सेक्सनहरू सम्पादन

तपाईँ बचाउ गर्न, लुकाउन, र तपाईँको कागजातमा साधारण पाठमा सेक्सनहरू रूपान्तर गर्न सक्नुहुन्छ.

  1. ढाँचा - सेक्सनहरूरोज्नुहोस् .

  2. खण्ड सूचीमा, तपाईँले हेरफेर गर्न चाहनुभएको खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले सूचीमा भएका सबै खण्डहरू छनौट गर्न +A क्लिक गर्नुहोस्, र केही खण्डहरू मात्र छनौट गर्न Shift+क्लिक(click) वा +क्लिक (click)गर्नुहोस्।

  3. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!