Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Toolbars - Track Changes.


Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Icon Show track changes

Show track changes

Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Icon Record Changes

Record Changes

Previous Track Change

Icon Previous track change

Previous track change

Next Track Change

Icon Next track change

Next track change

Accept Track Change

Icon Accept Track Change

Accept Track Change

Reject Track Change

Icon Reject Track Change

Reject Track Change

Accept All Tracked Changes

Icon Accept All Tracked Changes

Accept All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Icon Reject All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Accept Track Change and select next one

Icon Accept Track Change and select next one

Accept Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Icon Reject Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Icon Insert Comment

Insert Comment

Insert Track Change Comment

Enter a comment for the recorded change.

Icon Insert Track Change Comment

Insert Track Change Comment

रेकर्डहरू सुरक्षित गर्नुहोस्

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Icon Protect Changes

Protect Changes

Compare Document

तपाईँले चयन गरेको एउटा कागजात सहित हालको कागजात तुलना गर्छ । चयन गरिएको सामग्रीहरू चिन्ह लगाइए जस्तै संवादमा मेटिएकाहरू जुन खोल्दछ । यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चयन गर्दै उचित मेटिएकाद्वारा हालको कागजात भित्र तपाईँले चयन गरिएको क्लिक गर्दा,अस्विकार, र त्यसपछि क्लिक गर्दा घुसाउनुहोस् सामग्री घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Compare Document

Compare Document

कागजात गाभ्नुहोस्

मौलिक कागजातमा उस्तै कागजातको प्रतिलिपिहरूमा गरिएको परिवर्तनहरू आयात गर्दछ । पादटिप्पणीहरू, हेडरहरू, फ्रेमहरू र फाँटहरूमा गरिएको परिवर्तनहरू बेवास्ता गरिन्छ । उस्तै परिवर्तनहरू स्वचालित रूपमा गाभिन्छ ।

Icon Merge Document

Merge Document

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!