पाठ प्राथमिकिकरण गर्दा

पाठलाई कसरी प्राथमिकिकरण गरेर कागजातमा लाने भनेर यहाँ केही उदाहरणहरू छन्:

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!