सञ्झ्यालहरू डक र साइज पुन: मिलाउदै

You can dock, undock and resize most LibreOffice program windows such as the Navigator or the Styles window.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!