मुद्रण अघि पृष्ठ पूर्ववलोकन

  1. Choose File - Print Preview.

  2. Use the zoom icons on the Print Preview bar to reduce or enlarge the view of the page.

    टिप प्रतिमा

    तपाईँको मापन तल मुद्रण गर्नका लागि, मुद्रण विकल्प पृष्ठ दृश्यफाईल- प्रिन्टसंबादमा क्लिक गर्नुहोस्।


  3. Use the arrow keys or the arrow icons on the Print Preview bar to scroll through the document.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!