गोलिचिन्हहरू थप गर्दा

To Add Bullets

  1. अनुच्छेद(हरू) चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ गोलिचिन्हहरूमा थप गर्न चाहनुहुन्छ.

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon (Shift-F12).

द्रष्टव्य प्रतिमा

गोलिचिन्हहरू हटाउन, गोलिचिन्ह अनुच्छेदहरू चयन गर्नुहोस्, र ढाँचा गरिएको पट्टीमागोलिचिन्हहरू सुरु/बन्दप्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् .


गोलिचिन्हहरू ढाँचा गर्दा

गोलिचिन्ह सूचीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्न, ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कनरोज्नुहोस्।

Click on the Bullet tab or the Image tab, and then select a symbol style in the Selection area.

To introduce another bulleting symbol, click on the Customize tab, click the Select button next to Character, then select a special character.

Please support us!