नयाँ पृष्ठमा तालिका हेडर दोहोर्याउदै

प्रत्येक नयाँ पृष्ठमा तपाईँ तालिका अनुच्छेद दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ जुन तालिका स्प्यान हुन्छ.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. तालिकाका लागि पङ्क्ति र स्तम्भहरूको सङ्ख्या चयन गर्नुहोस्.

  4. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!