ब्राउजर मुद्रण

ब्राउजर वा बुकलेटको रूपमा तपाईँ राइटर कागजात मुद्रण गर्न सक्नुहुन्छ । जुन, पन्नाको प्रत्येक साइडमा राइटरले दुई पृष्ठहरू मुद्रण गर्दछ, त्यसैले जब तपाईँ पन्ना फोल्ड गर्नुहुन्छ, तपाईँ पुस्तकको रूपमा कागजात पढ्न सक्नुहुन्छ ।

जब तपाईँ कागजात सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन तपाईँले ब्राउजरको रूपमा मुद्रण गर्न चाहनुहुन्छ, पृष्ठहरूका लागि पोर्ट्रेट अभिमुखीकरण प्रयोग गर्नुहोस् । राइटरले ब्राउजर सजावट लागू गर्दछ जब तपाईँ कागजात मुद्रण गर्नुहुन्छ ।

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

ब्राउजर मुद्रण गर्न

  1. फाइल - मुद्रण गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

  2. मुद्रण संवादमा गुणहरूक्लिक गर्नुहोस् ।

  3. तपाईँको मुद्रणका लागि गुणहरू संवादमा, ल्यान्डस्केपमा पन्ना अभिमुखीकरण सेट गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

If your printer prints duplex, and because brochures always print in landscape mode, you should use the "duplex - short edge" setting in your printer setup dialog.


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

यदि तपाईँंले एउटा कागजात पोर्टेट वा एउटा ल्याण्डस्केप पृष्ठमा मुद्रण गर्नुभएमा,पुस्तिकाका दुई विपरित साइडहरू एक अर्काको अगाडि मुद्रण हुनेछन। यदि तपाईँंसँग दुई-साइड मुद्रण क्षमता भएको छ भने,त्यसपछि तपाईँंले यो असरलाई चिनो गरिएको दायाँपृष्ठहरू विकल्प सँग पहिलो मुख्य पृष्ठहरू मुद्रणद्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ,त्यसपछि सबै पृष्ठ थाक तपाईँंको मुद्रकमा पुन-घुसाएर र सबै पछाडिको पृष्ठहरू चिनो गरिएको बायाँ पृष्ठहरूसँग मुद्रण गरेर यो असर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!