गोलीचिन्हहरू र क्रमाङ्कन पट्टी

गोलीचिन्हहरू र क्रमाङ्कन पट्टीमा अनुच्छेदहरूको क्रम परिवर्तन र फरक अनुच्छेद तहहरू सहित क्रमाङ्कित अनुच्छेदहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने कार्य समावेस हुन्छ ।

क्रमाङ्कन बन्द

हालको हनुच्छेद वा चयन गरिएको अनुच्छेदमा क्रमाङ्कन गर्ने वा गोलीहरू बन्द गर्नुहोस्.

Icon Numbering Off

क्रमाङ्कन बन्द

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

प्रतिमा

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

प्रतिमा

Promote One Level With Subpoints

Shifts paragraphs with subpoints up one numbering level. This is only visible when the cursor is positioned within numbered or bulleted text.

प्रतिमा

Promote One Level With Subpoints

Demote One Level With Subpoints

Shifts paragraphs with subpoints down one level. This is only visible when the cursor is positioned within numbered or bulleted text.

प्रतिमा

Demote One Level With Subpoints

क्रमाङ्कन रहित प्रविष्टि घुसाउनुहोस्

Inserts a paragraph without numbering. The existing numbering will not be affected.

प्रतिमा

अङ्करहित प्रविष्टि घुसाउनुहोस्

माथि सार्नुहोस

Positions the selected paragraph before the one above it.

प्रतिमा

माथि सार्नुहोस्

तल सार्नुहोस

Positions the selected paragraph after the one below it.

प्रतिमा

तल सार्नुहोस्

उपबिन्दुहरू सँग माथि लैजानुहोस्

उपबिन्दुहरू सहित पहिलेको अनुच्छेदमा अनुच्छेद लैजानुहोस्. क्रमाङ्कन गरिएको वा गोली दिइएको पाठमा कर्सर राखियो भने मात्र यो हेर्न सकिन्छ.

Icon Move Up with Subpoints

सहायक बिन्दुहरूसँग माथि सार्नुहोस्

उपबिन्दुहरू सँग तल लैजानुहोस्

उपबिन्दुहरू सहित तलको अनुच्छेदमा अनुच्छेद लैजानुहोस्. क्रमाङ्कन गरिएको वा गोली दिइएको पाठमा कर्सर राखियो भने मात्र यो हेर्न सकिन्छ.

Icon Move Down with Subpoints

सहायक बिन्दुहरूसँग तल सार्नुहोस्

क्रमाङ्कन पुन: : सुरु गर्नुहोस्

पाठ क्रमाङ्कन पुन: सुरु गर्नुहोस्. क्रमाङ्कन गरिएको वा गोली दिइएको पाठमा कर्सर राखियो भने मात्र यो हेर्न सकिन्छ.

Icon Restart Numbering

क्रमाङ्कन फेरि सुरु गर्नुहोस्

गोली चिन्हहरू र क्रमाङ्कन

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

गोलिचिन्हरहरू सुरु/बन्द्द

Please support us!