सेक्सनहरू सम्पादन

तपाईँ बचाउ गर्न, लुकाउन, र तपाईँको कागजातमा साधारण पाठमा सेक्सनहरू रूपान्तर गर्न सक्नुहुन्छ.

  1. ढाँचा - सेक्सनहरूरोज्नुहोस् .

  2. खण्ड सूचीमा, तपाईँले हेरफेर गर्न चाहनुभएको खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले सूचीमा भएका सबै खण्डहरू छनौट गर्न +A क्लिक गर्नुहोस्, र केही खण्डहरू मात्र छनौट गर्न Shift+क्लिक(click) वा +क्लिक (click)गर्नुहोस्।

  3. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

सेक्सनहरू प्रयोग गर्दा

सेक्सनहरू घुसाउँदा

ढाँचा - सेक्सनहरू

Protecting Content in LibreOffice Writer

Please support us!