Insert Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame.


Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Frame

एउटा फ्रेम घुसाउछ जुन तपाईँंले पाठ र वस्तुहरूको एक वा बढी स्तम्भहरू सिर्जना गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Floating Frame

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!