Documentgebeurtenissen monitoren

Het monitoren van documentgebeurtenissen kan nuttig zijn in de volgende situaties:

Naast het koppelen van macro's aan gebeurtenissen, kan men gebeurtenissen volgen die optreden in LibreOffice documenten. Application Programming Interface (API) broadcasters verzorgen het aanroepen van de scripts bij gebeurtenissen. Anders dan listeners waarbij alle ondersteunde methoden moeten zijn gedefinieerd, ook al worden ze niet gebruikt, zijn er hier maar twee methoden verplicht naast de hooked scripts voor gebeurtenissen.

Documentgebeurtenissen monitoren

Monitoring wordt hier uitgelegd voor de de programmeertalen Basic en Python met gebruik van objectgeoriƫnteerd programmeren. Het toekennen van het script OnLoad aan de gebeurtenis Open Document, zorgt voor het beginnen en beƫindigen van de documentgebeurtenis monitoring. Menu Extra - Aanpassen tab Gebeurtenissen wordt gebruikt voor het toekennen van scripts.

Het onderscheppen van gebeurtenissen dient om vooraf en achteraf voorwaarden te kunnen zetten in het script voor het loaden en unloaden van bibliotheken en het volgen in de achtergrond van de verwerking van het script. Het gebruik van de module Access2Base.Trace is een voorbeeld van het volgen van de verwerking.

Met Python

Het monitoren van gebeurtenissen begint bij het instantiƫren (aanmaken) van het object en stopt bij het door Python vrijgeven van het object. De voorkomende gebeurtenissen worden gemeld op het Access2Base console.

note

De gebeurtenissen OnLoad en OnUnload kunnen worden gebruikt om het pad van Python respectievelijk te bepalen en te wissen. Zij worden beschreven als Open document en Document closed.



     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Documentgebeurtenissen monitoren """
       '''
       aangepast van 'Python-script om OnSave-gebeurtenis te controleren' op
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Documentgebeurtenissen controleren """
         ''' uitvoer op het Access2Base.Trace console OF
         rapport in 1e blad, 1e kolom voor Calc-documenten '' '
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # uncomment alleen voor Calc-documenten
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start documentgebeurtenissen monitoren
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Uitvoer documentgebeurtenissen in 1e kolom van een Calc-document"""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # vanaf OnLoad/OnNew
         """ Start monitoren documentgebeurtenissen """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Documentgebeurtenissen worden gelogd", True)
       
       def sleep(self, *args): # op zijn laatst bij OnUnload (optioneel)
         """ Stop monitoren documentgebeurtenissen """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Documentgebeurtenissen zijn gelogd", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Onderschept alle documentgebeurtenissen """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # alleen voor Calc-documenten
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Alle activiteiten vrijgeven """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Open Document'-gebeurtenis
       listener = UiDocument() # Start het afvangen
       
     def OnUnload(*args): # De gebeurtenis 'Document gesloten'
       pass # (optioneel) uitgevoerd bij verwijdering
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Achter/Voor)grond console om de programma uitvoering te rapporteren/loggen.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Print vrije item-lijst op console """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Zet logbericht op console, optioneel prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Bepaal ondergrens logberichten """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Toon console inhoud/dialoog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Haal applicatie-gebaseerd Basic-script op'''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Denk aan de verkeerd geschreven methode documentEventOccured die een tikfout overerft van LibreOffice Application Programming Interface (API).


Tippictogram

De gebeurtenissen Programma starten en Programma sluiten kunnen respectievelijk worden gebruikt voor het zetten en vrijgeven van het Python-pad voor gebruikersscripts of voor LibreOffice-scripts. Op een vergelijkbare manier kunnen documentgebaseerde Python-bibliotheken en modules worden geladen en vrijgegeven met de gebeurtenissen Document openen en Document gesloten. Bekijk Python-modules importeren voor meer informatie.


Met LibreOffice BASIC.

Via het menu Extra - Aanpassen tabblad Gebeurtenissen, de gebeurtenis Document openen zorgt voor de initialisatie van ConsoleLogger. De routine documentEventOccured - gezet door de ConsoleLogger - dient als een uniek toegangspunt om alle document-gebeurtenissen af te vangen.

controller.Events module


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instance
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Document openen <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' ConsoleLogger uniek toegangspunt '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

module van klasse controller.ConsoleLogger

Het monitoren van gebeurtenissen begint op het moment dat een ConsoleLogger object is aangemaakt en stopt uiterlijk als het document wordt gesloten. De routine StartAdapter laad de benodigde Basic-bibliotheken, afgevangen gebeurtenissen worden gerapporteerd via de module Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design pattern object aanmaken wordt gedaan door de gebeurtenis "Document openen"
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Om documentgebeurtenissen te visualiseren, zet dit op True
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' tekstbericht om in console te loggen
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Systeem afhankelijke bestandsnaam '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METHODS
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Documentgebeurtenissen monitoren '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialiseren logging documentgebeurtenissen '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Documentgebeurtenissen worden gelogd", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Beƫindig de logging van documentgebeurtenissen '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Documentgebeurtenissen zijn gelogd", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Afgevangen gebeurtenissendialoog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' EVENTS
     ' Hier komt uw eigen code voor de afgevangen gebeurtenissen
   
warning

Denk aan de spelfout in de methode _documentEventOccured die een tikfout erft van de LibreOffice Application Programming Interface (API).


Documentgebeurtenissen vinden

Het object broadcaster API geeft een lijst gebeurtenissen waar het verantwoordelijk voor is:

Met Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Documentgebeurtenissen tonen """
       '''
       bewerkte versie van DisplayAvailableEvents() gemaakt door A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

De extensie Alternative Python Script Organizer (APSO) wordt gebruikt om informatie over gebeurtenissen op het scherm te tonen.


Met LibreOffice BASIC.


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Documentgebeurtenissen tonen '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Help ons, alstublieft!