रुलरहरू

रुलरहरूले पृष्ठको आयामहरू र ट्याबहरू, इन्डेण्टहरू, किनाराहरू र स्तम्भहरूको स्थानण्ट प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँले माउसको प्रयोग गरी रुलरमा यी सबै परिमार्जन गर्न सक्नु हुन्छ ।

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

सेटिङ ट्याबहरू

रुलरमा,हालको अनुच्छेद, वा चयन गरिएका सबै अनुच्छेदहरूका लागि ट्याबहरू सेट गर्दछ।

Setting Indents, Margins, and Columns

तपाईँंले हालको अनुच्छेद, चयन गरिएका सबै अनुच्छेदहरू का लागि माउस प्रयोग गरेर ईन्डेन्टहरू र सीमान्तहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!