गोलिचिन्हहरू थप गर्दा

To Add Bullets

  1. अनुच्छेद(हरू) चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ गोलिचिन्हहरूमा थप गर्न चाहनुहुन्छ.

  2. ढाँचा पट्टीमा, गोलीचिन्ह खुल्ला/बन्द प्रतिमा प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्।

द्रष्टव्य प्रतिमा

गोलिचिन्हहरू हटाउन, गोलिचिन्ह अनुच्छेदहरू चयन गर्नुहोस्, र ढाँचा गरिएको पट्टीमागोलिचिन्हहरू सुरु/बन्दप्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् .


गोलिचिन्हहरू ढाँचा गर्दा

गोलिचिन्ह सूचीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्न, ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कनरोज्नुहोस्।

उदाहरणका लागि, गोलीचिह्न प्रतीक परिवर्तनको लागि, विकल्पहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, अक्षर बटन पछिको छनौट गर्नुहोस् बटन क्लिक गर्नुहोस्, र अनि विशेष अक्षर छनौट गर्नुहोस्। तपाईँले छवि ट्याबमा क्लिक गरी छनौट क्षेत्रमा भएको प्रतीक ढाँचामा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

Please support us!