फ्रेम प्रयोग गरि पृष्ठमा पाठ केन्द्रित गर्न

  1. पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ पृष्ठलाई केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ.

  2. घुसाउनुहोस् - फ्रेम रोज्नुहोस् ।

  3. एङ्कर क्षेत्रमा पृष्ठमाचयन गर्नुहोस्।

  4. आकार क्षेत्रमा, खापाको आयामहरू सेट गर्नुहोस्।

  5. स्थिति क्षेत्रमा,तेर्सो ठाडो बाकसहरूमा "केन्द्र"चयन गर्नुहोस्।

  6. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


फ्रेमलाई रिसाइज गर्न, फ्रेनको कुना तान्नुहोस्.

पाठ प्राथमिकिकरण गर्दा

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!