geannuleerd.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Een dialoog aanmaken vanaf de locatie """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Afvangen en tellen aantal klikken op een knop """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # verplichte routine
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py in map {installation}/program/ bevat voorbeelden van listeners naar knoppen.

Met LibreOffice BASIC


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "BASIC luistert.."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "De gebruiker heeft de dialoog bevestigd.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "De gebruiker heeft de dialoog geannuleerd.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Afvangen en tellen aantal klikken op een knop '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' hier komt uw code
     End Sub ' awt_disposing
   

Andere Listeners

Listeners worden meestal gecodeerd bij het openen van een dialoog. De aanpak kan verschillen, er zijn handlers voor gebeurtenissen in een dialoog mogelijk maar het monitoren van gebeurtenissen in een document of formulier.

Help ons, alstublieft!