Using Regular Expressions in Text Searches

Regular expressions can be used to search for some unspecified or even invisible characters.

note

Searching with regular expressions is different from searching with wildcards. LibreOffice Writer only supports searching with regular expressions.


You can use regular expressions when you find and replace text in a document. For example, "s.n" finds "sun" and "son".

  1. सम्पादन - पत्ता लगाउनुहोस् र बदल्नुहोस् रोज्नुहोस् .

  2. Click More Options to expand the dialog.

  3. नियमित अभिब्यक्त्ति जाँच बाकस चयन गर्नुहोस् ।

  4. In the Find box, type the search term and the regular expression(s) that you want to use in your search.

  5. Click Find Next or Find All.

नियमित अभिव्यक्ति उदाहरणहरू

  1. The regular expression for a single character is a period (.).

  2. The regular expression for zero or more occurrences of the previous character is an asterisk. For example: "123*" finds "12" "123", and "1233".

  3. The regular expression combination to search for zero or more occurrences of any character is a period and asterisk (.*).

  4. The regular expression for the end of a paragraph is a dollar sign ($). The regular expression character combination for the start of a paragraph is a caret and a period (^.).

  5. The regular expression for a tab character is \t.

द्रष्टव्य प्रतिमा

उही अनुच्छेद भरिमा मात्र तपाईँ नियमित अभिब्यक्त्तिहरूका लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. जुन, तपाईँ अनुच्छेदमा एउटा नियम र बिभिन्न नियम अर्को अनुच्छेदमा खोजी गर्न सक्नुहुन्न.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!